Reglementen en verordeningen 2021

Politiebesluiten

Onderwerp Orgaan Datum goedkeuring Datum bekendmaking
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav Vitrinegloed in de centrumstraten op 19 november2021. College  8 november 2021 18 november 2021
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav de verkiezingsavond van de bommels op 27 november 2021. College  8 november 2021 18 november 2021
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav het transport van de kerstboom naar de Grote Markt op 23 november 2021. College  8 november 2021 18 november 2021
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav de doortocht van de wielerwedstijd "omloop der 3 provincies" op 26 mei 2021. College 6 december 2021 13 december 2021

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Deontologische code voor lokale mandatarissen. Aanpassing. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Deontologische code voor lokale mandatarissen. Aanpassing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 januari 2021 03 februari 2021
Protestantse Kerk van Ronse. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 februari 2021 01 maart 2021
Centraal Kerkbestuur Ronse. Geactualiseerd meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 februari 2021 01 maart 2021
Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 februari 2021 01 maart 2021
Bijkomend agendapunt voorgebracht door alle politieke fracties in de gemeenteraad houdende voorstel van motie tegen de plannen van de NMBS om het stationsloket in Ronse definitief te sluiten. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 februari 2021 01 maart 2021
Besluit van de Burgemeester inzake afbakening van de veiligheidszones bij de doortocht van de wielerwedstrijden Ronde van Vlaanderen voor Elite heren en Elite dames op zondag 04 april 2021. Kennisname. Gemeenteraad 29 maart 2021 07 april 2021
Politiezone Ronse. Jaarrekening dienstjaar 2020. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2020. Kennisname. 2) Begrotingsrekening 2020 en balans- en resultatenrekening 2020. Vaststelling. Gemeenteraad 03 mei 2021 10 mei 2021
Stedelijk Fiertelcomité. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021
Stedelijk Fiertelcomité. Goedkeuring van het vernieuwd reglement van orde. Gemeenteraad  07 juni 2021 14 juni 2021
Stedelijke Raad der Bommels. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021
Stedelijke Raad der Bommels. Goedkeuring van het gewijzigd reglement van orde. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021
Stedelijke Harmonie Ronse. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021
Stedelijke Harmonie Ronse. Goedkeuring van het vernieuwd reglement van orde. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021

Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse - deel OCMW. Vaststelling.

Raad voor maatschappelijk welzijn 05 juli 2021 06 juli 2021
Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Kennisname. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse - deel OCMW. Goedkeuring. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Jaarrekening 2020 van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Jaarrekening 2020. Advies. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2020. Advies. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Belasting op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van kermissen. Afwijking. Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 31 mei 2021. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Centraal Kerkbestuur Ronse. Jaarrekeningen 2020 van de kerkfabrieken die ressorteren onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. Advies. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden. 1) Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2020. 2) Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de voorwaarden bij het toestaan van de vergunning. Gemeenteraad 30 augustus 2021 09 september 2021
Versoepeling maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Burgemeester 21 september 2021 21 september 2021
Reglement voor het toekennen van de eretitel aan de algemeen directeur en financieel directeur. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Algemeen reglement op de administratieve sancties (GAS-reglement). Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester van het boekjaar 2021. Kennisname. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Retributie voor de plaatsing van rioleringsbuizen op verzoek van derden. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Vzw De Linde. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving. Kennisname. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Stadspersoneel. Aanpassing van de bijlage uurroosters en de bijlage 'reglement voor personeel met variabele werktijden' van het arbeidsreglement. Beslissing. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Vzw De Linde. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving. Kennisname. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 11 oktober 2021 20 oktober 2021
OCMW-personeel. Aanpassing van de bijlage uurroosters en de bijlage 'reglement voor personeel met variabele werktijden' van het arbeidsreglement. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester van het boekjaar 2021. Kennisname. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 08 november 2021 16 november 2021
Politiezone Ronse. Politiebegroting 2021. Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het dienstjaar 2021. Vaststelling. Gemeenteraad 22 november 2021 01 december 2021
Politie. Begroting van het dienstjaar 2022 van de Politiezone Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 22 november 2021 01 december 2021
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 november 2021 01 december 2021
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen - eGov inzake het geografisch informatiesysteem (GIS). Goedkeuring. Gemeenteraad 22 november 2021 01 december 2021
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Goedkeuring van de statutenwijziging. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning met betrekking tot de exploitatie van de sporthal, het zwembad en CC De Ververij. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Afsluiten van raamovereenkomsten inzake "Telecommunicatiediensten ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen" voor afname van telecommunicatiediensten via de Vlaamse Gemeenschap die fungeert als opdrachtencentrale. Beslissing. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Beslissing. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021

 28 december 2021

Leningsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning en de Stad Ronse inzake teruggevorderde investeringssubsidies. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Leningsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning en de Stad Ronse betreffende de terbeschikkingstelling van een tijdelijk werkkapitaal. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Gebruiksovereenkomst voor de Kapel Lorette. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Aanpassing nummer 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse als onderdeel van het geîntegreerd meerjarenplan van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 december 2021  23 december 2021

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Reglement Kadobon Ronse voor gezinnen en handelaren. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en hogeschool VIVES voor de organisatie van de Techniekacademie, van 2021 tot en met 2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 mei 2021 10 mei 2021
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2021.Goedkeuring. Gemeenteraad 03 mei 2021 10 mei 2021
Vzw Unie der Handelaars. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021
Reglement inzake de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse. Aanpassing. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Protocol van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de Stad Ronse voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van quarantainehandhaving naar aanleiding van het coronavirus. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Lokaal sociaal beleid. Samenwerkingsovereenkomst "OP STAP Ronse" tussen de Stad Ronse en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van ESF-oproep 490 Outreach & Activering. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Lokaal sociaal beleid. Subsidieovereenkomst tussen de Stad Ronse en Grijkoort Begeleid Werk vzw voor het project "OP STAP, samen naar Werk" in het kader van ESF-oproep 490 Outreach & Activering. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Subsidiereglement voor de premie voor startende onthaalouders en de jaarlijkse ondersteuningspremie voor onthaalouders. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Subsidieovereenkomst met de Unie der Handelaars inzake de uitbetaling van de waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en de lokale economie. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 januari 2021 03 februari 2021
Protocol van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Bekrachtiging. Gemeenteraad 22 februari 2021 01 maart 2021
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 22 februari 2021 01 maart 2021
Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor bronopsporing en quarantainecoaching. Verlenging. Bekrachtiging. Gemeenteraad 03 mei 2021 10 mei 2021
Samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tussen de Stad Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid - buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2022. Beslissing. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021
Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. Verlenging. Goedkeuring. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021
Sociale dienst. Goedkeuring te verlenen aan het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 61 waarbij het OCMW Ronse met MIYA & CO kan samenwerken teneinde een tewerkstelling artikel60-privé te realiseren. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 07 juni 2021 14 juni 2021

Sociaal Huis. Aanpassing van het 'Reglement inzake toekenning en gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie'. Goedkeuring.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 05 juli 2021 06 juli 2021
Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor bronopsporing en quarantainecoaching. Verlenging. Goedkeuring. Gemeenteraad 30 augustus 2021 09 september 2021
Lokaal Sociaal Beleid. Stopzetten van de samenwerkingsovereenkomst met Kopa Ronse vzw in functie van taalcoaching op de werkvloer, voor de periode 2020 tot en met 2022 en bijlage en afsluiten van een nieuw convenant met vzw Kopa Oost-Vlaanderen. Gemeenteraad 30 augustus 2021 09 september 2021
Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse voor het project 'Automatische Vrijetijdspas'. Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd° 06 september 2021. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Stadsgebouw 'De Botaniek', gelegen in de Spinstersstraat 36. Overeenkomst van overdracht van de gebruiksovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering aan het Agentschap Facilitair Bedrijf. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen regio Vlaamse Ardennen, SEVA en VDAB 'Samen Sterk voor Werk' en actieplan. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse voor het project 'Automatische Vrijetijdspas'. Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau d.d. 06 september 2021. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Armoedebeleidsplan Ronse 'Samen voor meer kansen voor iedereen' voor de periode 2020-2025 en financieel plan met timing en budget. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 november 2021 01 december 2021
Sociale dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Aanpassing van het huishoudelijk reglement naar aanleiding van het gebruik van badges bij kindregistraties en het aanrekenen van een kost bij laattijdige afhaling. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 22 november 2021 01 december 2021
Armoedebeleidsplan Ronse 'Samen voor meer kansen voor iedereen' 2020-2025 en financieel plan met timing en budget. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 22 november 2021 01 december 2021
Verlenen van toegang tot het bevolkingsregister in het kader van de projecten 'Voorschools traject' en 'Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag' voor de kinderen, geboren in 2020-2024 en goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst Stad en OCMW Ronse. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Sociaal Huis. Samenwerkingsovereenkomst voor het project 'Huiswerkbegeleiding aan huis voor het basisonderwijs en het scharniermoment naar het secundair onderwijs' in samenwerking met vzw Uilenspel en de plaatselijke scholen. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Sociaal Huis. Afsluiten van een Samenwerkings- en verwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur Ronse en de firma VANDASIN voor de software 'Kinderopvangwijzer'. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021
Sociale dienst. Aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Ronse en een PRIVE-onderneming in het kader van een terbeschikkingstelling van een werknemer conform artikel 60§7 ingevolge adviezen van de preventieadviseur. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 december 2021  23 december 2021

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. Goedkeuring van het huishoudelijk reglement. Gemeenteraad  22 februari 2021 01 maart 2021
Stedelijke openbare bibliotheek Ronse. Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de invoering van zelfuitleen. Goedkeuring. Gemeenteraad 07 juni 2021  14 juni 2021
Reglement van inwendige orde voor de Sportsite 't Rosco. Aanpassing. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de volledige voetbalaccommodatie gelegen op de Sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Overeenkomsten voor het gebruik van de voetbalaccommodatie. 1) Gebruiksovereenkomsten voor losse en vaste gebruikers. 2) Gebruiksovereenkomst voor de kantine beneden. 3) Gebruiksovereenkomst voor KSK Ronse voor 2021 en 2022. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo". Goedkeuring van het convenant tussen verschillende gemeentebesturen en Peloton en goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van de Interlokale Vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo'. Beslissing. Gemeenteraad 30 augustus 2021 09 september 2021
Toerisme. Onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote. Goedkeuring van het reglement van inwendige orde. Gemeenteraad 30 augustus 2021 09 september 2021
Gebruiksovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van het stadsgebouw gelegen in de Grote Marijve nummer 133 aan Scouting Durendael. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Gebruiksovereenkomst tussen het lokaal bestuur Ronse en vzw Lejo Ronse voor de terbeschikkingstelling van een deel van het gebouw Brouwerij De Keyser gelegen in de Priestersstraat nummer 13. Goedkeuring. Gemeenteraad  11 oktober 2021 20 oktober 2021
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur Ronse en vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen in het kader van de realisatie van het OverKopHuis in Ronse en bijlage. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Samenwerkingsovereenkomst met de onderwijsinstelling Katholiek Onderwijs Ronse - campus St. Antonius voor het project Kunstkuur Kunstacademie. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Reglement inzake de organisatie van de kerstmarkt. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Wijziging van het Academiereglement. Goedkeuring. Gemeenteraad 08 november 2021 16 november 2021
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Algemene afspraken betreffende de functiebeschrijving en de evaluatie (evaluatiereglement) voor het gesubsidieerd personeel van het onderwijs. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 november 2021 01 december 2021
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Aanpassing van de 'Overeenkomst leren in alternatieve leercontext'. Goedkeuring. Gemeenteraad 22 november 2021 01 december 2021
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Stad Aalst betreffende de uitbouw van een OverKopHuis in Aalst en Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 december 2021  28 december 2021

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. Gemeenteraad 25 januari 2021 03 februari 2021
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander. Definitieve vaststelling. Gemeenteraad 07 juni 2021 14 juni 2021

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Advies betreffende de stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027. Goedkeuring. Gemeenteraad 29 maart 2021 07 april 2021
Reglement betreffende de erkenning van autodeelorganisaties. Goedkeuring. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Reglement houdende een vrijstelling voor het parkeren van deelauto's in betalende zones en blauwe zones in de volledige regio Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Goedkeuring. Gemeenteraad 05 juli 2021 09 juli 2021
Ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg en het beheer van de fietssnelweg F421 voor de gedeelten Engelsenlaan-Russeignies, station-Barreelstraat en Mgr. Beylsstraat-Beaufaux. Goedkeuring. Gemeenteraad 11 oktober 2021 20 oktober 2021