Reglementen en verordeningen

De moderne aanplakbrief

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester zelf worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je in onderstaande tabel. Reglementen van vorige jaren kan je opvragen bij dienst Bestuursadministratie.

In de tabel staat telkens een korte omschrijving van het reglement of de verordening met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de website bekendgemaakt werd. Via de link in de kolom 'onderwerp' kan je het reglement zelf raadplegen.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig raadplegen en eventueel klacht indienen. Hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid vind je in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Politiebegroting voor het dienstjaar 2018. Gemeenteraad 27 november 2017 7 december 2017
Belasting op het afleveren van administratieve stukken Gemeenteraad 27 november 2017 7 december 2017
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge samenwerking. Gemeenteraad 27 november 2017  7 december 2017
PISAD. Uitkanteling van het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap PISAD naar vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG ZOV). Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het CGG ZOV. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Stad Ronse. Budget 2017. Budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2017. Vaststelling. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Stad Ronse. Aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 bij de opmaak van het budget 2018. Goedkeuring. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Stad Ronse. Budget van het dienstjaar 2018. Vaststelling. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Intrekking en hernieuwing. Beslissing. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Belastingreglement op verwaarlozing. Intrekking en hernieuwing. Beslissing. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Gemeentelijk reglement ter bestrijding van de leegstand in de Stad Ronse. Intrekking en hernieuwing. Beslissing. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Belasting op de tweede verblijven. Intrekking en hernieuwing. Beslissing. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Motie betreffende de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Kennisgeving aan de gemeenteraad van schrijven van 18 december 2017 van de Gouverneur houdende schorsing van het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 inzake het belastingreglement op ongewenste ontwikkelingen in het commercieel centrum, zijnde leegstand en afwijkend gebruikt van de verwachte functie van commerciële ruimtes. Gemeenteraad 19 februari 2018 23 februari 2018
       
Retributie voor het gebruik van de stedelijke zalen van het CC De Ververij, voor de vestigingen gelegen in de Priestersstraat en de Zuidstraat. Aanpassing. Gemeenteraad 19 februari 2018 23 februari 2018
Kennisname van schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur houdende het Ministerieel Besluit van 30 januari 2018 van niet-goedkeuring van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Ronse van 10 oktober 2017 tot oprichting van een vereniging voor exploitatie van het huidige Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, namelijk vzw De Linde, met als partners het OCMW Ronse samen met de Stad Ronse en WZC Sint-Vincentius.      

Afsluiten van een Convenant tussen de Stad Ronse en Peloton (nv We Ride) naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen Cyclo en onderlinge overeenkomst tot oprichting van de Interlokale Vereniging "Ronde van Vlaanderen voor Cyclo". Bekrachtiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 26 februari 2018.

Gemeenteraad 26 maart 2018  04 april 2018
Retributie voor afschriften van bestuurs- en andere documenten. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 26 maart 2018 04 april 2018
Politiezone Ronse. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2017. Kennisname. 2) Begrotingsrekening dienstjaar 2017 en balans- en resultatenrekening dienstjaar 2017. Vaststelling. Gemeenteraad 23 april 2018 04 mei 2018
Belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen in de Stad Ronse. Goedkeuring. Beslissing. Gemeenteraad 23 april 2018 04 mei 2018
Retributie reglement inzake het verschaffen van afschriften van bestuurs- en allerhande documenten in het kader van de openbaarheid van bestuur. Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn 17 april 2018 08 mei 2018
Samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse, Aquafin, de gemeente Maarkedal, het Vlaamse Gewest en de TMVW voor de Aquafinwerken "verbindingsriolering Savooistraat - Louise-Mariestraat (afwaarts) - project 22.827" en addendum bij de studieovereenkomst houdende akkoord tot samenwerking met het studiebureau Sweco voor deze opdracht. Goedkeuring. Gemeenteraad 28 mei 2018 07 juni 2018
Stad Ronse. Vaststelling van de jaarrekening 2017. Gemeenteraad 02 juli 2018 06 juli 2018
Stadspersoneel. Goedkeuring van het document "ICT-code stad en OCMW Ronse", in het kader van het informatieveiligheidsbeleid van de Stad Ronse, als bijlage van het arbeidsreglement en de deontologische code. Gemeenteraad 02 juli 2018 06 juli 2018
Retributiereglement voor voornaamswijziging. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 september 2018 13 september 2018
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Aanpassing van de uurroosters van de marktleider. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 september 2018 13 september 2018
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Toevoeging van de uurroosters voor podiumtechnicus. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 september 2018 13 september 2018
Jaarrekening 2017 van het OCMW Ronse. Kennisname. Gemeenteraad 03 september 2018 13 september 2018
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen (Piva eGov) voor het ter beschikking stellen van een informatieveiligheidsconsulent aan de Stad en het OCMW. Goedkeuring. Gemeenteraad 15 oktober 2018 24 oktober 2018
Sociale Dienst. Aanpassing huishoudelijk reglement voor het verblijf in de crisisopvang of doorgangswoning OCMW binnen het crisisopvangnetwerk OCMW Ronse-CAW Zuid-Oost-Vlaanderen. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26 oktober 2018 31 oktober 2018
Politiezone Ronse. Politiebegroting 2018. Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en begrotingswijziging nummer 2, buitengewone dienst van het begrotingsjaar 2018. Vaststelling. Gemeenteraad 19 november 2018 30 november 2018
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Invoeren van glijdende uurroosters voor het personeel van de bibliotheek in vervanging van de bestaande uurroosters. Goedkeuring. Gemeenteraad 19 november 2018 30 november 2018
Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing. Beslissing. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Retributiereglement op het betalend parkeren en op het parkeren in de blauwe zone. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de doortocht van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Stad Ronse, voor de periode van 01 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Goedkeuring. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Verlenging van het Samenwerkingsconvenant met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Zuid-Oost-Vlaanderen voor het verderzetten van het Impulscontroleproject en het Drug- en Alcoholproject voor de periode 2019-2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Politiezone Ronse. Begroting voor het dienstjaar 2019. Vaststelling. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Stad Ronse. Budget 2018. Budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018. Vaststelling. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Stad Ronse. Budget van het dienstjaar 2019. Vaststelling. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gemeenteraad 28 januari 2019 6 februari 2019
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28 januari 2019 7 februari 2019
Huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28 januari 2019 7 februari 2019

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Reglement voor gevelrenovatie Stad Ronse in het commercieel centrum. Goedkeuring. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Reglement voor samenvoegen van panden Stad Ronse in het commercieel centrum. Goedkeuring. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Reglement inzake de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein van de Stad Ronse. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 23 april 2018 04 mei 2018
Politieverordening betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 23 april 2018 04 mei 2018
       

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Stadsgebouw "De Botaniek". Goedkeuring van de gebruiksovereenkomsten voor het stadsgebouw gelegen in de Spinstersstraat 36. Gemeenteraad 18 december 2017 08 januari 2018
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender voor het verder zetten van het project Babbelonië vanaf 01 januari 2019 voor een periode van 3 jaar. Goedkeuring. Gemeenteraad 28 mei 2018 07 juni 2018

Intrekking gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2017 houdende de oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4 en dit voor de exploitatie van het huidige Woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, namelijk vzw De Linde met als partners de Stad Ronse samen met het OCMW Ronse en Woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw. Beslissing.

Gemeenteraad 11 juni 2018 13 juni 2018
Oprichting van een vereniging conform de bepalingen van het OCMW-decreet, titel VIII, hoofdstuk 4, en dit voor de exploitatie van het huidige woonzorgcentrum De Linde van het OCMW Ronse, namelijk vzw De Linde met als partners de Stad Ronse samen met het OCMW Ronse en woonzorgcentrum Sint-Vincentius vzw. Gemeenteraad 11 juni 2018 13 juni 2018
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Grijkoort-Werkplaats in het kader van de gecoördineerde aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en sluikstorten. Goedkeuring van de bijlage inzake sneeuwruimen 2018-2019. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Gebruiksovereenkomst voor het gratis gebruik van de zaal van de stedelijke Jeugddienst. Goedkeuring. Gemeenteraad 19 februari 2018 23 februari 2018
Reglement van inwendige orde van het Cultuurcentrum De Ververij, voor de vestigingen in de Priestersstraat en de Zuidstraat. Aanpassing. Gemeenteraad 19 februari 2018 23 februari 2018
Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Aanpassing van de oprichtingsovereenkomst met statutaire draagkracht. Goedkeuring. Gemeenteraad 28 mei 2018 07 juni 2018
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Academiereglement. Goedkeuring. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes binnen de bebouwde kom. Goedkeuring. Gemeenteraad 19 november 2018 30 november 2018

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Aansluiting van de Stad Ronse bij de statiegeldalliantie. Goedkeuring. Gemeenteraad 28 mei 2018 07 juni 2018
Klimaatplan opgemaakt in het kader van het Burgemeestersconvenant en het Project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen". Goedkeuring. Gemeenteraad 02 juli 2018 06 juli 2018
Samenwerkingsovereenkomst "Omgevingshandhaving" afgesloten tussen de Stad Ronse en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie (SOLvA). Goedkeuring. Gemeenteraad 15 oktober 2018 24 oktober 2018
Stedelijke Adviesraad voor Milieu. 1) Aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Goedkeuring. 2) Kennisname van de afsprakennota. Gemeenteraad 17 december 2018 04 januari 2019

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de doortocht van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse. Gemeenteraad 27 november 2017 7 december 2017

AR Ninoofsesteenweg: parkeerverbod ter hoogte van glasbollen hoek Weverijstraat.

College 29 januari 2018

15 februari 2018

AR Victor Lagachestraat: opheffen alternerend parkeren en invoeren permanent parkeerverbod kant pare huisnummers. College 19 maart 2018 8 oktober 2018

AR Grote Marijve: wijziging voorrangsregeling t.o.v. Bredestraat.

College 12 maart 2018 8 oktober 2018
AR Monseigneur Beylsstraat: verboden +5T College 12 maart 2018 8 oktober 2018
AR Prolstraat: verboden verkeer +2m. breedte. College 26 maart 2018 8 oktober 2018

AR Minderbroederstraat: uitbreiden parkeerverbod.

College 26 maart 2018 8 oktober 2018
AR Groeneweg: wijziging verkeerscirculatie. College 23 april 2018 8 oktober 2018
AR Stefaan Modest Glorieuxlaan: invoeren 2 Kiss & Ride stroken thv. school. College 2 juli 2018 8 oktober 2018
AR Georges Dumontstraat: invoeren parkeerverbod thv. inrit landbouwperceel .College 6 augustus 2018 8 oktober 2018
AR parking stadhuis - A. Delhayeplein en Wolvestraat: voorbehouden parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen. College 17 september 2018 8 oktober 2018
AR Sint-Cornelisstraat: aanbrengen gele belijning College 17 september 2018 8 oktober 2018
AR Broeke: parkeerverbod vanaf Hemelberg tot Kammeland. College 24 september 2018 8 oktober 2018
AR Pont West: parkeerverbod 70m. vanaf Doorniksesteenweg. College 17 september 2018 8 oktober 2018
AR De Mérodestraat 25: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. College 15 januari 2018 9 oktober 2018
AR Elzeelsesteenweg 124: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. College 15 januari 2018 9 oktober 2018
AR Ninovestraat 30C: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. College 15 januari 2018 9 oktober 2018
AR Rode Broeckstraat 77: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. College 15 januari 2018 9 oktober 2018
AR C. Buyssestraat - Groeneweg: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. College 17 september 2018 9 oktober 2018
AR Parking Portois: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. College 7 mei 2018 9 oktober 2018
AR Th. Canfijnstraat 41: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. College 19 maart 2018 9 oktober 2018
AR Riekestraat: plaatsen paal en verkeersbord doorlopende straat College 12 november 2018 30 januari 2019
AR O. Decrolylaan, L. Pasteurlaan en J. Bordetlaan: definitieve parkeerinrichting College 12 november 2018 30 januari 2019
AR Spinstersstraat: witte arcering thv. Botaniek College 12 november 2018

30 januari 2019

AR De Mérodestraat: fietsstraat College 10 december 2018 30 januari 2019
AR De Mérodestraat - I.S. Maghermanlaan: zebrapad College 10 december 2018 30 januari 2019
AR Gebr. Dopchiestraat: fietsstraat College 12 november 2018 30 januari 2019
AR Koningin Astridplein: invoeren kiss & ride stroken College 22 januari 2019 30 januari 2019
AR Spinstersstraat 36: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap College 22 januari 2019 30 januari 2019
AR Hector Denisstraat: opheffen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap College 28 januari 2019

11 februari 2019

 

Archief : 2014 - 2017

  • Reglementen en verordeningen 2017 (ZIP) (in opmaak)
  • Reglementen en verordeningen 2016 (ZIP) (in opmaak)
  • Reglementen en verordeningen 2015 (ZIP) (in opmaak)
  • Reglementen en verordeningen 2014 (ZIP) (in opmaak)