Reglementen en verordeningen

De moderne aanplakbrief

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester zelf worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je in onderstaande tabel. Reglementen van vorige jaren kan je opvragen bij dienst Bestuursadministratie.

In de tabel staat telkens een korte omschrijving van het reglement of de verordening met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de website bekendgemaakt werd. Via de link in de kolom 'onderwerp' kan je het reglement zelf raadplegen.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig raadplegen en eventueel klacht indienen. Hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid vind je in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gemeenteraad 28 januari 2019 6 februari 2019
Huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28 januari 2019 7 februari 2019
Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht. Goedkeuring. Gemeenteraad 04 maart 2019 14 maart 2019
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn 01 april 2019 08 april 2019
Politiezone Ronse. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2018. 2) Begrotingsrekening 2018 en balans- en resultatenrekening 2018. Vaststelling. Gemeenteraad 13 mei 2019 05 juli 2019
Retributiereglement houdende tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen. Aanpassing. Gemeenteraad 13 mei 2019 22 mei 2019
Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse. Goedkeuring van de selectieleidraad. Gemeenteraad 13 mei 2019 05 juli 2019
Jaarrekening 2018 van de Stad Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 24 juni 2019 28 juni 2019
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2018. Advies. Gemeenteraad  24 juni 2019 2 juli 2019
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Jaarrekening 2018. Advies. Gemeenteraad 24 juni 2019 2 juli 2019
Jaarrekening 2018 OCMW Ronse Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Welzijnsvereniging Openbare Vereniging Ronse (OVERO). Jaarrekening 2018. Advies. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Aanpassing arbeidsreglementen voor het personeel administratie en sociale dienst, personeel art60§7 en personeel BKO en WZC Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Wijziging rechtpositieregeling voor de personeelsgroepen artikel 186§2 Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse. Goedkeuring rapport selectieleidraad, lastvoorwaarden en opstart van de plaatsingsprocedure. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de Sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge samenwerking. Aanpassing door toevoeging van een bijlage. Beslissing. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Nieuw stedelijk zwembad. Vaststelling van de tarieven. Beslissing. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge samenwerking. Aanpassing door toevoeging van een bijlage. Beslissing. OCMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn 02 september 2019 10 september 2019

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - verkooppunt Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement IBO De Pipompuulekies Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Procedure financiële tussenkomst in een extern woonzorgcentrum of assistentiewoning. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 4 juli 2019
Toewijscriteria Sociaal Huis naar de sociale kruidenier Kaboes, sociaal restaurant De Pepermolen, de Kringwinkel en voor het sociaal tarief kinderopvang. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 4 juli 2019

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Reglement van inwendige orde voor de Sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Stedelijke openbare bibliotheek. Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor de Stad Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 24 juni 2019 27 juni 2019

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 

 

Archief : 2018