Reglementen en verordeningen

De moderne aanplakbrief

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester zelf worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je in onderstaande tabel. Reglementen van vorige jaren kan je opvragen bij dienst Bestuursadministratie.

In de tabel staat telkens een korte omschrijving van het reglement of de verordening met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de website bekendgemaakt werd. Via de link in de kolom 'onderwerp' kan je het reglement zelf raadplegen.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig raadplegen en eventueel klacht indienen. Hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid vind je in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Retributie voor het ruimen van septische putten. Aanpassing. Beslissing Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden. Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de algemene en bijzondere voorwaarden bij het toestaan van de vergunning. Gemeenteraad 16 maart 2020 25 maart 2020
Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. Burgemeester 14 april 2020 17 april 2020
Algemeen kader subsidiereglement. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Informatieveiligheidsbeleid van de Stad en het OCMW Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020  29 april 2020
Bij hoogdringendheid. Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 - beperkende maatregelen gemeenteraad en raad  voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Algemeen kader subsidiereglement. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 april 2020 30 april 2020
Informatieveiligheidsbeleid van de stad en het OCMW Ronse. Goedkeuring Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 april 2020 30 april 2020
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. Aanpassing inzake verzoekschriften. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 mei 2020 3 juni 2020
Participatiereglement Lokaal Bestuur Ronse. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 mei 2020 3 juni 2020
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Participatiereglement Lokaal Bestuur Ronse. Goedkeuring van het participatiereglement en opheffing van de beslissing van de gemeenteraad dd° 04 juni 2007 houdende goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling. Beslissing. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Politiezone Ronse. Jaarrekening dienstjaar 2019. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2019. Kennisname. 2) Begrotingsrekening 2019 en balans- en resultatenrekening 2019. Vaststelling. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Jaarrekening 2019 OCMW Ronse. Vaststelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29 juni 2020 7 juli 2020
Jaarrekening 2019 van de Stad Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 29 juni 2020 07 juli 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse Jaarrekening 2019. Advies. Gemeenteraad 29 juni 2020 07 juli 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2019. Advies. Gemeenteraad 29 juni 2020 07 juli 2020
Uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus - het verplicht dragen van een mondmasker in het handelscentrum Ronse. Burgemeester 7 augustus 2020 7 augustus 2020
Tijdelijke politieverordening betreffende de veiligheid bij de doortocht van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse op 18 oktober 2020. Goedkeuring. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Goedkeuring van de statutenwijziging. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw, verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2020. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers De Kloef. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid- buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2021 met bijlagen en verlenging. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis SOLVA en stad-OCMW Ronse. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 april 2020 30 april 2020
Stadsgebouw "De Botaniek". Aanpassing van de gebruiksovereenkomsten voor het stadsgebouw gelegen in de Spinstersstraat nummer 36. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Wijziging van het Academiereglement. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 maart 2020 25 maart 2020
Stedelijk adviesorgaan voor Cultuur, "Cultuurlink Ronse". Goedkeuring van de statuten. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Stedelijke openbare bibliotheek. Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de implementatie van de spelotheek in de bibliotheek, door toevoeging van een bijlage. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie in het kader van de productie van het boek "Rondewinnaars". Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Doorlichting uitgevoerd door de onderwijsinspectie van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Kennisname van het doorlichtingsverslag, de aandachtspunten en de daaraan gekoppelde actieplannen.  Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning inzake de terbeschikkingstelling van het zwembadcomplex. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Reglement van inwendige orde voor de Sportsite 't Rosco. Aanpassing. Gemeenteraad  29 juni 2020 08 juli 2020
Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de voetbalvelden gelegen op de sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen. Goedkeuring van het nieuw erkenningsreglement voor sportverenigingen. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen. Goedkeuring van het nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen. Goedkeuring van het nieuwe reglement projectsubsidies. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Gebruiksovereenkomst met betrekking tot de lokalen van het Erfgoedcentrum Ronse gelegen in de Politiekegevangenenstraat. Goedkeuring. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Reglement betreffende het invoeren van de Vrijetijdspas. Aanpassing. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020
Reglement van inwendige orde en vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de cafetaria (1ste verdieping) van het voetbalstadion gelegen op de sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander. Voorlopige vaststelling. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad/OCMW Ronse en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA betreffende de taakstellingen van het Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid. Aanduiding van een afvaardiging voor de kredietcommissie. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Verordening inzake het invoeren van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe verhuringen vanaf 01 januari 2021. Goedkeuring. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Archief : 2018 - 2019