Vacatures

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur van Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers en toffe collega's. Er zijn momenteel meerdere vacatures bij stad en OCMW waarvoor je je nu kandidaat kan stellen en waarvoor de procedures zijn opgestart. Meer info : zie verder op deze pagina.

Naam functie (graad)

Solliciteren tot...

   
Deskundige Omgeving (B1 - B3) 28 september 2018
Deskundige Cultuur (B1 - B3) 28 september 2018
Deskundige Mobiliteit (B1 - B3) 28 september 2018
   
Ergotherapeut(e) 11 september 2018
Hoofdverpleegkundige 11 september 2018

Toekomstige vacatures

In het najaar 2018 of voorjaar 2019 zullen volgende vacatures eveneens worden open verklaard, maar is de procedure nu nog niet opgestart :

Bent u geïnteresseerd in één van deze bovenvermelde functies, stuur dan gerust een spontane sollicitatie naar het mailadres vacatures@ronse.be met de melding van de functie die je interesseert.  Van zodra deze functie vacant wordt verklaard, brengen we je op de hoogte.

Voor de bovenvermelde functies op C-niveau is minimum een diploma HSO of TSO of gelijkwaardig vereist.

Voor de functie van assistent dienstleider is een bachelordiploma vereist, bij voorkeur een specifiek einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen.

 

>> Stadsbestuur Ronse

Het stadsbestuur doet momenteel een oproep voor : 

“DESKUNDIGE OMGEVING” B1-B3 aanwerving in contractueel verband – met aanleg werfreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar.

Functiebeschrijving : klik hier deskundige omgeving

“DESKUNDIGE CULTUUR” B1-B3 aanwerving in contractueel verband – met aanleg werfreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar.

Functiebeschrijving : klik hier deskundige cultuur 

“DESKUNDIGE MOBILITEIT” B1-B3 aanwerving in contractueel verband – met aanleg werfreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar.

Functiebeschrijving : klik hier deskundige mobiliteit

Aanwervingsvereiste voor de 3 bovenvermelde functies : Bachelor diploma of gelijkwaardig.

Wil je ons team versterken en voldoe je aan de gestelde vereisten ?  
Stuur dan tegen 28 september 2018 jouw kandidatuur, samen met CV, kopie diploma  en een recent uittreksel uit het strafregister naar “College van Burgemeester en Schepenen”, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing. 

De examenprocedures zullen doorgaan in het najaar. Exacte datums nog niet gekend.

 

 

>> Het sociaal huis

Er zijn momenteel geen openstaande vacatures.

 

>> OCMW Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

1 VOLTIJDSE CONTRACTUELE ERGOTHERAPEUT(E), niveau B1-B3.

Functie:

 • Je organiseert en geeft de dagelijks ergo-therapeutische begeleiding van een leefgroep bewoners.
 • Je zorgt voor een correcte rapportage in de medische en zorg gerelateerde dossiers.
 • Je zorgt voor sfeer en gezelligheid binnen een leefgroep.
 • In samenspraak met de dienst animatie zal je instaan voor het organiseren van verschillende activiteiten voor onze bewoners.
 • Je vertrekt hierbij van hun specifieke noden en stelt een aantal therapeutische doelstellingen voorop.
 • Door aangepaste groepsactiviteiten en individuele activiteiten geef je de bewoners de kans hun mentale, fysieke en sociale mogelijkheden (terug) te ontplooien.

Profiel:

 • Vlot en sociaal in omgang.
 • Interesse in ouderenzorg.
 • Zin voor verantwoordelijkheid.
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Dynamisch, flexibel, creatief en oog hebben voor het stimuleren van mensen.

Vereisten:

 • Houder zijn van de beroepstitel van ergotherapeut
 • Beschikken over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek
 • Een diploma dat een opleiding ergotherapie bekroont (bachelor in de ergotherapie), die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs, dat beantwoordt aan de vereisten bepaald in artikel 3 van het KB van 8 juli 1996 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties.

Aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur.
 • Loon volgens wettelijke barema’s.
 • Overname van anciënniteit uit de openbare sector en van 10 jaar uit de privésector.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer.

Waar en hoe solliciteren:

Kandidaturen dienen vóór 11 september 2018 per gewone brief of via e-mail met CV, een kopie van het diploma en een recent uittreksel uit het strafregister, gericht te worden aan:
Mevrouw Véronique Cristofoli, Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse

De taalwetgeving is van toepassing.

Info:

 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE - Voltijds

Functieomschrijving

Als leidinggevende van het RVT of ROB zal je instaan voor de dagelijkse coördinatie van de zorgverlening van de afdeling, dit in nauwe samenwerking met de directie en stafleden.

Profiel

Je bent in het bezit van een bachelordiploma verpleegkundige en een kaderopleiding hoofdverpleegkundige. Je hebt 4 jaar effectieve praktijkervaring als lid van het verplegend en verzorgend personeel in een ziekenhuis of rusthuis. Je kan vooral zelfstandig werken, medewerkers gedifferentieerd aansturen, coachen en overtuigen. Je bent stressbestendig en je beschikt over een dosis emotionele weerstand. Als leidinggevende heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je kan zelfstandig werken.

Aanbod

Contractuele functie met een voltijdse betrekking. Loonschaal niveau BV5. Extralegale voordelen zoals maaltijdscheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering. We leggen een werfreserve van 3 jaar aan voor deze functie.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot uiterlijk 11/09/2018. Dit kan per email naar veronique.cristofoli@ocmwronse.be alsook per post aan de hand van het inschrijvingsformulier, t.a.v. Veronique Cristofoli, OCMW Ronse, Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse (datum poststempel of e-sollicitatie telt).

Alvast bedankt om ook het referentienummer 2843OR te vermelden.

 

Zorgkundige

 • Voltijds
 • Vaste nachtdienst

Diploma en vereisten:

 • 7de jaar bejaardenzorg of scholing die de titel van zorgkundige oplevert
 • Geregistreerd zijn als zorgkundige bij de FOD Volksgezondheid (in het bezit zijn van een Rizivnummer en visum van zorgkundige 

Taken:

 • Kwaliteitsvol uitvoeren van de zorgen aan de hem/haar toegewezen bewoners.
 • Correct uitvoeren van afspraken die in het kader van de kwaliteitszorg zijn gemaakt.
 • De bewoners zoveel mogelijk een thuisgevoel bieden.
 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen.
 • Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren.
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige.

Competenties:

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel 

Ons aanbod:

 • Contract van bepaalde duur (onbepaalde duur na positieve evaluatie).
 • Loon volgens wettelijke barema’s.
 • Geldelijke valorisatie tot 10 jaar relevante privé-anciënniteit en onbeperkt voor de publieke sector.
 • Maaltijdcheques.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

Contactpersoon:

 

Verpleegkundigen 

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

Diploma

 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

Taken

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
 • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
 • Voert een aantal administratieve taken uit.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Begeleidt de huisartsen.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden. 

Competenties

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Initiatief nemen 

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

Contactpersonen