Vacatures

Er zijn momenteel meerdere vacatures bij stad en OCMW waarvoor u zich nu kandidaat kunt stellen en waarvoor de procedures zijn opgestart (zie verder).

In het najaar 2018 of voorjaar 2019 zullen volgende vacatures eveneens worden open verklaard, maar is de procedure nu nog niet opgestart :

Bent u geïnteresseerd in één van deze bovenvermelde functies, stuur dan gerust een spontane sollicitatie naar het mailadres vacatures@ronse.be met de melding van de functie die je interesseert.  Van zodra deze functie vacant wordt verklaard, brengen we je op de hoogte.

Voor de bovenvermelde deskundige functies wordt minimum een bachelor diploma of gelijkwaardig vereist. Voor de functies op C-niveau is dit minimum een diploma HSO of TSO of gelijkwaardig.

>> Stadsbestuur Ronse

Het stadsbestuur organiseert examenprocedures voor : 

“HOOFD ONTWERPBUREAU” A1a-A3a aanwerving in statutair verband – met aanleg werfreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar.

Functiebeschrijving : klik hier

Vereist : Master diploma ingenieur of gelijkwaardig en rijbewijs B.

Wil je ons team versterken en voldoe je aan de gestelde vereisten ?  
Stuur dan tegen 15 september 2018 jouw kandidatuur, samen met CV, kopie diploma  en een recent uittreksel uit het strafregister naar “College van Burgemeester en Schepenen”, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing. 

De examenprocedure zal pas in het najaar doorgaan. Exacte datum nog niet gekend.

 

“ADMINISTRATIEF MEDEWERKER” (algemeen) – C1-C3 – aanleg van een werfreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar. 
Functiebeschrijving : klik hier

 

“ADMINISTRATIEF MEDEWERKER” (gemeenschapswacht – preventiedienst) – C1-C3 – aanleg van een werfreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar.

Functiebeschrijving : klik hier

Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Wij verwachten van jou dat je :

 • beschikt over uitstekende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden, evenals rekenkundige vaardigheden
 • vlot kan omgaan met en toepassen van informaticamiddelen (Word, Excel, …)
 • zelfstandig kan werken, maar ook in teamverband
 • discreet, betrouwbaar, stipt, flexibel, klantgericht en contactvaardig bent
 • diplomatisch tewerk kan gaan

 Wij bieden jou :

 • automatische periodieke loonsverhogingen
 • geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
 • extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …) en een flexibele  vakantieregeling
 • permanente vorming en duurzame tewerkstelling

Geïnteresseerd?

Verstuur ten laatste tegen 31 juli 2018 je kandidatuur, samen met CV, diploma en een recent uittreksel uit het strafregister, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert (algemeen – preventiedienst of beide).

Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functieomschrijving… kan je opvragen bij de personeelsdienst van de stad Ronse, tel. 055.23.27.25 of 055.23.27.24 - e-mail : vacatures@ronse.be. De taalwetgeving is van toepassing.

Version française sur demande.

 

"SCHOONMAAKSTERS / SCHOONMAKERS" - E1-E3 - aanwerving in contractueel verband en aanleg van een werfreserve (contractueel/statutair) voor de duur van 3 jaar.

Geen diplomavereisten.

Functiebeschrijving : klik hier

Wij verwachten van jou dat je :

- zin hebt voor orde, netheid en hygiëne
- zelfstandig kan werken, kan plannen, organiseren
- discreet bent
- aandacht hebt voor eigen veiligheid en dat van anderen
- flexibel en polyvalent bent
- geen probleem hebt met avond- en weekendwerk

Wij bieden jou :

- automatische periodieke loonsverhogingen
- geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
- extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …) en een flexibele  vakantieregeling
- permanente vorming en duurzame tewerkstelling

Interesse ?

Verstuur ten laatste tegen 31 juli 2018 je kandidatuur, samen met CV en een recent uittreksel uit het strafregister, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer info omtrent de examenprocedure, loonvoorwaarden, functieomschrijving... kan je opvragen bij de Personeelsdienst van de stad Ronse, tel. 055/23.27.25 of 055/23.27.24 - e-mail : vacatures@ronse.be   

Version française sur demande.
 

 

>> SOCIAAL HUIS Ronse

 

Het Sociaal Huis is op zoek naar:

1 Maatschappelijk Werker (m/v/x) ‘1 loket’ (halftijds) voor de cel 1-loket.

De maatschappelijk werk(st)er heeft als opdracht mensen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden.

Taken:

 • Meewerken aan de maximale toegankelijkheid van de dienstverlening en dit voor alle inwoners van de stad Ronse.
 • Opnemen van de doorverwijsfunctie: een informatieknooppunt waar de burger terecht kan met al zijn vragen rond welzijn en waar gericht wordt doorverwezen met een klantgerichte benadering en neutraliteit naar de burger.
 • Uitbouwen van een effectieve dienstverlening op maat van de cliënt. Mensen met welzijnsvragen worden op een doeltreffende wijze geholpen. Ofwel onmiddellijk verder geholpen ofwel doorverwezen naar de juiste collega, dienst of instelling.
 • Emancipatorisch werken. De zelfredzaamheid van de cliënt staat centraal. De cliënt wordt zo veel als mogelijk aangesproken om zelf stappen te zetten en zijn eigen lot in handen te nemen.
 • Sociaal en financieel onderzoek en psychosociale begeleiding van cliënten in noodsituaties.
 • Bemiddelen met schuldeisers ihkv budgetbegeleiding binnen het kader van de privacywet.
 • Mee instaan voor de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten ; optimalisering van de dienstverlening.
 • Indien nodig huisbezoeken afleggen, zodat er een totaalbeeld kan gevormd worden van de cliëntsituatie
 • Actief deelnemen aan overlegmomenten binnen de dienst: taakverdeling, verlofregeling, regeling van permanentie, doornemen van nieuwe wetgeving.
 • Afstemmen van de werkzaamheden van de eigen dienst op de werking van de
  andere diensten.
 • Correct doorgeven van en in brengen in het computersysteem van gegevens die noodzakelijk zijn bij de hulpverlening en de verwerking van de dossiers van de cliënten van de sociale dienst.
 • Vertalen van maatschappelijke en bestuurlijke evoluties en verwachtingen in
 • beleidsvoorstellen en meerjarenplannen.
 • Signaleren van vastgestelde noden en behoeften van burgers d.m.v. regelmatige contacten en rapportering aan de hiërarchische overste(n), het College van Burgemeester en Schepenen, andere diensten, …
 • Opbouwen en  onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het Sociaal Huis die de hulp aan de cliënten kunnen bevorderen.

Profiel:

 • Diploma van Maatschappelijk Assistent of gelijkgesteld.
 • Bij voorkeur ervaring in een sociale dienst en ruim inzicht in sociale wetgeving en tegemoetkomingen.
 • diverse taken opnemen binnen de cel 1-loket van het Sociaal Huis Ronse.
 • uitvoering van administratieve taken en rapportage.

Competenties:

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben.
 • Computervaardig.
 • Flexibel zijn.
 • Samenwerken en resultaat gericht werken.
 • Adviseren.
 • Sociaalvaardig.

Talenkennis:

 • Nederlands: zeer goed
 • Frans: goed

Aanbod:

 • Halftijds contract van bepaalde duur tot 31 december 2018 met kans op verlenging.
 • Weddeschaal B1-B3.
 • Fietsvergoeding en gedeeltelijke terugbetaling openbaar vervoer.
 • Maaltijdcheques.
 • Geldelijke valorisatie tot 10 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Info:

Inhoudelijk:

Vera Haegeman, hoofdmaatschappelijk werkster, tel.: 055/232 829, Vera.Haegeman@ocmwronse.be

 

Administratief:

Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst OCMW Ronse, tel.: 055/232 727 Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be

 

1 Maatschappelijk Werker (m/v/x) huisvesting/crisisopvang (halftijds).

De maatschappelijk werk(st)er heeft als opdracht mensen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden.

Taken:

 • Dagelijkse permanenties ten behoeve van cliëntonthaal (tijdens de kantooruren).
 • Voeren van intakegesprekken met de cliënten die zich aanbieden in het kader van aanvragen noodopvang en een oplossing voorstellen binnen de krijtlijnen van de goedgekeurde procedure en indien nodig gericht doorverwijzen.
 • Sociaal en financieel onderzoek en psychosociale begeleiding van cliënten in noodsituaties.
 • Opvolgen van de dossiers van de personen die in crisisopvang en/of doorgangswoningen verblijven.
 • Toezien op de aanmaak van de gewenste facturatie en inkomende betalingen.
 • Hulp bij zoeken naar geschikte opvang.
 • Bemiddeling bij huurachterstallen (huurders en verhuurders).
 • Bemiddeling uithuiszetting.
 • Begeleiding bij het zoeken van woningen op privé-markt en de zelfredzaamheid hierin aanmoedigen.
 • Begeleiden bij de inschrijvingen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • Huisvestingscontroles op het grondgebied van Ronse nadat de vraag tot het bekomen van een huurwaarborg werd gesteld aan het OCMW, dit met het oog op een toetsing aan de woonkwaliteit, in samenwerking met het Loket Wonen en Bouwen van de Stad.
 • Deelname aan de werkgroep woningvervuiling.
 • Logistieke opvolging crisisopvang/doorgangswoningen (voorraad aanvullen, facturatie, bestelaanvragen, controle op hygiëne, naleven afspraken,…).
 • Bezettingslijst bij een wijziging in bezetting communiceren naar interne en externe actoren.

Profiel:

 • Diploma van Maatschappelijk Assistent of gelijkgesteld.
 • Bij voorkeur ervaring in een sociale dienst.
 • diverse taken binnen de cel huisvesting van het Sociaal Huis Ronse.
 • uitvoering van administratieve taken en rapportage. 

Competenties:

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben.
 • Computervaardig.
 • Flexibel zijn.
 • Samenwerken en resultaat gericht werken.
 • Adviseren.
 • Sociaalvaardig.

Talenkennis:

  • Nederlands: zeer goed
  • Frans: goed

  Aanbod:

  • Halftijds contract van bepaalde duur tot 31 december 2018 met kans op verlenging.
  • Weddeschaal B1-B3.
  • Fietsvergoeding en gedeeltelijke terugbetaling openbaar vervoer.
  • Maaltijdcheques.
  • Geldelijke valorisatie tot 10 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

  Info:

  Inhoudelijk: Stefanie Houtteman, hoofdmaatschappelijk werkster, tel.: 055/232 830

  Stefanie.Houtteman@ocmwronse.be

  Administratief:

  Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst OCMW Ronse, tel.: 055/232 727

  Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be

   

  >> OCMW Ronse

  Het WZC De Linde is op zoek naar:

  Verpleegkundigen (M/V)

  • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
  • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
  • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking
    

  Diploma

  • Master in de verpleegkunde
  • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
  • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

  Taken

  • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
  • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
  • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
  • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
  • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
  • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
  • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
  • Voert een aantal administratieve taken uit.
  • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
  • Begeleidt de huisartsen.
  • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
  • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
  • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden. 

  Competenties

  • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
  • Integriteit
  • Stressbestendig
  • Flexibel
  • Initiatief nemen 

  Ons aanbod

  • Contract van onbepaalde duur
  • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
  • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
  • Maaltijdcheques.
  • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
  • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
  • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

  Contactpersonen