Reglementen en verordeningen 2020

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Retributie voor het ruimen van septische putten. Aanpassing. Beslissing Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 03 februari 2020 07 februari 2020
Nieuw reglement betreffende het openen van sleuven in de wegenis en in de voetpaden. Goedkeuring van het nieuwe reglement en van de algemene en bijzondere voorwaarden bij het toestaan van de vergunning. Gemeenteraad 16 maart 2020 25 maart 2020
Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – beperkende maatregelen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. Burgemeester 14 april 2020 17 april 2020
Algemeen kader subsidiereglement. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Informatieveiligheidsbeleid van de Stad en het OCMW Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020  29 april 2020
Bij hoogdringendheid. Politieverordening in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 - beperkende maatregelen gemeenteraad en raad  voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Algemeen kader subsidiereglement. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 april 2020 30 april 2020
Informatieveiligheidsbeleid van de stad en het OCMW Ronse. Goedkeuring Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 april 2020 30 april 2020
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. Aanpassing inzake verzoekschriften. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 mei 2020 3 juni 2020
Participatiereglement Lokaal Bestuur Ronse. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 mei 2020 3 juni 2020
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Participatiereglement Lokaal Bestuur Ronse. Goedkeuring van het participatiereglement en opheffing van de beslissing van de gemeenteraad dd° 04 juni 2007 houdende goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling. Beslissing. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Politiezone Ronse. Jaarrekening dienstjaar 2019. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2019. Kennisname. 2) Begrotingsrekening 2019 en balans- en resultatenrekening 2019. Vaststelling. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Jaarrekening 2019 OCMW RonseVaststelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29 juni 2020 7 juli 2020
Jaarrekening 2019 van de Stad Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 29 juni 2020 07 juli 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse Jaarrekening 2019. Advies. Gemeenteraad 29 juni 2020 07 juli 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2019. Advies. Gemeenteraad 29 juni 2020 07 juli 2020
Tijdelijke politieverordening betreffende de veiligheid bij de doortocht van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse op 18 oktober 2020. Goedkeuring. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Goedkeuring van de statutenwijziging. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020
Politiezone Ronse. Politiebegroting 2020. Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het dienstjaar 2020. Vaststelling. Gemeenteraad 05 oktober 2020 13 oktober 2020
Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester van het boekjaar 2020. Kennisname. Gemeenteraad 05 oktober 2020 13 oktober 2020
Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester van het boekjaar 2020. Kennisname. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 05 oktober 2020 14 oktober 2020
Uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Burgemeester 6 november 2020 6 november 2020
Personeel. Wijzigingen rechtspositieregeling. College 28 september 2020 19 oktober 2020
Personeel. Wijzigingen rechtspositieregeling. Vast Bureau 28 september 2020 19 oktober 2020
Jaarrekening 2019 OCMW. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 november 2020 17 november 2020
Politie. Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor mogelijke fusie tussen de Politiezones Brakel, Ronse en Vlaamse Ardennen door middel van een occasionele samenaankoop. Goedkeuring van het bestek, de raming, de voorwaarden en de wijze van gunnen. Gemeenteraad 16 november 2020 25 november 2020
Politie. Begroting van het dienstjaar 2021 van de Politiezone Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 16 november 2020 25 november 2020
Algemene gemeentelijke heffing. Wijziging. Gemeenteraad 16 november 2020 25 november 2020
Belasting op motoren. Intrekking en hernieuwing. Gemeenteraad 16 november 2020 25 november 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 november 2020 25 november 2020
Uitbreiding maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus. Burgemeester 14 december 2020 14 december 2020
Politie. Samenwerkingsovereenkomst met de Politiezone Assenede-Evergem inzake ondersteuning 'consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer'. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Belasting op het niet hebben van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe inhuurnames vanaf 01 januari 2021. Beslissing. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Goedkeuring van de policy voor structureel en occasioneel telewerk Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW Ronse. Vaststelling. Raad voor maatschappelijk welzijn 21 december 2020 22 december 2020
OCMW-personeel. Arbeidsreglement. Goedkeuring van de policy voor structureel en occasioneel telewerk.  Raad voor maatschappelijk welzijn 21 december 2020 22 december 2020

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw, verkooppunt Ronse, ter ondersteuning van de fairtrade handel, voor het jaar 2020. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Sociale Dienst. Goedkeuring te verlenen tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 61 waarbij het OCMW Ronse met De Vrijheid bvba kan samenwerken teneinde een tewerkstelling artikel 60-privé te realiseren. Bekrachtiging. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 05 oktober 2020 14 oktober 2020
Samenwerking OCMW Ronse in het kader van het project ESF 490 'OP STAP, samen naar Werk'. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 05 oktober 2020 14 oktober 2020
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau dd° 05 oktober 2020 inzake 'Samenwerking OCMW Ronse in het kader van het project ESF 510 'OP STAP, samen naar Werk'. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 16 november 2020 26 november 2020
Reglement inzake de vergunning 'drankgelegenheid Ronse'. Aanpassing. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Reglement Uitbatingsvergunning betreffende nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie, seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden en CBD shops. Aanpassing raadsbesluit van 19 december 2011. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Reglement Handelspandenfonds. Aanpassing. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Reglement voor gevelrenovatie Stad Ronse in het commercieel centrum. Verlenging. Goedkeuring. Gemeenteraad  21 december 2020 29 december 2020
Reglement voor samenvoegen van panden Stad Ronse in het commercieel centrum. Verlenging. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Pop-up reglement van de Stad Ronse. Aanpassing. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Subsidiereglement voor nieuw ondernemerschap te Ronse. Aanpassing. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Afsluiten van een nieuw convenant met de nv Fun2Play voor een kansspelinrichting klasse II voor de speelhal Golden Palace gelegen in de César Snoecklaan 55 te Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement met betrekking tot de Volkstuiniers De Kloef. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw in functie van het lokaal sociaal beleid- buurtopbouwwerk en onderwijsopbouwwerk 2021 met bijlagen en verlenging. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis SOLVA en stad-OCMW Ronse. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 20 april 2020 30 april 2020
Stadsgebouw "De Botaniek". Aanpassing van de gebruiksovereenkomsten voor het stadsgebouw gelegen in de Spinstersstraat nummer 36. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Aanpassing van de 'Overeenkomst functionele binding tussen het Woonzorgcentrum De Linde en het AZ Zusters van Barmhartigheid te Ronse' i.h.k.v. GDPR. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 05 oktober 2020 14 oktober 2020
Woonzorgcentrum De Linde. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Woonzorgcentrum De Linde en het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in het kader van de COVID-19-crisis. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 05 oktober 2020 14 oktober 2020
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. Beslissing. Gemeenteraad 16 november 2020 25 november 2020
Sociaal Huis. Bekrachtiging beslissing Vast Bureau dd° 28 september 2020 inzake 'Reglement inzake toekenning en gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie'. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 16 november 2020 26 november 2020
Sociaal Huis. Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau dd° 28 september 2020 inzake 'Federale en Vlaamse coronasubsidie. Bepaling van het kader en de toekenning van de subsidie'. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 16 november 2020 26 november 2020
Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor bronopsporing en quarantainecoaching en Samenwerkingsprotocol voor informatie-uitwisseling in het kader van COVID-19. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Goedkeuring van de verwerkingsovereenkomst tussen Stad Ronse en OCMW Ronse voor het project 'Voorschools traject' en voor de 'Centrale aanmeldingsprocedure en openscholendag'. Bekrachtiging van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen. Gemeenteraad / Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21 december 2020 29 december 2020
Beleidsplan Kinderopvang 2020-2024 omvattende de beoordelingscriteria en de beoordelingsprocedure in het kader van de meerjarenprogrammatie voor nieuwe plaatsen in uitbreidingsronden voor de kinderopvang van baby's en peuters. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Sociale Dienst. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO). Aanpassing Huishoudelijk Reglement n.a.v. de wijzigingen inzake de registratie van de aanwezigheid van het kind via het badgesysteem van Tjek. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21 december 2020 22 december 2020
Sociale Dienst. Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Aanpassing Huishoudelijk Reglement n.a.v. een nieuw logo, de integratie van 2 opvanglocaties en de wijzigingen inzake de registratie van de kinderen via het badgesysteem van Tjek. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21 december 2020 22 december 2020

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Wijziging van het Academiereglement. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 maart 2020 25 maart 2020
Stedelijk adviesorgaan voor Cultuur, "Cultuurlink Ronse". Goedkeuring van de statuten. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Stedelijke openbare bibliotheek. Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de implementatie van de spelotheek in de bibliotheek, door toevoeging van een bijlage. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie in het kader van de productie van het boek "Rondewinnaars". Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Doorlichting uitgevoerd door de onderwijsinspectie van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Kennisname van het doorlichtingsverslag, de aandachtspunten en de daaraan gekoppelde actieplannen.  Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning inzake de terbeschikkingstelling van het zwembadcomplex. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 mei 2020 04 juni 2020
Reglement van inwendige orde voor de Sportsite 't Rosco. Aanpassing. Gemeenteraad  29 juni 2020 08 juli 2020
Vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de voetbalvelden gelegen op de sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen. Goedkeuring van het nieuw erkenningsreglement voor sportverenigingen. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen. Goedkeuring van het nieuw subsidiereglement voor sportverenigingen. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Ondersteuningsdossier voor sportverenigingen. Goedkeuring van het nieuwe reglement projectsubsidies. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Gebruiksovereenkomst met betrekking tot de lokalen van het Erfgoedcentrum Ronse gelegen in de Politiekegevangenenstraat. Goedkeuring. Gemeenteraad 29 juni 2020 08 juli 2020
Reglement betreffende het invoeren van de Vrijetijdspas. Aanpassing. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020
Reglement van inwendige orde en vaststelling van de tarieven voor het gebruik van de cafetaria (1ste verdieping) van het voetbalstadion gelegen op de sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander. Voorlopige vaststelling. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad/OCMW Ronse en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA betreffende de taakstellingen van het Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid. Aanduiding van een afvaardiging voor de kredietcommissie. Goedkeuring. Gemeenteraad 20 april 2020 29 april 2020
Verordening inzake het invoeren van een verplicht conformiteitsattest voor nieuwe verhuringen vanaf 01 januari 2021. Goedkeuring. Gemeenteraad 31 augustus 2020 07 september 2020
Afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de periode van 01 september 2020 tot en met 31 augustus 2023, voor 30 bijkomende sociale huurwoningen. Goedkeuring. Gemeenteraad 05 oktober 2020 13 oktober 2020
Opmaak van een gemeentelijk actieprogramma betreffende de gronden die eigendom zijn van de Vlaamse besturen in Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020
Afsprakenkader tussen het Sociaal Verhuurkantoor, de Stad Ronse, IGS Lokaal Woonbeleid (SOLVA) en de Vlaamse minister van Wonen inzake conformiteitsonderzoeken van woningen aangeboden aan SVK Zuid-Oost-Vlaanderen voor nieuwe inhuurnames. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
IVLA. Gebruik van 'tijdelijke' vaste camera's op een niet-besloten plaats in de gemeente inzake de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil. Goedkeuring van het reglement en het protocol. Gemeenteraad 05 oktober 2020 13 oktober 2020
Samenwerkingsovereenkomst Erosiecoördinator Ronse, afgesloten tussen de Stad Ronse en de Provincie Oost-Vlaanderen - steunpunt erosie en afsprakennota. Goedkeuring van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst en afsprakennota Erosiecoördinator. Gemeenteraad  16 november 2020 25 november 2020
Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Aanpassing. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 december 2020 29 december 2020