Documenten gemeenteraad

Iedereen is welkom om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. Ze vinden plaats in TIO3 - Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse en beginnen stipt om 19 uur. 

Gemeenteraadszittingen 2023

Datum Datum Datum
maandag 13 februari maandag 5 juni maandag 16 oktober
maandag 20 maart maandag 3 juli maandag 20 november
maandag 24 april maandag 4 september

maandag 18 december

Sinds 13 juni 2022 kan je de agenda en documenten van de Gemeenteraad raadplegen via:

>>> https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht

Je kan per zitting de volgende documenten van de gemeenteraad raadplegen:

  • Agenda
  • Besluitenlijst – binnen de 10 dagen na de zitting
  • Notulen (openbaar gedeelte) – na goedkeuring

De goedgekeurde reglementen worden nog eens afzonderlijk gepubliceerd en bekend gemaakt.

Oudere documenten vind je hieronder in het archief (tot 2017). Wens je notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien van voor deze datum, dan kan je dat steeds aanvragen via bestuursadministratie@ronse.be.

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Zelf een agendapunt op de gemeenteraad brengen? 

Verzoekschriften

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen. Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Voorstellen en vragen

Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100 inwoners ouder dan 16 jaar. Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die volgens hen het recht of het algemeen belang schenden.

Je kan een eventuele klacht tegen een beslissing van een orgaan van de stad of het OCMW indienen via een digitaal klachtenformulier of via mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be. Je kan de klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer info vind je via deze link

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief

Besluiten & notulen Agenda
Vanaf 13/06/2022 via https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht Vanaf 13/06/2022 via https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht
Verslagen gemeenteraad 2021 - 2022 Agenda gemeenteraad 2021- 2022
Verslagen gemeenteraad 2019 - 2020 Agenda gemeenteraad 2019 - 2020
Verslagen gemeenteraad 2017 - 2018 Agenda gemeenteraad 2017 - 2018