Participatiereglement

In Ronse voorziet het lokaal bestuur een aantal kanalen en mogelijkheden voor inspraak en burgerparticipatie. Deze worden beschreven in het participatiereglement.

Vraag of melding

Iedere burger kan op elk moment het lokaal bestuur contacteren met een vraag of melding. Dit kan zowel aan de balie, telefonisch, per mail of via de sociale media. Het lokaal bestuur engageert zich om elke vraag zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden en op te volgen.

Inspraak en participatie

Daarnaast zijn er echter ook enkele specifieke kanalen die inwoners en burgers de mogelijkheid geven tot inspraak en participatie:

  1. Een melding maken van een probleem of situatie
  2. Een klacht indienen bij de klachtenmanager
  3. Een suggestie om de dienstverlening in de toekomst te verbeteren 
  4. Een verzoekschrift, voorstel of vraag indienen bij de organen van het lokaal bestuur
  5. Een verzoek indienen tot het organiseren van een volksraadpleging
  6. Deelnemen aan het beleid via de stedelijke adviesraden
  7. Bij grote projecten wil het bestuur burgers informeren en laten participeren aan de hand van infovergaderingen, inspraakmomenten en participatietrajecten op maat.

Het reglement is niet beperkend bedoeld. Naast de inspraak- en participatievormen die in dit reglement worden beschreven, kan het lokaal bestuur ook steeds op andere manieren de inwoners informeren, raadplegen en betrekken.

Download : Participatiereglement Ronse (PDF)