Raadsleden OCMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Door het nieuw 'Decreet Lokaal Bestuur' worden vanaf 1 januari 2019 de diensten van stad Ronse en OCMW ondergebracht in één Lokaal Bestuur. Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er wel twee aparte rechtspersonen blijven bestaan. Hiervoor zijn de politieke organen van beide instanties samengevoegd. Zo zetelen de gemeenteraadsleden nu ook als leden voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en neemt het College de rol op van het Vast Bureau.

Vast Bureau

De Raad van het OCMW kan sommige bevoegdheden aan het Vast Bureau overdragen. Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de zaken van het dagelijks bestuur zoals aankopen, dagelijks personeelsbeheer enz. De politieke mandatarissen van het College van burgemeester en schepenen vormen ook het Vast Bureau.

Deontologische code

De deontologische code voor OCMW-raadsleden omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes dat de OCMW-raadsleden tot leidraad dient bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlening aan de bevolking.