Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2019143380 – 2019/291

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BAUTERS NICO, voor het oprichten van een woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Zonnestraat, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0439 N  2

09/12/2019 07/01/2020 Aanplakking
Omgeving

Bodemsaneringsproject OVAM Ronse,       Rode Broeckstraat 86

45422C0375/00V005 - 45422C0375/00Z003 - 45422C0375/00V003

03/12/2019 02/01/2020 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019128573 – 2019/293

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Jacobs Wim - TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING, voor het bouwen van een drinkwaterreservoir met pompstation.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Pont West, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1302 A - 1304 G - 1526 V

29/11/22019 28/12/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019140419 – 2019/285

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Clement Johan Florimond, voor het aanleggen van een zwembad bij de woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Edouard Jolystraat 6 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0230 B  2

02/12/2019 31/12/2019 Aanplakking
Omgeving

Conceptnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen.

Publieke raadpleging conceptnota: van 16/09 t.e.m. 14/11
De procedure voorziet overleg en inspraak over de conceptnota. Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

  • bij de dienst Omgeving van de stad Ronse, Grote Markt 14
  • in het Provinciaal Administratief centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Tijdens de periode van raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

  1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
  3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
16/09/2019

14/11/2019

conceptnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Omgeving

Raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Rond Ronse'. 

Publiek participatiemoment: 11 juni 2019, doorlopend tussen 18u30 en 20u30 - TIO³, Oscar Delghuststraat 60 Ronse

Bezorg uw inspraak reactie via het formulier.

04/06/2019 02/08/2019

Affiche

Documenten

Omgeving

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

19/04/2019 18/06/2019

Info openbaar onderzoek

Kennisgevingsnota

Technische Dienst Nieuwe straatnaamgeving De Vrijheid - Onderzoek van Commodo en Incommodo 04/03/2019 02/04/2019 Openbaar onderzoek
Omgeving

Wijziging Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - wijziging van de restafvaldoelstelling

14/01/2019 13/03/2019

www.ovam.be

plan@ovam.be

Aanplakking

Omgeving

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

19/12/2018 18/06/2019 Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Omgeving Bodemsaneringsproject  OVAM Ronse, Engelsenlaan 21 (voormalig tankstation)
45422D0716/00D007 en 45422D0716/00H003

Sanering van de historische verontreiniging met minerale  olie en BTEXN  in het vaste deel van de aarde en Ontgraving van de verontreinigde grond met behulp van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Mogelijk moet nasanering worden uitgevoerd.

14/12/2018 13/01/2019

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Omgeving

Publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

(Ronse: kaartenbundel p17)

30/07/2018 30/08/2018

Meer info

Kennisgeving MER

Kaartenbundel (257MB)