Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: werken op afspraak

Een dossier raadplegen in het stadhuis kan mits afspraak.  Dit kan op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. 
Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.  

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2022051001 – 2022/87

Aanvraag tot omgevingsvergunning van M'Atelier - De Meester Mathieu, voor het verbouwen en opsplitsen van een bestaande loods in 6 entiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Opgeëistenstraat 44 - 46,

kadastraal Ronse 1 AFD A 1/X44 (deel van 1/W44)

23/05/2022 21/06/2022 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2021158399 – 2021/301

WIJZIGINGSLUS – nieuwe projectversie

Aanvraag tot omgevingsvergunning van

  • Fluvius System Operator (Everaerdt Conrad Alfons)
  • LICENSE TO CONSTRUCT (Westdorp Paul),

voor het bouwen van een woonproject met 117 appartementen en 11 grondgebonden woningen na het slopen van de bestaande bebouwing (site Incoplas - ontwikkelen van een binnengebied).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Elzeelsesteenweg 50 en Blauwesteen 41-59,

kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0048/X – 0048/W – 0425/X5 – 0044/K – 0039/M – 0049/C2 – 0426/P2 – 0426/R2 – 0426/Y – 0426/3.

09/05/2022 07/06/2022 aanplakking
Omgeving

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER 

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

19/04/2022 17/06/2022

info

 

affiche

Omgeving

Referentie: OMV_2022006320 – 2022/70

Aanvraag tot omgevingsvergunning van LITTLE ITALY - Delemmi Giuseppe, voor het verbouwen v/e loods tot hotel, woning en opslagruimte bij restaurant (regularisatie).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Oswald Ponettestraat 29,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 0332 L3

18/04/2022 17/05/2022 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2021122926 – 2022/84

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Provincie Oost-Vlaanderen - Dries Mieke - Hantson Marjolein - Van de Moere Rien,

voor het aanleggen van een fietssnelweg tussen de Mgr.Beylsstraat en de Beaufaux (Ellezelles).

De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen Mgr.Beylsstraat en de Beaufaux (Ellezelles),

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1464  22e afdeling, sectie C, nummer 1264  22e afdeling, sectie C, nummer 1548  22e afdeling, sectie C, nummer 1306 D 2e afdeling, sectie C, nummer 1543 D 2e afdeling, sectie C, nummer 1325  22e afdeling, sectie C, nummer 1468 A 2e afdeling, sectie C, nummer 1450 B 2e afdeling, sectie C, nummer 1530 B 2e afdeling, sectie C, nummer 1421 A 2e afdeling, sectie C, nummer 1466 A 2e afdeling, sectie C, nummer 1306 E 2e afdeling, sectie C, nummer 1233 B 2e afdeling, sectie C, nummer 1464 B 2e afdeling, sectie C, nummer 1460 C 2e afdeling, sectie C, nummer 1333 H 532e afdeling, sectie C, nummer 1333 K 522e afdeling, sectie C, nummer 1450 A 2e afdeling, sectie C, nummer 1567  22e afdeling, sectie C, nummer 1421  2

15/04/2022 14/05/2022 Aanplakking
Erfgoed

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlazanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.

01/04/2022 30/05/2022

meer info

affiche

folder

Omgeving Vergunning voor een inrichting met ioniserende stralingen klasse II - FANC/BH-0301487 voor ziekenhuis Werken Glorieux vzw, Stefaan Modest Glorieuxlaan 55 Ronse.  31/01/2022 01/03/2022

info

www.fanc.fgov.be 

Omgeving

Referentie: OMV_2020034276 - 2020/332 Utexbel César Snoecklaan 30 Ronse - wijzigingsverzoek.

Op 1 juli 2021 verleende de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen aan Utexbel, César Snoecklaan 30, 9600 Ronse een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur onder voorwaarden.  
Het dossier gaat over het volgende project: exploiteren van de weverij en de stukververij (hervergunning) - inrichtingsnummer: 20170711-0005

Ligging:    César Snoecklaan 30 / Ives-Sabin Maghermanlaan 1 
2e afdeling, sectie D, nummer 0716 G  7 - 0690 E  -  1501 A -  1500  3 - 1500 D  - 0706 Z  2  - 0716 F  7 - 0693 E  -  1543 A -  0715  2 - 1508 D  - 0715 S  - 1500 C  - 0691 E  2  - 0716 E  7  - 1500 E  -  0715  3 - 0716  2 - 0716 Y  6 .

Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend, wat tot gevolg heeft dat de Vlaamse Minister voor Omgeving een uitspraak moet doen tegen begin januari 2022. Om tot een beslissing te komen is het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) vereist. Omwille van de lozingsproblematiek kon de GOVC echter geen gunstig advies geven voor de verdere exploitatie van het bedrijf voor onbepaalde duur. Daarom heeft Utexbel een gemotiveerd verzoek tot wijziging van de aanvraag en de verlenging van de beslissingstermijn ingediend (conform art. 64 en art. 66 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet). Dit houdt concreet het volgende in: 
1)    Na overleg met het Departement Omgeving is Utexbel bereid om een omgevingsvergunning voor bepaalde duur (5 jaar) aan te vragen om ondertussen alle mogelijke alternatieven voor de lozing van afvalwater verder te kunnen onderzoeken. 
2)    de termijn waarbinnen de Vlaamse Minister van Omgeving een beslissing moet nemen over de ingediende beroepen wordt met 60 dagen verlengd tot 2 maart 2022. 
3)    Er wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

03/01/2022 01/02/2022 aanplakking
Omgeving Plan-MER Belgisch Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021-2027. 14/01/2022 14/03/2022

info

documenten

Omgeving ontwerp plan-MER en ontwerp Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 14/01/2022 14/03/2022 info
Omgeving

Publieke inspraakronde Plan MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines. Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor  alternatieven.

https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

15/12/2021 12/02/2022

aanplakking

kennisgevingsnota 

Omgeving

Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen "Maak ruimte voor 2050"

Inspraakperiode over de kennisgevingsnota

Hoe raadplegen?  Hoe reageren?

28/06/2021 27/08/2021

kennisgevingsnota