Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: werken op afspraak

Een dossier raadplegen in het stadhuis kan mits afspraak.  Dit kan op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. 
Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.  

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2023010779 – 2023/18

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Yilmaz Aziz, voor het verbouwen van een meergezinswoning en uitbreiden met twee woonentiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Stationsstraat 11,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 0486 X6

03/04/2023 02/05/2023 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2023008486 – 2023/32

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Sloovere David - Ceulemans Joke, voor het verbouwen en uitbreiden van de woning na het slopen van de garage.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ninoofsesteenweg 428,

kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1148 H  2

13/03/2023 11/04/2023 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2023003730 – 2023/20

Aanvraag tot omgevingsvergunning van JEFIMA - Van de Genachte Filip, voor het oprichten meergezinswoning met 4 woongelegenheden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Cyriel Buyssestraat (naast nr. 26),

kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie A, nummer 0319 S4

13/03/2023 11/04/2023 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2023015292 – 2023/28

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BOSSUYT R. & Co (Bossuyt Régina) en

XL SERVICESTATIONS (Martin Ivan),

voor het overnemen en vernieuwen van de exploitatie van een tankstation en een garagewerkplaats.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ninoofsesteenweg 499 – 501,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0910 W2

2e afdeling, sectie C, nummer 0910 R2

06/03/2023 04/04/2023 Aanplakking
Omgeving

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse

 

10/03/2023 08/05/2023

documenten GRUP

webstek Rond Ronse

Omgeving  Openbaar onderzoek ontwerp-besluit van de Vlaamse Regering en het bijhorende plan-MER voor de sectorale voorwaarden voor windturbines.
De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.
Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER.
 
22/11/2022 20/01/2023 aanplakking 
Agentschap Natuur en Bos

Voor natuurgebied Hotond-Scherpenberg, op grondgebied van de gemeente Ronse werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie

Gedurende de periode van 15/10/2022 tem 15/11/2022 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:
- Via mail: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, T.a.v. Indra Lamoot, Havenlaan 88 bus 75 – 1000 Brussel

15/10/2022 15/11/2022 Toegankelijkheidsregeling
Agentschap Natuur en Bos

Voor natuurgebied Muziekbos, op grondgebied van de gemeente Ronse werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie

Gedurende de periode van 15/10/2022 tem 15/11/2022 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:
- Via mail: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, T.a.v. Indra Lamoot, Havenlaan 88 bus 75 – 1000 Brussel

15/10/2022 15/11/2022 Toegankelijkheidsregeling
Technische Dienst Bekendmaking openbaar onderzoek opheffing gemeenteweg Edouard Anseelestraat 05/10/2022 03/11/2022

bekendmaking

grafisch plan

notullen Gemeenteraad

Omgeving

Nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030, namelijk het Lokaal Materialenplan (het ontwerpplan en de bijhorende plan-MER)

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be, anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

01/06/2022 31/07/2022

 

 

documenten en brochure

 

 

Omgeving

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER 

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

19/04/2022 17/06/2022

info

 

affiche