Besluiten en notulen gemeenteraad

Op deze pagina vind je na de gemeenteraad de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (sinds 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie van de stad Ronse. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Gemeenteraadszittingen 2020

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
maandag 3 februari Besluitenlijst (gepubliceerd op 10.02.2020) Zitting 3 februari 2020 Notulen 03 februari 2020
maandag 16 maart Besluitenlijst (gepubliceerd op 23.03.2020) Geen opname : conference call  
maandag 20 april   Geen opname : conference call  
maandag 25 mei      
maandag 29 juni      

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.