Besluiten en notulen gemeenteraad

Op deze pagina vind je na de gemeenteraad de notulen, de link naar de audiovisuele opnames (sinds 2019) en de besluitenlijst.

Inzage krijgen?

Wens je de notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien of die van voorgaande jaren te raadplegen, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie van de stad Ronse. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Gemeenteraadszittingen 2021

Datum Besluitenlijst (PDF) - gepubliceerd op Audiovisuele opname Notulen (PDF)
maandag 25 januari Besluitenlijst (gepubliceerd op 01.02.2021) Zitting 25 januari >> conference call Notulen 25 januari 2021
maandag 22 februari Besluitenlijst (gepubliceerd op 01.03.2021) Zitting 22 februari >> conference call Notulen 22 februari 2021
maandag 29 maart Besluitenlijst (gepubliceerd op 07.04.2021) Zitting 29 maart >> conference call  
maandag 3 mei      
maandag 7 juni      
maandag 5 juli      
maandag 30 augustus      
maandag 11 oktober      
maandag 22 november      
maandag 20 december      

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.