Vergunning drankgelegenheid

drank

Van voorlopige naar vaste vergunning

Elke zaak waar gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, dient een vergunning ‘drankgelegenheid’ aan te vragen voor opening van de zaak. Ook bij overname van een bestaande zaak dient de nieuwe uitbater een vergunning ‘drankgelegenheid’ aan te vragen. Er is geen vergunning nodig voor occasionele drankgelegenheid.

Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt een tijdelijke vergunning voor 6 maand afgeleverd. Nadien wordt deze, indien het dossier in orde is en er zich geen problemen hebben voorgedaan, omgezet naar een definitieve vergunning van 5 jaar. Het dossier bestaat uit verschillende onderdelen:

Reglementen:

Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Deze "verplichte" verzekering vloeit voort uit de wet van 30 juli 1979.

Ze houdt in dat een derde die schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen voor de geleden schade zonder dat hij welke fout dan ook in hoofde van deze uitbater moet bewijzen.

De uitbater van een dergelijke inrichting zal dus altijd de door derden geleden lichamelijke en stoffelijke schade moeten vergoeden, zelfs indien hij geen enkele fout heeft begaan waardoor de brand of de ontploffing is ontstaan. De wet van 30 juli 1979 verplicht om deze reden de uitbaters van de publiektoegankelijke instellingen, opgenomen in de lijst van betrokken inrichtingen (zie verder), een polis af te sluiten voor de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing.

De wet beperkt deze objectieve aansprakelijkheid tot:

  • € 15.000.000 voor de lichamelijke schade
  • € 750.000 voor de stoffelijke schade

Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.

Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten. Hiertoe heeft de burgemeester de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Om de controle te vergemakkelijken heeft men voorzien dat de verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, een attest aflevert aan de verzekeringsnemer. Een duplicaat van dit attest moet opgestuurd worden door de uitbater aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd. 
 
Voor wie?

Het gaat om een hele reeks activiteiten: restaurants, cafés, hotels, bioscopen, theaters, discotheken, autohandelaren, concessiehouders, sportzalen, kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m2 hebben, sportzalen, handelsgalerijen, pretparken, rusthuizen, schoolinstellingen, stations,..

Het KB van 28 februari 1991 somt de instellingen op waarvoor de uitbaters objectief aansprakelijk zijn en die een verzekering moeten sluiten.

Terrasvergunning 

Sinds april 2006 is een aanvraag tot de plaatsing van een terras voor een horecazaak verplicht. Deze vergunning laat toe om tafels en stoelen te plaatsen op een deel van het terras. Dit moet ook de conformiteit en de uitstraling van het straatbeeld staande houden. Een aanvraag kan je doen via een brief of via dit aanvraagformulier. Het terrasreglement waarmee je rekening dient te houden vind je hier. Dit reglement is van toepassing op gans het grondgebied Ronse. Iedere horeca-uitbater die een terras plaatst, dient de bepalingen in het terrasreglement te respecteren.

Plaatsen van tenten
Voor het plaatsen van tenten naar aanleiding van kleine of grotere evenementen, dient altijd een aanvraag gedaan te worden. Dit kan via dit formulier en moet minstens 3 weken op voorhand bij de dienst evenementen binnengebracht worden. Alle bepalingen uit het terrasreglement zijn eveneens van toepassing op het plaatsen van tenten. Bovendien gelden een aantal specifieke voorwaarden die moeten gerespecteerd worden wanneer je als uitbater van een horecazaak een tent wil plaatsen. Deze voorwaarden vind je eveneens in het terrasreglement. Het rookverbod geldt ook in tenten, tenzij 1 zijde van de tent volledig open is.

Voor meer informatie kan je terecht op de dienst evenementen.

Rookverbod

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op de werkplaats en in de horeca. Dit betekent dat horeca-uitbaters overal in hun zaak duidelijk zichtbare rookverbodstekens moeten aanbrengen. Zij kunnen er ook voor kiezen om een rookkamer te installeren. Die rookkamer moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Het moet gaan om een afgesloten ruimte met een maximale grootte van 25% van de oppervlakte van het hele etablissement.
  • De rookkamer mag geen transitzone zijn.
  • De rookkamer moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor niet-rokers door de rook zoveel mogelijk worden beperkt.
  • Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn. 
  • Er mogen enkel dranken worden meegenomen. Je mag er zelf geen dranken of voedsel verkopen.
  • Er mogen geen verdeelautomaten, bingoautomaten, flipperkasten, televisies,… in de rookkamer aanwezig zijn.

Het is toegelaten te roken op een open terras. Het terras moet dan wel volledig open zijn aan ten minste één kant (ongeacht het weer) en de open kant mag niet gedeeltelijk gesloten worden door bijvoorbeeld een wind- of zonnescherm.

Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker als de uitbater kunnen beboet worden. De boetes gaan tot € 6.000.

De federale overheid controleert de naleving van dit verbod.

Je kan bij deze diensten terecht als je vragen of klachten hebt over de reglementering in verband met het rookverbod.

Alle informatie vind je hier terug.

Milieuvergunning

Voor alle activiteiten waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld gelden vanaf 1 januari 2013 nieuwe geluidsnormen. Meer info kan je hier vinden.