Financieel beheer

De Financiële Dienst heeft als belangrijkste opdrachten:

  • bijhouden van de boekhouding, bijhouden inventaris gemeentelijk patrimonium, opmaak begroting, meerjarenplanning, rekening, balans, resultatenrekening en dergelijke
  • inning van de ontvangsten: opvolging belastingskohieren, inning belastingen (o.a. de gemeentebelasting), vervolgingen, bezwaarprocedure, facturatie, inning retributies, subsidies, huurinkomsten
  • voorbereiding en uitvoering beslissingen van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen (bestellingen, prijsvergelijking tussen leveranciers, bestekken, gunningen...)
  • registratie, aanrekening en uitvoering betaling facturen
  • beheer liquiditeiten en kredieten
  • financieel beleidsadvies en financiële planning
  • kerkfabrieken
  • autonome gemeentebedrijven

Bankrekening BE53 0910 0032 2553 - BE47 0014 3262 0480

Voor meer informatie over bovenstaande opdrachten kan je steeds terecht bij de Financiële Dienst van de stad.