Financieel beheer

De Financiële Dienst heeft als belangrijkste opdrachten:

  • Bijhouden van de boekhouding, bijhouden inventaris gemeentelijk patrimonium, opmaak begroting, meerjarenplanning, rekening, balans, resultatenrekening etc.
  • Inning van de ontvangsten: o.a. opvolging belastingskohieren, inning belastingen (o.a. de gemeentebelasting), vervolgingen, bezwaarprocedure, facturatie, inning retributies, subsidies, huurinkomsten.
  • Voorbereiding en uitvoering beslissingen van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen (bestellingen, prijsvergelijking tussen leveranciers, bestekken, gunningen...)
  • Registratie, aanrekening en uitvoering betaling facturen
  • Beheer liquiditeiten en kredieten
  • Financieel beleidsadvies en financiële planning
  • Kerkfabrieken
  • Autonome gemeentebedrijven

Bankrekeningen: BE53 0910 0032 2553 - BE47 0014 3262 0480

Voor meer informatie over bovenstaande opdrachten kan je steeds terecht bij de Financiële Dienst van de stad.