Bezwaarprocedure gemeentebelastingen

Algemeen

Indienen bezwaar

Men kan pas bezwaar indienen na ontvangst van het aanslagbiljet of na de kennisgeving van de aanslag of na betaling van de belasting indien deze contant dient betaald te worden.

Termijnen

De termijn om bezwaar in te dienen is bij decreet vastgelegd. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de aanslag, of vanaf de datum van de contante betaling. De termijn van 3 maanden is een vervaltermijn wat wil zeggen dat na het verstrijken van deze termijn het indienen van een bezwaarschrift te laat is zodat het niet meer ontvankelijk zal zijn.

Wijze

Een bezwaarschrift moet steeds schriftelijk zijn en gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Men kan het op de volgende manieren indienen :

 • verzenden per brief (gewone zending of aangetekend) gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt, 12, 9600 Ronse
 • afgeven tegen ontvangstbewijs: op het stadhuis, balie (gelijkvloers), Grote Markt 12, 9600 Ronse, van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12 u. of op woensdagnamiddag (behalve in de maanden juli en augustus) van 13.30 tot 16 u.
 • per fax: ter attentie van de dienst debiteuren op het nr. 055 23 27 18
 • per e-mail: naar financien@ronse.be

Volgende elementen dienen in het bezwaarschrift vermeld te staan:

 • de naam en (eventueel nieuw) adres en telefoonnummer, maatschappelijke zetel (rechtspersoon);
 • de verwijzing naar het aanslagbiljet door vermelding van de aard van de belasting, het aanslagjaar en het kohierartikel ofwel kopie van het aanslagbiljet bijvoegen;
 • de motieven en argumenten, m.a.w. de redenen van het bezwaar opgeven waardoor men van mening is dat de belasting (of een deel ervan) niet verschuldigd is;
 • eventuele bewijsstukken bijvoegen;
 • het bezwaar dateren en ondertekenen;
 • als belastingschuldige heeft men het recht om het bezwaar mondeling toe te lichten bij het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt in een hoorzitting. Indien men wenst gehoord te worden, dan moet dat uitdrukkelijk in het bezwaarschrift vermeld worden.

Behandeling van bezwaarschriften en kennisgeving

 • zodra het bezwaar ontvangen werd krijgt de bezwaarindiener (eventueel ook zijn vertegenwoordiger) binnen de 15 dagen een ontvangstmelding als bevestiging;
 • ook de financieel directeur krijgt de betreffende stukken;
 • het college van burgemeester en schepenen of het hiervoor aangestelde personeelslid kan aanvullende informatie opvragen aan de bezwaarindiener en vaststellingen doen ter plaatse;
 • indien men vroeg om gehoord te worden, krijgt men later nog per gewone brief, elektronisch of telefonisch een uitnodiging voor de hoorzitting van de bezwaarcommissie waar men zijn bezwaar verder kan toelichten, evenals de dagen en de uren waarop het dossier kan worden geraadpleegd;
 • in elk geval zal het college van burgemeester en schepenen – als administratieve overheid – over het bezwaar beslissen binnen de 6 maanden na ontvangst ervan; 
 • het college van burgemeester en schepenen hoeft de hoorzitting niet zelf te houden maar kan die taak delegeren aan een schepen of aan een personeelslid (behalve aan de financieel directeur);
 • de beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt per aangetekende zending meegedeeld aan de belastingschuldige of vertegenwoordiger; 
 • bij deze beslissing wordt gewezen op de beroepsmogelijkheden;
 • indien het bezwaar door het college van burgemeester en schepenen als ongegrond of slechts gedeeltelijk gegrond werd aanzien zal men de belasting toch geheel of gedeeltelijk moeten betalen;
 • de financieel directeur wordt op hoogte gebracht van de beslissing van het bezwaar.

Beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen

Indien men niet akkoord gaat met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, dan kan beroep ingesteld worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5, 9700 Oudenaarde en dit binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing.

Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld binnen één maand vanaf de betekening van het vonnis.

Tenslotte is tegen het arrest van het Hof van Beroep een voorziening in cassatie mogelijk binnen de drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing.

Voor betwistingen over retributies geldt voormelde procedure niet. Hier zijn enkel de gewone rechtbanken bevoegd.

Indien je hierover nog vragen hebt, kan je terecht:

 • op het stadhuis, stadskas (gelijkvloers, inkom rechts), enkel op woensdagvoormiddag;
 • per fax: ter attentie van de dienst debiteuren op 055 23 27 40;
 • per e-mail: naar debiteuren@ronse.be.