Elementen ruimtelijke ordening

Verkavelingen

Verkavelingen worden opgemaakt om bepaalde gebieden verder te gaan ordenen (dit gaat hoofdzakelijk om woongebieden). Elke verkaveling omvat dan ook inrichtingsprincipes die aangeven wat mag en wat niet mag.  Die inrichtingsprincipes kunnen verschillen van verkaveling tot verkaveling. Om te weten of je perceel gelegen is in een verkaveling, en zo ja welke specifieke voorwaarden er gesteld worden, kan je terecht bij de dienst Omgeving.

Rooiplannen

De rooilijn is de scheidingslijn tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. Zij is in de eerste plaats de afpaling van de openbare weg zoals deze nu bestaat. De rooilijn is ook de grens van de openbare weg zoals deze later zal afgetekend worden ingevolge de wijzigingen welke aan het tracé van de weg zullen aangebracht worden.

Het rooien streeft de volgende doeleinde na:

  1. de vrijwaring van de bedding van de openbare weg tegen innemingen van aangrenzende eigenaars
  2. het rechttrekken en het verbeteren van de openbare weg. Aan particulieren wordt naarmate de rooilijn aangevraagd wordt, de verplichting opgelegd zich naar het nieuwe tracé te schikken; de nieuwbouw en de wederopbouw van gebouwen moeten achter de rooilijn plaatshebben.

De rooiplannen van toepassing op het grondgebied Ronse kunnen steeds ingezien worden bij de Technische Dienst. Voor aanvragen tot het aangeven van de rooilijn kan je steeds terecht bij het Ontwerpbureau.

Rooilijnplannen

Rooilijnplannen duiden aan waar de (geplande) grens ligt tussen het openbaar domein en de private eigendom. De aanwezigheid van een rooilijn kan een belangrijke randvoorwaarde zijn naar de inplanting van gebouwen. Stukken perceel die binnen de rooilijn gelegen zijn kunnen onteigend worden en kennen ernstige restricties naar (ver)bouwmogelijkheden. Er bestaat evenwel niet voor elke straat een rooilijnplan. Om te weten of er een rooilijnplan van kracht is kan je terecht bij de dienst Omgeving of de Technische Dienst. 

Onteigeningen

De onteigening is een rechtsmiddel voor de overheid om, voor de uitvoering van werken of voor andere doeleinde van algemeen belang, de beschikking te verkrijgen over zaken wanneer de normale middelen tot deze eigendomsovergang niet kunnen leiden. Vooraleer over te gaan tot onteigening zal de stad evenwel steeds proberen om over te gaan tot aankoop in der minne.

Er kan worden onteigend:
- in het kader van stadsvernieuwings- en herwaarderingsprojecten
- voor het verwezenlijken van rooilijnen
- …

Onteigeningsplannen

Onteigeningsplannen geven aan welke percelen de overheid voorziet om te onteigenen, in het kader van een welbepaald project. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een industrieterrein of nieuwe wegenis. Om te weten of er een onteigeningsplan van kracht is kan je terecht bij de dienst Omgeving of de Technische Dienst. 

Afstand van meerwaarde

De zogenaamde 'afstand van meerwaarde' is een verklaring die u als bouwheer moet laten opnemen in een authentieke akte. De verklaring houdt in dat u afstand doet van de meerwaarde die uw onroerend goed (enkel het deel dat getroffen wordt door een rooilijn) heeft gekregen door de uitvoering van aangevraagde bouw- en verbouwingswerken.

Bijvoorbeeld: je vernieuwt de gevelsteen van je woning, maar de voorgevel valt met een hoek binnen een goedgekeurde rooilijn en dus binnen het openbaar domein. Door de afstand van meerwaarde zal je bij een eventuele onteigening geen vergoeding voor de waardevermeerdering, die je realiseerde door de uitgevoerde werken, ontvangen.

Na het opmaken van de akte wordt deze geregistreerd. Na registratie is de akte tegenstelbaar of tegenwerpelijk aan derden. Bij een latere verkoop van het onroerend goed moeten dus ook de kandidaat-kopers rekening houden met de verklaring van afstand van meerwaarde. Voor meer info en vragen kan je terecht bij het Ontwerpbureau of kijk op deze pagina voor het stappenplan.

Trottoirs, verlagen van boordstenen, ...

Alle werken aan voetpaden (aanleg, onderhoud, herstellingen…), verlagen van boordstenen, … dien je aan te vragen bij de Technische Dienst. Deze werken mogen enkel en uitsluitend door het stadspersoneel of door een aannemer die door de stad aangesteld werd, uitgevoerd worden.

Buurtwegen

Buurtwegen kunnen aanzien worden als verkeersveilige, lokale verbindingen op het platteland en in dorpskernen. De wet op de buurtwegen stelt dat de gemeente de bestaande buurtwegen kan wijzigen, verplaatsen of afschaffen, mits naleving van een in de wet beschreven procedure. Verplaatsingen of afschaffingen kunnen eveneens door particulieren worden aangevraagd. Aan een verplaatsing of een afschaffing dient steeds een openbaar onderzoek te worden voorafgegaan.

De Atlas der Buurtwegen is een belangrijk instrument waarin de oorspronkelijke buurtwegen vastgelegd zijn. De Atlas der buurtwegen en de afzonderlijke plandocumenten van het grondgebied Ronse worden bewaard op het stadhuis. Je kan deze na eenvoudige aanvraag bij de Technische Dienst raadplegen.