Dossier "Rond Ronse"

Rond Ronse

Wat is "Rond Ronse"

‘Rond Ronse’ is de nieuwe benaming voor het project van de N60 in Ronse en de regio. De aanpak kenmerkt zich door verschillende thema’s en ambities rond Ronse mee te nemen voor zowel bovenlokaal als lokaal verkeer. Het gaat hierbij om erfgoed, mobiliteit, landbouw, natuur, economische ontwikkeling… Met Rond Ronse willen men de mobiliteit in en rond Ronse verbeteren en bijdragen aan een goed bereikbare én leefbare stad. De situatie op vandaag, waarbij doorgaand verkeer en vrachtverkeer het centrum van Ronse doorkruisen, is lang niet ideaal.

De Werkvennootschap is initiatiefnemer in het begeleiden en opstarten van dit geïntegreerd planningsproces. Zij zijn de projectvennootschap, opgericht door de Vlaamse Regering om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan te pakken. De Werkvennootschap doet dit in samenwerking met alle mogelijke betrokken besturen, partners, belangengroepen en bewoners van de regio.

>> Website "Rond Ronse"

------------------------------------------------

Definitieve vaststelling GRUP ‘Rond Ronse’ : november 2023

De Vlaamse Regering rondde op 23 november 2023 het planningsproces voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Rond Ronse’ af, waarmee de nieuwe bestemmingen definitief vastliggen. Het projectteam van De Werkvennootschap gaat nu aan de slag om het ontwerp van de nieuwe weginfrastructuur te verfijnen en de vergunningsaanvragen voor de realisatie voor te bereiden. 

Parallel krijgt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht om via een landinrichtingsproject de komende jaren gefaseerd de voorziene ca. 360 ha bosuitbreiding te realiseren en de kwaliteit van de open ruimte te versterken. De Vlaamse Regering keurde daarvoor op 20 oktober jl. de instelling van het landinrichtingsproject ‘Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1’ goed. Meer informatie over dit project en de verdere stappen die men zal ondernemen zijn te vinden via www.vlm.be/landinrichtingVlaamseArdennen.

Info: www.rondronse.be/laatste-nieuws/definitieve-vaststelling 

>> Abonneer je op de digitale nieuwsbrief op de website van Rond Ronse om op de hoogte te blijven van het project.

------------------------------------------------

Principiële vaststelling ontwerp: oktober 2023

Op vrijdag 10 oktober werd door de Vlaamse Regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse principieel heeft vastgesteld, met het oog op een definitieve vaststelling later dit jaar. Hiermee is een volgende, belangrijke stap in het planproces gezet.

De Vlaamse Regering vraagt nu advies aan de Raad van State over dit GRUP Rond Ronse. Die heeft 30 dagen de tijd om een advies te formuleren. Na het verwerken van het advies van de Raad van State kan dan de definitieve vaststelling volgen. Met deze definitieve vaststelling start dan een volgende fase van het project: de concrete uitwerking van het voorkeursalternatief en het landinrichtingsproject. Daarvoor zal opnieuw in dialoog gegaan worden in werksessies en ateliers. Meer communicatie daarover volgt bij de definitieve vaststelling.

Info: www.rondronse.be/laatste-nieuws/principiele-vaststelling 

------------------------------------------------

Voorlopige vaststelling ontwerp: januari 2023

Plusalternatief G4 met boortunnel onder Schavaart geniet voorkeur

Op vrijdag 20 januari stelt de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Rond Ronse voorlopig vast. Na uitgebreid onderzoek en vele gesprekken met lokale belanghebbenden de afgelopen jaren, is de kogel door de kerk. Het ontwerp GRUP omvat nieuwe verbindingen van noord nar zuid én van oost naar west, die doorgaand verkeer uit het centrum van Ronse halen. Daarnaast is er in het ontwerp GRUP ook een scenario opgenomen voor de open ruimte. 

Openbaar onderzoek : 10 maart - 8 mei 2023

Het ontwerp wordt vanaf 10 maart 2023 voorgelegd aan de brede bevolking tijdens een openbaar onderzoek (dat 60 dagen duurt) tot 8 mei 2023. Iedereen kan dan de documenten fysiek of digitaal inkijken en er zijn opmerkingen over formuleren. Er zullen ook in de  betrokken steden en gemeenten infomarkten georganiseerd worden, waar geïnteresseerden de plannen kunnen inkijken en waar vragen over het GRUP kunnen worden beantwoord.  

Meer info : www.rondronse.be/laatste-nieuws/voorlopige-vaststelling 

------------------------------------------------

Ontwerpateliers Rond Ronse : september 2021 

Rond Ronse: meer dan een mobiliteitsproject

Zo’n groot mobiliteitsproject zet de deur open om ook andere kansen waar te maken in verschillende wijken. Zo kan het project veel verkeer uit het centrum van de stad weghalen. Op die manier kan er meer plek zijn voor groen, fietsers en voetgangers, ontmoetingsplekken …

>> Wil jij meedoen aan de ontwerpateliers?

Vanaf september 2021 trekt het ontwerpteam van Rond Ronse vier gebieden in:

  1. Hotond en Schavaart
  2. Klijpe
  3. De omgeving rond Floréal, de César Snoecklaan, ‘t Rosco en Pont West
  4. Het zuiden van de wijken Stookt, Europawijk, Germinal en Scheldekouter

Tussen september 2021 en januari 2022 komen er in elk deelgebied 4 samenkomsten ('s avonds). Wil jij feedback geven op de mobiliteitsoplossingen, bijvoorbeeld vanuit je kennis van een wijk of omdat je interesse hebt in duurzame mobiliteit, stadsontwikkeling, natuur, landschap…? Stel je dan kandidaat via onderstaande knop en laat ons weten waarom je graag wil meedoen. Uit alle kandidaturen maakt men een selectie. Eind augustus verneem je of je geselecteerd bent om deel te nemen.

>> Ik stel me kandidaat

--------------------------------------------------------

Nieuwe inspraakperiode : start op 12 januari 2021

Op 12 januari werd een nieuwe inspraakperiode opgestart binnen het proces Rond Ronse. Meer dan een jaar van studiewerk, gesprekken met burgers en overleg met organisaties werd door het team gebundeld in een tweede scopingnota. Daarin komen de overgebleven alternatieven voor de N60 én een zoekzonekaart voor de bebossingsplannen in de regio uitgebreid aan bod. Nog tot 12 maart kan jij al jouw aanvullingen, suggesties of bedenkingen via officiële weg met hen delen.  

Brochure in jouw brievenbus

Team Rond Ronse wil iedere inwoner in de streek rond Ronse zo goed mogelijk informeren over deze tweede scopingnota. In een brochure wordt toegelicht welke mogelijke oplossingen nog op tafel liggen en hoe het landschap in de streek kan versterkt worden. Je leest er alles over in de brochure die eerstdaags in de brievenbus valt. Heb je toch geen exemplaar ontvangen, dan je kan de brochure via onderstaande knop digitaal raadplegen of kom er gerust één afhalen aan het onthaal van het stadhuis. 

Lees hier de brochure

Fietssnelweg tussen Ronse en Oudenaarde

Om Ronse, Maarkedal en Oudenaarde vlotter en veiliger bereikbaar te maken voor de fietser, wordt er een nieuwe fietssnelweg gepland. Deze fietsverbinding zal zoveel mogelijk de spoorlijn volgen, met een comfortabele breedte van vier meter. Team Rond Ronse onderzoekt nu hoe die fietssnelweg precies aangelegd moet worden, samen met alle betrokken partijen. Als alles goed gaat, wordt de aannemer die de fietsverbinding zal aanleggen, eind 2022 gekozen.  

Ontdek meer over de fietssnelweg

----------------------------------------------------------------------------------------

Inspraakperiode 2020

Na meer dan een jaar vol studiewerk, gesprekken met burgers en overleg met verschillende (overheids)organisaties, kwam er een nieuwe inspraakronde binnen het planningsproces Rond Ronse. De scopingnota is een stap binnen het planningsproces voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse en bevat voorstellen om de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in Ronse in de toekomst aan te pakken alsook enkele scenario’s om de Europese natuurdoelen voor de regio te realiseren.

De publicatie van de scopingnota is een belangrijke procedurele stap. In het kader daarvan krijgt iedereen de kans om zijn mening te geven over de voorstellen en om een officiële inspraakreactie in te dienen. Omwille van de coronamaatregelen, zijn er geen algemene infomomenten, maar worden een aantal digitale alternatieven aangeboden. Een tweede, herwerkte versie van de scopingnota met een concrete selectie van voorstellen wordt volgens de huidige planning in het najaar van 2020 gepubliceerd. 

>> Alle informatie over de scopingnota

Scopingnota verzamelt voorstellen om geïntegreerde oplossing voor de regio uit te werken

In de scopingnota zijn de inspraakreacties op de startnota verzameld, zijn de plandoelstellingen verfijnd en worden alle mogelijke oplossingen gepresenteerd voor de mobiliteitsproblematiek, zowel die van het studieteam als die van burgers. Daarnaast worden er ook een aantal bebossingsscenario’s  voorgesteld om een antwoord te zoeken op andere uitdagingen zoals de toenemende druk op de landbouw en de Europese natuurdoelen voor de regio. Het zoeken naar oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek biedt tot slot ook de kans om de verdere stedelijke ontwikkeling van Ronse beter in kaart brengen. Zo wordt gezocht naar een geïntegreerde oplossing.

Tweede versie scopingnota voor najaar 2020

Team Rond Ronse zal de verzamelde feedback verwerken in een tweede versie van de scopingnota. In deze nota, die in het najaar van 2020 wordt gepubliceerd, zullen op basis van verder technisch onderzoek de redelijke alternatieven worden weerhouden. Volgens de huidige planning neemt de Vlaamse Regering eind 2021 een beslissing omtrent een voorkeursalternatief.