Definitieve vaststelling GRUP "Rond Ronse"

Rond Ronse

November 2023

Nieuwe bestemming ligt definitief vast

De Vlaamse Regering rondde op 23 november 2023 het planningsproces voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Rond Ronse’ af, waarmee de nieuwe bestemmingen definitief vastliggen. Het GRUP legt een tracé vast voor de N60 ten westen van Ronse, met geboorde tunnels onder de Schavaart, gekoppeld aan een zuidoostelijke omleidingsweg. Het GRUP bevat ook een luik rond open ruimte waarin een evenwicht is gezocht tussen natuur, bos, landschap, verkeersveiligheid en landbouw. Het projectteam van De Werkvennootschap gaat nu aan de slag om het ontwerp van de nieuwe weginfrastructuur te verfijnen en de vergunningsaanvragen voor de realisatie voor te bereiden. 

Het vervolg

De komende maanden neemt het Team Rond Ronse de tijd om het ontwerp van het mobiliteitsproject verder te concretiseren binnen de contouren van het GRUP. De focus hierbij ligt op de integratie van het project in het landschap, de milderende maatregelen (o.a. voor effecten van geluid) om de leefbaarheid te maximaliseren, de uitwerking van trage verbindingen voor fietsers en voetgangers en de tunnelveiligheid (voor de toekomstige boortunnel).

Ook in deze fase blijft de betrokkenheid met de omwonenden belangrijk en zal men in dialoog gaan via (ontwerp)ateliers, bevragingen en terreinonderzoeken. Voor de ateliers kan je je trouwens binnenkort inschrijven. Meer informatie volgt via de website www.rondronse.be.

Het landinrichtingsproject verloopt verder via de VLM. Zij krijgen de opdracht om via een landinrichtingsproject de komende jaren gefaseerd de voorziene ca. 360 ha bosuitbreiding te realiseren en de kwaliteit van de open ruimte te versterken. De Vlaamse Regering keurde daarvoor op 20 oktober jl. de instelling van het landinrichtingsproject ‘Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1’ goed. Meer informatie over dit project en de verdere stappen die men zal ondernemen zijn te vinden via www.vlm.be/landinrichtingVlaamseArdennen.

De volgende stappen om het project te realiseren

Na het verfijnen van het ontwerp worden nog enkele stappen gezet: van archeologische onderzoeken, het voorbereiden van het bestek om een aannemer aan te duiden tot het opmaken van de omgevingsvergunning. Team Rond Ronse zal hiervoor ongeveer twee jaar nodig hebben. Nadien kan de eigenlijke omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hierbij zal er opnieuw een openbaar onderzoek gevoerd worden in verschillende Vlaamse en Waalse gemeenten in de omgeving. Om ten slotte de mobiliteitsoplossing op het terrein te realiseren. Ten vroegste in de loop van 2026 kan de spade in de grond.

Info: www.rondronse.be/laatste-nieuws/definitieve-vaststelling 

>> Abonneer je op de digitale nieuwsbrief op de website van Rond Ronse om op de hoogte te blijven van het project.

Gerelateerde items