Eén jaar "Rond Ronse"

Rond Ronse header

Waar staat het project en wat zijn de verdere plannen?

Al jaren wordt er gezocht naar een oplossing voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in en rond Ronse. Zwaar verkeer moet door het centrum en fietsers en voetgangers voelen er zich vaak onveilig. Dat heeft gevolgen voor de hele streek. Om die en andere uitdagingen aan te pakken, bundelen De Werkvennootschap en het Vlaams Departement Omgeving de krachten. Hoever staat het project ‘Rond Ronse’ nu, en wat mag je dit voorjaar nog verwachten? Een overzicht.

Een jaar van participatie en informatie

2019 stond voor Team Rond Ronse in het teken van betrokkenheid. Samenwerking met alle belanghebbenden stond centraal. In drie werksessies werd met iedereen gewerkt. Daarnaast werden ook burgers betrokken bij en op de hoogte gehouden van ‘Rond Ronse’.

“Zo hielden we op 11 juni 2019 een eerste infomarkt in het kader van de officiële inspraakperiode over de startnota. Die nota is de start van het geïntegreerd planningsproces om tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) te komen”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder van het Vlaams Departement Omgeving .

“Tegelijkertijd lanceerden we een online enquête en organiseerden we huiskamergesprekken. De resultaten hiervan hebben we samengevat in een rapport dat je kan lezen op www.RondRonse.be/rapport, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap.

Mogelijke oplossingen

Samen met alle lokale overheden, milieu- en natuurverenigingen en ook burgers werd een gemeenschappelijke basis gecreëerd in de vorm van ambities. In een volgende stap werden van deze ambities kansen gemaakt, waarna er concrete oplossingen op tafel komen. Team Rond Ronse ontwerpt hierna mogelijke toekomstbeelden voor de streek.

Drie bandbreedtes van oplossingen worden onderzocht: westelijk, centraal en oostelijk. Daarnaast wordt ook een vierde oplossingsrichting onderzocht waarbij bestaande weginfrastructuur zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd. “Omdat we volledig moeten zijn, onderzoeken we alle mogelijke pistes”, aldus Struyf. “In een latere fase gaan we die pistes concretiseren en tegenover elkaar afwegen.”

Nieuw actiecomité: GROM

Op basis van de oostelijke bandbreedte die door Maarkedal loopt, hebben enkele burgers zich verenigd in een nieuw actiecomité: ‘Geen Ring Om Maarkedal en Muziekbos’ (GROM). Het comité werd door Team Rond Ronse uitgenodigd om deel uit te maken van de werksessies.

Marijn Struyf: “We begrijpen dat mensen zich verenigen om hun mooie streek te verdedigen, maar we willen benadrukken dat er niets beslist is. De drie bandbreedtes komen uit inspraak, en we worden door de procedure verplicht om alle opties te onderzoeken, ook diegene die misschien bij bepaalde omwonenden moeilijk liggen. Iedereen die meewerkt aan dit project is zich meer dan bewust van het unieke karakter van de Vlaamse Ardennen. De uiteindelijke uitdaging van dit project is de verzoening zoeken tussen het landschappelijke aspect en de verkeersleefbaarheid. Net zoals alle andere belanghebbenden krijgt GROM vanaf nu een stoel aan tafel, waarbij we rekenen op hun constructieve medewerking.”

Nieuwe werksessies en infomarkten in 2020

Ook in 2020 zal Team Rond Ronse iedereen nauw betrekken bij het project. Op 5 maart organiseert het team opnieuw werksessies met professionele stakeholders. In april wordt de scopingnota gepubliceerd.

“Een scopingnota is een herwerkte versie van de startnota. Daarin breiden we de eerste onderzoeksresultaten uit met de adviezen, inspraakreacties en verslagen van de participatiemomenten. De scopingnota wordt aangevuld met een overzicht van bandbreedtes van alternatieven voor de weginfrastructuur en van bebossingsscenario’s, die in de volgende fase grondig worden onderzocht. Het team werkt in de nota de doelstellingen verder uit en onderzoekt de verschillende oplossingen die tot nu werden aangereikt”, verduidelijkt Brigitte Borgmans.

Naar aanleiding van deze scopingnota voorzien we een inspraakperiode met drie infomarkten in mei en juni 2020. Hiervoor nodigen we iedereen graag uit. Je krijgt er meer uitleg over de stand van zaken van het planningsproces en over de inhoud van de scopingnota. De infomarkten zijn geen formele verplichting, maar we organiseren ze omdat we in de scopingnota de startnota verfijnen. Voor Team Rond Ronse is het belangrijk om tot een oplossing te komen waarbij er rekening wordt gehouden met diverse standpunten. Daarom rekenen we op jouw inzichten en opmerkingen.”

  • Dinsdag 19 mei : infomarkt in TIO3 in Ronse (Oscar Delghuststraat 60).
  • Dinsdag 26 mei : infomarkt in GOC Kwaremont in Kluisbergen (Kwaremontplein 23).
  • Dinsdag 2 juni : infomarkt in Parochiezaal Nukerke in Maarkedal (Nukerkeplein 6).

Je kan telkens een bezoek brengen aan de infomarkten van 19 tot 21 u.

Corona update 30/03/2020

Door de coroncrisis werden alle geplande infomarkten uitgesteld. 
Er wordt uitgekeken naar alternatieven. Later meer info! 

Graag nog meer informatie? Dat kan!

Heb je toch nog vragen of wens je nog meer informatie over het project, dan helpt Team Rond Ronse je verder via verschillende kanalen: