Opstart conceptstudie stationsomgeving

stationsomgeving

Heraanleg van een leefbare stationsomgeving

Op 27 november 2020 kreeg Ronse het nieuws dat de stad geselecteerd is voor een aanzienlijke projectsubsidie. De Vlaamse regering kent jaarlijkse een conceptsubsidie toe aan vijf stadsvernieuwingsprojecten. In totaal gaat het om 360.000 euro waarmee steden een studie kunnen financieren om bijvoorbeeld oude gebouwen een nieuwe bestemming te geven of stadsdelen opnieuw aan te leggen. 

Per project ontvangen de steden 72.000 euro. De conceptsubsidies vormen een belangrijke eerste stap om de Vlaamse steden te vernieuwen. Plannen leiden in de toekomst tot prachtige realisaties die Vlaanderen nog aantrekkelijker, moderner en duurzamer maken. Ronse haalde de subsidie binnen met de plannen voor de heraanleg van de stationsomgeving tot een leefbare buurt. Met de subsidie kunnen deze plannen nu verder uitgewerkt worden.

Visie

Het project betreft de stedelijke revitalisering van de stationsomgeving te Ronse. Een deel van de sporen werd opgebroken en ligt er desolaat bij. Het station is een kopstation. Het busstation is sterk verouderd en diverse historische panden staan leeg. Voor het stationsgebouw ligt een verbindingsweg tussen de westelijk gelegen N60 en de oostelijke N57. Deze vormt samen met de spoorweg een duidelijke barrière tussen de zuidelijke wijken en het stadscentrum.

Kansen

 • Het omvormen van de in onbruik geraakte spoorlijnen tot fietssnelwegen biedt schitterende kansen.
 • Een multifunctionele stedelijke verdichting op de gronden van de NMBS, op maat van de stad, binnen een groene omgeving ten behoeve van een kwalitatieve stationsomgeving om te wonen, werken en verblijven. Met daarin centraal een knooppunt van collectieve en duurzame vervoerswijzen. Een nieuwe mogelijke bestemming voor het talud aan de Molendam, de voormalige parking NMBS, het stationsgebouw en andere restgronden moet onderzocht worden. Het niveauverschil vraagt eveneens om een creatieve aanpak.
 • De Lijn wenst haar busstation te reorganiseren met goed uitgebouwde perrons en schuilmogelijkheden voor de reizigers zodoende dat bus- en voetgangersverkeer op een veilige manier wordt gescheiden.
 • De betrokkenheid van private ontwikkelingen is nodig om zicht te krijgen op de haalbaarheid van eventuele vastgoedontwikkelingen van leegstaande panden.

De uitvoering van dit plan zal ervoor zorgen dat Ronse niet alleen lokaal een hefboom krijgt aangereikt om de buurt volledig op te waarderen, maar dat de Ronsese stationsbuurt haar attractieve rol ook kan uitspelen in de wijde regio.

Verwachtingen

 • Herinrichting van de oude spoorlijn als een groene en duurzame as met een klimaat adaptieve invulling en een kwalitatieve stedelijke verdichting. Dit biedt kansen om het project op te laden met nieuwe stedelijke ontwikkelingen, maar daarnaast ook voor initiatieven in uitvoering van het burgemeestersconvenant, groene accenten, speelruimtes, koelte-eilanden, innovatief waterbeheer, energieproductie, klimaat adaptieve invulling.
 • Opwaarderen van het historisch erfgoed. Hergebruiken leegstaande panden stationsomgeving. (De goederenloods vraagt om renovatie en een nieuwe bestemming, het stationsgebouw staat grotendeels leeg, de passerelle moet gerenoveerd worden, gebouwen eigendom stad vragen om herbestemming…).
 • Doorbreken barrièrewerking tussen zuidelijk gebied en stadscentrum via een creatieve oplossing om het grote niveau verschil tussen voor en achterkant station te overbruggen.
 • Ontwikkelen stationsomgeving als MOBI-punt.
 • Ontwikkelen horeca, commerciële en semi-commerciële diensten in de stationsomgeving.
 • Opwaarderen van de publieke ruimte om te wonen, werken en verblijven aan de voor- en achterzijde van het station en Molendam. Dit zal bijdragen tot een oplossing voor de huidige zwerfvuil- en sluikstortproblematiek in dit gebied.
 • Aanpakken ontsluitingsproblematiek met vlotte fiets- en voetgangersverbinding. en creëren van nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers (o.a. mogelijke realisatie fietsbrug).
 • Kwalitatieve stadsinbreiding.
 • Moderniseren onthaalinfrastructuur bus- en treinstation en toegankelijk maken voor personen met beperkte mobiliteit.
 • Moderniseren en mogelijk verplaatsen van het busstation. Voorzien van comfortabele en veilige perrons met schuilgelegenheid.

Waarom een vraag naar conceptsubsidie?

Het masterplan van 2010 verwerkte de toenmalige ambities van de verschillende partners in een globaal visieplan. Tien jaar later is het stedelijk vraagstuk niet enkel onderhevig aan voortschrijdend inzicht maar ook aan gewijzigde ruimtelijke en maatschappelijke claims. De huidige complexiteit van de stedelijke opgave vereist meer ambities, hogere duurzaamheids- en kwaliteitseisen om tot een verbindend, een inspirerend (conceptueel) kader te komen waarin de ruimte wordt gevonden om de belangen van de partijen samen te brengen en te versterken. De integrale benadering door een externe partner levert een beter afwegingskader om complexe en kostbare ordeningsvraagstukken op te lossen.

Via de conceptsubsidie wil het lokaal bestuur de ambities van de verschillende projectpartners kneden tot een samenhangend geheel, dat uitvoerbaar en gedragen is. Tenslotte wenst de stad tools aangereikt te krijgen voor het creëren van een draagvlak en een goede communicatie met de bevolking.

Verloop van de conceptstudie

 • De huidige aanvraag werd ingediend in overleg en met akkoord van de NMBS en in samenspraak met Infrabel en De Lijn.
 • Toekennen conceptsubsidie -  december 2020
 • Opstellen programma van eisen - januari 2021
 • Aanschrijven studiebureaus m.b.t. kandidatuurstelling – februari 2021
 • Selectie 3 geïnteresseerde studiebureaus + opmaak bestek – mei 2021
 • Gunning definitief studiebureau – juli 2021
 • Start studieopdracht – augustus 2021

Fotoalbum conceptstudie stationsomgeving