Verhuren

Heel wat nuttige info kan je terugvinden op www.wonenvlaanderen.be.

Affichering 

Om je woning te verhuren moet je met een aantal zaken rekening houden. Vooreerst ben je verplicht om de gevraagde huurprijs en het bedrag van de gemeenschappelijke lasten te vermelden op de aankondigingsaffiche voor verhuring. (Artikel 1716BW van de wet van 25 april 2007).

Conformiteitsattest 

‘De woning die je wil verhuren dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen.
Voor meer info kan je terecht op de website van Wonen Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2021 is in Ronse het kunnen voorleggen van een conformiteitsattest verplicht voor alle nieuwe verhuringen.
Je kan dit conformiteitsattest hier aanvragen of bij het Loket Omgeving. 
Meer info: Loket Omgeving: 055 23 27 70 of huisvesting@ronse.be

Huurwaarborg 

Wat de huurwaarborg betreft, voorziet de nieuwe huurwet drie vormen van huurwaarborg. Wordt de huurwaarborg in 1 keer betaald dan bedraagt hij maximaal 2 maanden huur. Wordt de huurwaarborg onder de vorm van een bankwaarborg gesteld die de huurder in schijven aan de bank afbetaalt, dan mag de huurwaarborg maximaal drie maanden huur bedragen. Hetzelfde geldt als de bankwaarborg door tussenkomst van het OCMW wordt gesteld. Deze wettelijke huurwaarborgvormen strekken tot zekerstelling van iedere schuld voortvloeiend uit de huurovereenkomst. Wordt echter overeengekomen dat een andere persoon zich borg stelt of dat een waarborg wordt gesteld die enkel tot zekerstelling van de huur geldt, dan voorziet de huurwet geen beperkingen op het bedrag.

Huurcontract 

Elke schriftelijke huurovereenkomst voor een pand dat bestemd is voor bewoning in ruime zin (hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, studentenkamer...) moet sinds 1 januari 2007 geregistreerd worden binnen een termijn van 2 maanden na de ondertekening ervan. Het gaat hier om een fiscale verplichting. De overeenkomst wordt steeds in 3 exemplaren opgemaakt: 1 voor de huurder, 1 voor de verhuurder en 1 bestemd voor het registratiekantoor. De tijdige registratie is gratis, indien het huurcontract te laat geregistreerd wordt kan het registratiekantoor een boete opleggen. De boete valt ten laste van de verhuurder.  

Vooronderzoek 

Een huurder is altijd verplicht om de eventuele gebreken aan de woning aan de verhuurder te melden. Indien de huurder twijfelt of zijn woning voldoet aan wettelijke normen inzake woningkwaliteit, kan hij een onderzoek aanvragen bij de stad. Dit onderzoek gebeurt op afspraak en is gratis. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woning in orde is en/of de ernstige gebreken die er zijn, gemeld werden aan de verhuurder.

Procedure ongeschiktheid en onbewoonbaarheid 

Indien het gaat om ernstige gebreken wordt de procedure ongeschiktheid en onbewoonbaarheid opgestart. Nadat een controleur van de stad de woning heeft onderzocht, komt een controleur van het Vlaams Gewest om deze bevindingen te bevestigen. Indien het Vlaams Gewest de burgemeester adviseert om de woning ongeschikt te verklaren, zal de burgemeester dit doen, nadat hij de eigenaar de kans gegeven heeft om de gebreken alsnog te herstellen.

Een ongeschikte woning mag niet opnieuw verhuurd worden. Ongeschiktheid geeft géén voorrang voor een sociale woning. Slechts uitzonderlijk wordt een woning onbewoonbaar verklaard en dit indien er werkelijk ernstig gevaar is op meerdere punten. 

Verwaarlozing 

Indien de controleur van de dienst Omgeving vaststelt dat de buitenzijde van de woning veel gebreken vertoont, kan een woning volgens de normen van het Vlaams Gewest 'verwaarloosd' verklaard worden. De eigenaar wordt er uiteraard over ingelicht dat zijn woning op de gemeentelijke lijst van verwaarloosde woningen kan opgenomen worden.

Inventaris 

Woningen die ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd verklaard zijn, worden opgenomen in de inventaris van het Vlaams Gewest. Dat betekent dat de eigenaar een jaarlijkse heffing moet betalen zolang de woning niet in orde is.

Leegstand

Het regelgevend kader inzake leegstand is sinds 1 januari 2010 grondig gewijzigd. Per 1 januari 2010 is de gemeente zelf verplicht om een gemeentelijk leegstandsregister bij te houden. Dit betekent dat indien een leegstaande woning of een gebouw op de gewestelijke leegstandsregister gestaan heeft, deze nu is opgenomen in het leegstandsregister van Ronse. Dit heeft als gevolg dat eventuele wijzigingen in een leegstandsdossier vanaf 1 januari 2010 aan het gemeentebestuur van Ronse moeten gemeld worden (bv. als een pand niet meer leegstaat of het verkoopt…)

De stad Ronse heeft een eigen leegstandsreglement. Wonen Vlaanderen blijft instaan voor het beheer van de lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen en de lijst van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen. Dus voor die aangelegenheid dient men zich nog steeds tot hen te wenden.