Sociaal convenanten

De stad Ronse werkt in het kader van het Lokaal Sociaal beleid ook samen met een aantal externe organisaties om welbepaalde opdrachten te laten uitvoeren. Die samenwerking is gebonden aan een aantal regels en voorwaarden.  Dit wordt in een samenwerkingsovereenkomst - sociaal convenant - gegoten.

Door de stad wordt, op basis van een aantal criteria, subsidiëring voorzien. Deze subsidiëring gaat dus niet rechtstreeks naar de burger maar naar organisaties. In het Sociaal Huis kan hierover bij de verschillende diensten meer informatie bekomen worden.

Hierbij een opsomming van de sociaal convenanten en hun inhoudelijke opgave:

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw:

 • Buurtopbouwwerk:
  - Onthaal – ontmoeting – vorming (De Botaniek).
  - Projectmatig buurtwerk
  - Buurtopbouwwerk in de verschillende buurten.
 • Onderwijsopbouwwerk:
  - Bevorderen van gelijke onderwijskansen.
  - Verhogen onderwijsparticipatie van kansengroepen.
  - Ontwikkelen stimulerend taalaanbod.
  - Stimuleren ondersteunende thuiscontext.

Kopa vzw:

 • Nederlands op de werk- en opleidingsvloer.

Auxilior:

 • Materiele hulpverlening.

Grijkoort-Begeleid Werk vzw:

 • Sociale tewerkstelling van kansengroepen.
 • Kansarmoedebestrijding (materiële hulpverlening en structurele (inzet)).
 • Activeringsproject 'Op Stap naar Werk'

CAW Oost-Vlaanderen:

 • Preventieve woonbegeleiding.

Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw:

 • Verlenen van juridisch advies aan huurders.

Werken Glorieux:

 • Occasionele kinderopvang.

De Vrolijke Kring:

Informeel zorgnetwerk: De Kompanie (klussen)

Gerelateerde items