Sociaal convenanten

De stad Ronse werkt in het kader van het Lokaal Sociaal beleid ook samen met een aantal externe organisaties om welbepaalde opdrachten te laten uitvoeren. Die samenwerking is gebonden aan een aantal regels en voorwaarden.  Dit wordt in een samenwerkingsovereenkomst - sociaal convenant - gegoten.

Door de stad wordt, op basis van een aantal criteria, subsidiëring voorzien. Deze subsidiëring gaat dus niet rechtstreeks naar de burger maar naar organisaties. In het Sociaal Huis kan hierover bij de verschillende diensten meer informatie bekomen worden.

Hierbij een opsomming van de sociaal convenanten en hun inhoudelijke opgave:

SAAMO Oost-Vlaanderen VZW Wiegwijs
CAW LIGO vzw
Grijkoort Begeleid Werk VZW Auxilior
Uilenspel Kinderopvang Glorieux
Huurdersbond De Vrolijke Kring vzw

SAAMO Oost-Vlaanderen VZW

 • Onderwijsopbouwwerk in het basisonderwijs. 
  Het onderwijsopbouwwerk ondersteunt de basisscholen in Ronse bij het creëren van maximale leer- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren, door in te zetten op versterkende leeromgevingen en door de structurele oorzaken van de onderwijskloof weg te werken.
  Om dit te realiseren worden projecten opgezet die zich richten op ouders en leerlingen, scholen, het netwerk en de buurt rond de scholen.
  SAAMO Oost-Vlaanderen vzw zet onderwijsopbouwwerkers in met als doel het creëren van:
  • Sterke Schoolteams
  • Sterke Ouders
  • Sterke Vrije Tijd
  • Sterke School- en netoverstijgende samenwerking
    
 • Pleinmakers
  SAAMO Oost-Vlaanderen vzw voorziet in de selectie, coaching en ondersteuning van de pleinmakers. 
  Pleinmakers worden in kwetsbare buurten Scheldekouter en Prinskouter ingeschakeld om het sociaal weefsel te versterken. Pleinmakers zijn inwoners van een bepaalde buurt in de stad of gemeente en proberen via allerhande initiatieven de sociale samenhang in de publieke ruimte te versterken. Ze doen dat op maat van de buurt waar ze wonen en zetten hiervoor de eigen talenten in. Een pleinmaker is regelmatig aanwezig in de buurt, kent de sleutelfiguren en maakt deel uit van het buurtnetwerk. De pleinmaker spreekt andere bewoners aan en bouwt zo samen met hen aan het sociaal weefsel in de buurt en leidt bewoners toe tot het reguliere aanbod.
   
 • Buurtopbouwwerk
  SAAMO Oost-Vlaanderen vzw voorziet in buurtopbouwwerk die de sociale samenhang versterkt, tussen mensen in de wijk, vooral daar waar het niet spontaan ontstaat en in wijken met sociale woonconcentraties.
  Buurtopbouwwerk heeft tot doel:
  • Bewoners leren meer mensen kennen in hun buurt en verruimen hun netwerk
  • Bewoners voelen zich meer thuis in hun buurt, hebben een sterker buurtgevoel
  • Bewoners voelen zich verbonden met de ruimere Stad, aanwezige activiteiten, dienst- en hulpverlening
  • Bewoners worden in hun kracht versterkt

Buurtopbouwwerkers gebruiken de buurt als hun prioritaire actieterrein om er samen met bewoners, partners en lokaal beleid aan een kwaliteitsvolle leefomgeving te werken die maximale ontplooiingkansen en perspectieven biedt voor bewoners.
Hierbij wordt de focus gelegd op 2 domeinen:

 • Community building: Buurtopbouwwerk zorgt ervoor dat buurtbewoners zich goed omringd voelen in een warme buurt en zich thuis voelen in hun buurt en in de stad Ronse. Buurtopbouwwerk creëert met dit doel voor ogen diverse kansen voor ontmoeting, dialoog en netwerkvorming.
 • Placemaking: met het oog op meer kwalitatieve en toegankelijke publieke en groene ontmoetingsruimte gaat het buurtopbouwwerk aan de slag met de aanwezige openbare ruimte en probeert ze die samen met de buurtbewoners meer publiek te maken.

Doelgroep en afbakening wijken: Alle bewoners van de aandachtbuurten Prinskouter en Scheldekouter met bijzondere aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.

Wiegwijs

 • Uitbouwen van het project ‘Ronse ontwikkelt kansen voor kinderen in de buurten’, meer bepaald ‘Spel en ontmoeting’. 
  Wiegwijs VZW organiseert spel- en ontmoetingsmomenten om de leefwereld van kinderen en ouders op buurtniveau te verbreden. De werking richt zich tot (groot)ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken in een kwetsbare situatie met minstens één kind in het gezin dat jonger is dan 3 jaar. Deze spel- en ontmoetingsmomenten wordt wekelijks en alternerend georganiseerd in de kwetsbare buurten Prinskouter (Botaniek), Ninovestraat (Lokaal dienstencentrum) en Scheldekouter (lokalen SAAMO en woonmaatschappij). 
  Het doel van het project is voorschoolse vertraging terugdringen door de leefwereld van kinderen te verrijken via ondersteuning aan de ouders in de kwetsbare buurten.

CAW

 • Uitbouwen van het project ‘Ronse ontwikkelt kansen voor kinderen in de buurten’, meer bepaald ‘buddyproject’. 
  CAW Oost-Vlaanderen vzw stelt een buddycoach aan die instaat voor de selectie, coaching en matching van buddy’s voor aanstaande ouders en gezinnen met minstens één kind van 0 tot 3 jaar.
  De buddy volgt het zorgpad en het stappenplan, dat door de outreachende medewerker van het Sociaal huis na een rechten-verkennend onderzoek werd opgesteld. Na matching gaat de buddy met (aanstaande) ouders op pad om drempels te verlagen, uitbreiding te realiseren van het informeel netwerk, kennis te maken met het bestaande aanbod voor kinderen van 0 tot 3 jaar, het nieuw aanbod van spel en ontmoeting en rechten effectief uit te putten. 
  Het werkingsgebied zijn de kwetsbare buurten Prinskouter, Ninovestraat, Marijve, Scheldekouter en Stookt. Uitbreiding naar het volledige grondgebied is mogelijk ingeval van te weinig toeleiding.
   
 • Preventie van uithuiszettingen in de woninghuurmarkt
  CAW Oost-Vlaanderen vzw staat in voor het voorkomen van uithuiszettingen op de private of sociale huurmarkt door middel van preventieve woonbegeleiding. Deze opdracht kadert binnen de 'wet op de humanisering van de gerechtelijke uithuiszetting' (1998). Deze wet voorziet dat het OCMW steeds op de hoogte moet worden gebracht van elke vordering tot gerechtelijke uithuiszetting bij het vredegerecht. Het OCMW heeft de opdracht op om op de meest aangewezen wijze en binnen zijn wettelijke opdracht hulp aan te bieden. Hiervoor werkt het OCMW samen met het CAW.
  Deze preventieve manier van werken kadert ook binnen een ruimere strategie ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. Het OCMW kiest welke dossiers in de gerechtelijke fase aan het CAW worden bezorgd.
  De doelstellingen van het project zijn:
  • De (dreigende) uithuiszetting is vermeden;
  • Er is stabiliteit gebracht in de woonsituatie;
  • Wanneer een uithuiszetting niet vermeden kan worden, wordt getracht de acute dakloosheid te vermijden door de schade van de uithuiszetting te beperken (harm reduction).

LIGO vzw

 • Digipunt
  LIGO Zuid-Oost-Vlaanderen vzw zet dienstverlening op in Ronse met het oog op het verkleinen van de digitale kloof voor een gediversifieerd doelpubliek, met een specifieke aandacht voor risicogroepen.
  De doelstellingen van het project zijn:
  • De regierol in kader van E-inclusie opnemen.
  • Een ondersteuningsnetwerk en aanbod aanbieden.
  • Competenties, vaardigheden en attitudes versterken via opleidingen.
  • Advies geven omtrent de vereenvoudiging van webtoepassingen van het Lokaal Bestuur.

 Grijkoort Begeleid Werk VZW

 • Uitbating van Sociaal kruidenier Kaboes en Sociaal Restaurant De Pepermolen en sociale activering. 
  Hierin zitten 3 opdrachten vervat:
  • Uitbaten van Sociaal Kruidenier Kaboes. Aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten om in basisbehoefte te voorzien, ontmoetingsplaats, aanbieden van arbeidstrajecten.
  • Uitbaten van Sociaal Restaurant De Pepermolen. Aanbieden warme volwaardige maaltijd en bevorderen van sociale integratie via opleiding en tewerkstelling.
  • Activering en tewerkstelling. Verkleinen van afstand tot reguliere arbeidsmarkt. 

Auxilior

 • Ondersteuning in materiële hulp voor kwetsbare gezinnen. 
  Auxilior vzw staat in voor een kledingbedeling aan lage prijzen. Iedereen die tweedehands wil kopen, kan terecht in de winkel. Echter richt de winkel zich voornamelijk tot kwetsbare gezinnen die leven in armoede. 

Uilenspel

 • Uitbouwen van een complementair aanbod studieondersteuning aan kwetsbare kinderen.
  Uilenspel organiseert gratis ondersteuning bij schoolse taken voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De werking richt zich tot gezinnen met jonge kinderen die woonachtig zijn in wijken of steden gekenmerkt door een hoge graad van armoede en een sterke aanwezigheid van etnisch culturele minderheden. Het werkingsgebied voor Ronse strekt zich uit over het hele grondgebied. Uilenspel focust zich hierbij op transitiemomenten in de schoolloopbaan van het kind. Uilenspel wil eventuele schoolse vertraging zo snel mogelijk capteren en bijspijkeren in functie van het verdere schoolse traject. 
  Doelgroep: De begeleiding richt zich daarom op kinderen uit de 3de kleuterklas en het 1e en 2e leerjaar, alsook op kinderen bij de overgang van basis naar secundair onderwijs.

Kinderopvang Glorieux

 • Voorzien van dringende kinderopvangplaatsen.
  Inzet op dringende kinderopvang met 6 kinderopvangplaatsen. 

Huurdersbond

 • Verlenen van juridisch advies aan huurders.
  Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw geeft advies aan private en sociale huurders en ondersteunt medewerkers van het OCMW/de Dienst Wonen met betrekking tot huurvragen van private en sociale huurders. Via dit advies ondersteunt ze de huurders in het realiseren van rechten en plichten voor wat betreft huurwetgeving en aanverwante wetgeving zoals Vlaamse Codex Wonen, Woninghuurwet, Woninghuurdecreet …
  Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw staat in voor de praktische organisatie van het adviespunt in Ronse met als doel het recht op wonen voor iedereen te garanderen. 

De Vrolijke Kring vzw

 • Vrijwilligerswerk werkt!
  Het project ondersteunt mensen in een heel kwetsbare situatie door te voorzien in een op maat gemaakt traject met als doelstelling een vorm van duurzame activering. De Vrolijke Kring behoudt hierin de regie en zet intensief in op een integrale begeleiding waarbij de begeleide persoon zo veel mogelijk zelf aan het stuur zit. Er worden ook opleidingen en mogelijke werkvloeren aangereikt, op die manier wil men de begeleide personen aantrekkelijker maken en de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk maken.
  De Vrolijke Kring voorziet binnen dit project ook in een werkvloer die als doel heeft een zorgnetwerk rond huisvesting te creëren. Binnen dit zorgnetwerk kunnen mensen aan de slag om heel kwetsbare gezinnen te ondersteunen met kleine klusjes gelinkt aan een woonproblematiek.
  De Vrolijke Kring coördineert de klusjes en zorgt ervoor dat de omstandigheden waarin de mensen aan de slag gaan passen binnen het vastgelegde traject.

Gerelateerde items