RUP's

Plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onder deze benaming vallen het gewestplan, eventuele bijzondere plannen van aanleg (BPA) en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Elk van deze plannen geeft een concrete bestemming aan een stuk grond en bepaalt daarmee in grote mate wat mogelijk is en wat niet. Je kan deze plannen digitaal raadplegen via de geoloketten van Vlaanderen. 

Onderstaand kan je meer info vinden omtrent de verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen die in Ronse geldig zijn:

RUP 'Heckensveld'

De Gemeenteraad van Ronse heeft op 19 december 2016 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Heckensveld' definitief vastgesteld. Het RUP 'Heckensveld' omvat een beperkte aanpassing van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stedelijk project Ninovestraat'. Ter hoogte van de grens tussen de percelen sectie B 732/T, 721/K, 721/N en 721/M wordt de bestemming gewijzigd: de bufferstrook wordt verkleind ten voordele van de woonzone. Er wordt teruggegrepen naar het voorstel zoals voorzien bij het ontwerp-PRUP 'Stedelijk project Ninovestraat'.

Het dossier bestaat uit verschillende stukken. Onderstaand kan je het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften raadplegen. Het Besluit GR d.d. 19 december 2016, de toelichtingsnota, Mer screening en beslissing LNE Mer screening kunnen opgevraagd worden bij de dienst Omgeving.

Grafisch plan (0,2 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften (0,6 MB)

RUP ‘Sport- en Recreatiezone Leuzesesteenweg’

Op 18 december 2014 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sport- en Recreatiezone Leuzesesteenweg’ goedgekeurd (BS 22 januari 2015). Dit RUP is een actualisatie van het gelijknamige bijzonder plan van aanleg (BPA) uit 1987, en werd opgesteld op basis van een voorafgaand masterplan voor de sportzone. Dit RUP is noodzakelijk om de sportzone te kunnen ontwikkelen zoals voorzien in het masterplan. Samen met dit RUP werd ook een onteigeningsplan opgemaakt.    

Het dossier bestaat uit verschillende stukken. Onderstaand kan je het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften raadplegen. Het Besluit Deputatie d.d. 18 december 2014, de toelichtingsnota, de bestaande juridische toestand, de bestaande feitelijke toestand, planbaten en planschade, onteigeningsplan, Mer screening en beslissing LNE Mer screening kunnen opgevraagd worden bij de dienst Omgeving.

Grafisch plan (2,3 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften (0,3 MB)

RUP ‘Zonevreemde Recreatie'

Op 18 december 2014 heeft de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde Recreatie' goedgekeurd (BS 22 januari 2015). Dit RUP biedt een planologische oplossing voor enerzijds de tennisclub 't Park (Spinstersstraat) en anderzijds de hockeyclub Hermes (Zonnestraat). Met dit RUP werd een einde gesteld aan de zonevreemdheid van beide sites, wat rechtszekerheid biedt aan de betrokken sportclubs, en de mogelijkheid om een aantal noodzakelijke investeringen te doen.  

Het dossier bestaat uit verschillende stukken. Onderstaand kan je de plannen en de stedenbouwkundige voorschriften raadplegen. Het Besluit Deputatie d.d. 18 december 2014, de toelichtingsnota, Mer screening en beslissing LNE Mer screening kunnen opgevraagd worden bij de dienst Omgeving.

Plannen (10,8 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften (0,6 MB)

RUP 'Klein Frankrijk Noord'

De Gemeenteraad van Ronse heeft op 12 oktober 2015 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Klein Frankrijk Noord’ definitief vastgesteld. Het RUP 'Klein Frankrijk Noord' is een actualisatie van het voormalige BPA Klein Frankrijk, voor wat betreft de noordelijke helft.  Het RUP voorziet ook in een oplossing inzake buffering ten aanzien van de nabijgelegen woonkorrels en ten aanzien van het omliggende landschap. De twee aanwezige waterlopen krijgen met het RUP meer aandacht en ruimte.  enslotte werd ook de reservatiestrook voor de zuidelijke omleiding N48a verplaatst.     

Het dossier bestaat uit verschillende stukken. Onderstaand kan je het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften raadplegen. Het Besluit GR d.d. 12 oktober 2015, de toelichtingsnota, Mer screening en beslissing LNE Mer screening kunnen opgevraagd worden bij de dienst Omgeving.

Grafisch plan (0,4 MB)
Stedenbouwkundige voorschriften (0,8 MB)

Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's)

PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse'

Op 22 december 2008 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ronse' door de minister goedgekeurd. Het PRUP bevat de deelRUP's 'Afbakeningslijn', 'Zonnestraat - Snoecklaan', 'Molenbeek-west', 'Pontstraat-west', 'De Nieuwe Leie'.

PRUP 'Stedelijk project Ninovestraat'

Op 24 september 2012 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stedelijk project Ninovestraat' door de minister goedgekeurd.

PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie fase 1 b Vlaamse Ardennen te Ronse en Maarkedal'

Op 18 november 2015 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Reconversie verblijfsrecreatie fase 1 b Vlaamse Ardennen te Ronse en Maarkedal' definitief vastgesteld door de provincieraad.

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP's)

Ook het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de dienst Omgeving voor meer informatie omtrent de plannen in Ronse:

  • GRUP 'Missing link N60 te Ronse'
  • GRUP 'Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg'