Ronse Klimaatgezond

Ondertekening klimaatplan

Klimaatgezonde golf in Zuid-Oost-Vlaanderen

De nood aan klimaatgezonde acties is overal te voelen, ook in Zuid-Oost-Vlaanderen. In januari 2017 ondertekenden 13 steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant, het grotere Europese kader voor dit klimaatverhaal. Na een intens traject in het kader van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen ligt een regionaal klimaatplan op tafel waarin acties opgenomen zijn om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en om de gevolgen van de klimaatverandering (zoals droogte, hitte, overstromingen) aan te pakken. Sinds mei 2019 engageren alle 21 steden en gemeenten van Zuid-Oost-Vlaanderen zich voor een regiodekkende aanpak op vlak van klimaat. 

Win-win voor de lokale besturen
Samenwerken over de gemeentegrenzen heen zorgt voor een efficiënter klimaatbeleid met meer impact. In een regionaal netwerk zullen de lokale besturen expertise delen en overgaan tot de uitvoering van maatregelen. Uit het regionale klimaatplan kwam een top 20 van prioritaire maatregelen naar voor die in de komende jaren zullen worden voorbereid en uitgerold op eigen grondgebied. 

Alle info over de regionale klimaataanpak is te vinden via: www.so-lva.be/klimaat-en-energie.  

(Foto: ondertekening door de 21 steden en gemeenten op de stuurgroep Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen op 26 maart 2019 | © Dirk Wollaert)

Ronse onderschrijft "Burgemeestersconvenant"  

Ronse ondertekende op 27 januari 2017 het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot met minstens 40% procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Via het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ werkten SOLVA, Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen onder begeleiding van studiebureau Zero Emission Solutions een regionaal klimaatactieplan uit voor de steden en gemeenten die samen het burgemeestersconvenant ondertekenden. Eén ding is immers zeker: de klimaatverandering valt niet meer terug te draaien. Maatregelen om de gevolgen te beperken kunnen wel nog...

Het project "Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen" 

Hoe ernstig je de klimaatverandering ook neemt, men kan er niet om heen dat er heel wat uitdagingen het hoofd moeten geboden worden: langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg…De stad Ronse wil deze en toekomstige uitdagingen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de stad immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werkt Ronse samen met de andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij tegen 2030 gestreefd wordt naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de stad, de Provincie… Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; het blijft niet bij theorie. Er zijn ook acties waarmee doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn vastgelegd via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit. Daarna waren de inwoners aan zet: tijdens "klimaattafels" werden wilde en minder wilde plannen en suggesties gesprokkeld rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Ronse in de spotlights

  • “Stimuleer bestaande en nieuwe initiatieven rond duurzaam consumeren, bv. buurderij, lokale munt, repair café, weggeefpleinen, speel-o-theek, FreeCircle, peerby, verpakkingsvrije winkels, LETS…” (consuminderen)
  • “Stimuleer lokale voedselproductie door bv. moestuinen op scholen of stads-/pluktuinen op te zetten.” (consuminderen)
  • “Rationaliseer de openbare verlichting bv. bij sporthal ’t Rosco (looplampjes) en het Textiel Innovatie Centrum (TIO3).” (hernieuwbare energie)
  • “Onderzoek de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen dat gevoed wordt met restwarmte van het bedrijf Utexbel.” (hernieuwbare energie)
  • “Leg duurzame normen en criteria op in ruimtelijke planningsinstrumenten (bv. verordening, verkavelingsvoorschriften…).” (wonen)
  • “Stimuleer verhuurders om te isoleren en energetisch te renoveren.” (wonen)
  • “Verbeter de fietsinfrastructuur door bv. een fietssnelweg te voorzien langs de spoorlijn naar Oudenaarde en naar Brakel.” (mobiliteit)
  • “Stimuleer het gebruik van collectief en openbaar vervoer door bv. overleg met NMBS/De Lijn over uitgebreider aanbod, inleggen van een shuttle bus tussen het station en het ziekenhuis.” (mobiliteit)
  • “Ontraad nieuwe gebouwen in overstromingsgevoelig gebied.” (adaptatie)
  • “Stimuleer waterinfiltratie door bv. wadi’s aan te leggen of straten opnieuw aan te leggen waarbij het water kan infiltreren via stroken naast de weg.” (adaptatie)

De laatste rechte lijn naar een goedgekeurd en gezamenlijk klimaatactieplan

Ook organisaties en experten op vlak van mobiliteit, energie, wonen, landbouw, industrie, adaptatie… mochten tijdens een netwerkevent mee dromen van een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen tegen 2050. Hun visie onderbouwt de vele maatregelen en acties in het klimaatactieplan.

De klimaatteams ten slotte, wachtte een moeilijke taak: van de honderden ideeën die in de eerste fases van het project werden verzameld een prioriteitenlijst maken. Volop inzetten op muurisolatie, op hernieuwbare energie via burgerparticipatie, koning fiets in plaats van koning auto, … Het is geen of/of-verhaal maar duidelijk een inclusief verhaal van iedereen! Ook de stad zal haar voorbeeldfunctie opnemen om voor alle inwoners een groenere, veiligere, duurzamere en gezondere omgeving te creëren.

Dit participatieve proces resulteerde in een 'Duurzaam Energie- en Klimaatactieplan' dat door de gemeenteraad van Ronse werd goedgekeurd op 2 juli 2018.

Alle partners werken nu volop aan de uitvoering van dit lijvige klimaatplan.

Informatie

Het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen werd op 26 september 2018 overhandigd aan de Europese Unie. De brochure die toen werd opgemaakt voor de 13 gemeenten die een gezamenlijk klimaatplan hebben opgemaakt, werd onlangs aangepast naar alle Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten. Je kan de nieuwe brochure (2020) hier downloaden.