Openbaarheid van bestuur

Het lokaal bestuur is onderworpen aan de wetgeving in verband met "Openbaarheid van bestuur".
De openbaarheid van bestuur is op twee pijlers gebaseerd: de passieve en de actieve openbaarheid.

  • "Passieve openbaarheid" legt aan het bestuur vooral de verplichting op om toegang te verlenen tot bestuursdocumenten. Toegang betekent dat je bestuursdocumenten kan raadplegen of er een afschrift van kan krijgen. Dit gebeurt enkel op een uitdrukkelijke vraag van de burger. Het initiatief ligt hierbij dus niet bij het bestuur maar bij de betrokkene. Vandaar de naam "Passieve openbaarheid".
  • "Actieve openbaarheid" betekent dat het bestuur zelf het initiatief neemt om de burgers te informeren. Het bestuur doet dit onder meer door de uitgave van een jaarlijks informatiemagazine, een tweemaandelijks stadsmagazine en de communicatie via website en sociale media. Hierbij speelt de communicatiedienst een belangrijke rol.

Passieve openbaarheid van bestuur

Inzage bestuursdocumenten 

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van het lokaal bestuur openbaar. Elke burger heeft dan ook recht op inzage in de manier waarop de stad en het OCMW bestuurd worden en kan hiertoe de nodige documenten opvragen. Uiteraard zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over onafgewerkte dossiers of de schending van privacy in gevaar is. Om inzage, uitleg of een afschrift van een bestuursdocument te krijgen, richt je een schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en schepenen, met duidelijke vermelding van de betrokken aangelegenheid en (indien mogelijk) de betrokken bestuursdocumenten. Dit kan ook via mail naar bestuursadministratie@ronse.be.

De kostprijs (voor grote documenten) werd vastgelegd in een retributiereglement.  

Verzoekschriften

Een verzoek is een vraag aan een orgaan van het lokaal bestuur om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. Iedereen heeft het recht om een verzoekschrift in te dienen bij het lokaal bestuur Ronse. Een verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend.

Organen van het lokaal bestuur zijn: de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de voorzitter van de gemeente- of OCMW-raad, de burgemeester of de voorzitter van het vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de algemeen directeur en elk ander orgaan van het lokaal bestuur dat als overheid optreedt.

Het reglement kan je hier nalezen. 

Voorstellen en vragen

Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100 inwoners ouder dan 16 jaar.

Het voorstel wordt ingediend met het formulier dat het bestuur daarvoor ter beschikking stelt. Het voorstel moet de namen, voornamen, geboortedatum, adres en handtekening vermelden van alle ondertekenaars. Het voorstel bevat verder een gemotiveerde nota en eventueel nuttige stukken die interessant kunnen zijn voor de bevoegde raden. Het voorstel dient verzonden of afgegeven te worden naar/aan het lokaal bestuur tegen ontvangstbewijs (Grote Markt 12, 9600 Ronse). De formulieren die aan alle voorwaarden voldoen en minstens 14 werkdagen voor de volgende raadszitting werden ingediend, worden op die zitting geagendeerd. Komen ze later, dan worden ze verschoven naar de volgende zitting.

Actieve openbaarheid van bestuur 

Het lokaal bestuur probeert de burger op verschillende manieren te informeren over het beleid, evenementen, activiteiten of contactinformatie. De belangrijkste kanalen zijn hierbij :  

  • jaarlijks informatiemagzine "Ronse uw Stad".
  • tweemaandelijks stadsmagazine INzicht
  • wekelijkse stadsberichten in de lokale weekbladen Deze Week en Rondom
  • de stedelijke website van stad en OCMW
  • berichten op Facebook, Twitter (@inforonse) en Instagram (@stadronse)
  • wekelijks persbericht naar de lokale pers
  • persconferenties naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen

 

Informatie en vragen over "Openbaarheid van bestuur"

Voor al je vragen omtrent "Openbaarheid van bestuur" kan je terecht bij de dienst Bestuursadministratie of de dienst Communicatie.