Ronse onderstreept klimaatambities

LEKP

Ronse ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

Ronse zet haar klimaatambities kracht bij. De gemeenteraad ondertekende op 21 november 2022 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 met de Vlaamse Regering.

LEKP 2.0

Het pact 2.0 vormt een verlengstuk op het eerste Lokaal Energie- en Klimaatpact. Op 11 oktober 2021 besliste de gemeenteraad om dat pact met de Vlaamse Regering te ondertekenen. Daarmee wil Vlaanderen lokale besturen ondersteunen bij de transitie in hun energie- en klimaatbeleid. Enerzijds reikt het concrete doelen aan, anderzijds stelt het financiële middelen ter beschikking. De vooropgestelde doelen zijn door alle deelnemende lokale besturen gezamenlijk te behalen tegen 2030. Deze doelstellingen werden onderverdeeld in vier grote thema’s (of werven): vergroening, water/droogte, mobiliteit, renovatie en hernieuwbare energie.

Met het LEKP 2.0 wil de Vlaamse Regering nu antwoord bieden aan de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen vermeld in het ‘Fit for 55’-pakket en stelt ze extra middelen ter beschikking aan de lokale besturen om de klimaatambities mee te realiseren. De Europese Unie stelt in het ‘Fit for 55’-programma onder meer als doel om de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990, voorheen was dat 40 procent.

Met dit aangescherpte pact verbindt de stad zich onder meer om de CO2-uitstoot van de eigen infrastructuur zoals gebouwen, wagens en openbare verlichting met 55 procent te verlagen ten opzichte van 2015 en om de primaire energiebesparingsdoelstelling vanaf 2023 te verscherpen tot 3 procent op jaarbasis. Ook enkele – tegen 2030 te realiseren – doelen uit de werven zijn verscherpt:

  • van de 50 collectief te renoveren wooneenheden per 1000 wooneenheden zijn er 25 fossielvrij.
  • van die 50 op 1000 wooneenheden worden de inwoners uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak.
  • per 100 inwoners zal 1,5 laadpuntequivalent (semi-)publiek beschikbaar zijn om elektrische voertuigen te kunnen laden.

Klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’

De stad maakt al langer werk van het klimaat. Na ondertekening van het Burgemeestersconvenant, ondertekende Ronse in 2018 het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. Via dat plan worden diverse klimaatacties geconcretiseerd, waar mogelijk bovenlokaal (met de steun van streekintercommunale SOLVA) en in samenwerking met diverse partners.

Het LEKP geeft een extra stimulans ter realisatie van de klimaatambities: in 2022 kon Ronse rekenen op 95.000 euro uit het LEKP 1.0 voor energie- en klimaatgerichte acties.

Deze middelen maken het mogelijk bestaande acties te bestendigen en nieuwe projecten te realiseren. De stad heeft al heel wat inspanningen gedaan om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo liggen er op 10 stedelijke gebouwen zonnepanelen, voor een totaal van 652 kWp, goed voor de productie van +/- 580 MWh elektriciteit op jaarbasis, wat overeenkomt met het jaarverbruik van 165 gezinnen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik. Vanaf 2023 kan hopelijk ook via het systeem van energiedelen de teveel geproduceerde elektriciteit (die niet gelijktijdig kan verbruikt worden) gedeeld worden met de stedelijke gebouwen waarop geen zonnepanelen liggen. De openbare verlichting wordt verder verLED tegen 2030. Bij renovatiewerken wordt hemelwater maximaal opgevangen, zo is het sanitair van COC voortaan ook aangesloten op hemelwater. Voor burgers, bedrijven, verenigingen wordt ook verder ingezet op sensibilisering en ondersteuning: infosessies energiezuinig renoveren, gratis renovatieadvies en -begeleiding (Ronse renoveert), samenaankoop zonnepanelen voor bedrijven, gratis aanleg geveltuinen, subsidies voor hemelwaterputten, autodelen, … .