Milieuhinder

Milieuhinder kan omschreven worden als een onaangenaam zintuiglijk gevoel met zowel een objectief als subjectief karakter dat kan leiden tot geestelijke, en bij ernstige hinder zelfs tot lichamelijke aantasting van het welzijn. De belangrijkste aspecten zijn geluids-, geur-, stof-, rook- en lichthinder. Het is nodig steeds aandacht te hebben voor de bron van de hinder. Meestal wordt gedacht aan het buitenmilieu maar ook in het binnenmilieu zijn heel wat factoren aanwezig die een zekere hinder kunnen veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat hinder (door geluid, geur, licht) een belangrijk maatschappelijk probleem vormt. Hinder is vaak subjectief: wat voor de ene persoon hinderlijk is dat niet altijd voor de andere persoon. 

Afval verbranden

Afval verbranden is schadelijk voor het milieu én voor de gezondheid. Het is ook zeer hinderlijk voor de omgeving. Volgens de Vlaamse milieureglementering (VLAREM) is afval verbranden verboden. Dit verbod geldt voor alle vormen van verbranden van afval.

Naast de overlast die de buurt ondervindt, veroorzaakt afval verbranden ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. De meest schadelijke stoffen die vrijkomen bij het verbranden van afval zijn dioxines, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen. Ook een houtkachel en een haard geven uitstoot van schadelijke stoffen en dioxines in de lucht. Bij een houtkachel is het van belang om steeds droog hout te stoken en te zorgen voor voldoende luchttoevoer om onvolledige verbranding te voorkomen. Bij windstil of mistig weer kan de luchttoevoer ontoereikend zijn en kunnen meer dioxines gevormd worden. Let ook op voor CO-vergiftiging.

Geluidshinder

Geluidshinder of lawaai is een belangrijk milieuprobleem dat de levenskwaliteit van mens en natuur sterk vermindert. Het gaat om geluid dat vooral door de mens als onaangenaam of hinderlijk wordt ervaren. Deze geluidsoverlast kan aan de basis liggen van een aantal gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

Hierbij is belangrijk om weten dat geluidhinder zeer subjectief is. Geluid of een geluidsniveau dat voor de ene persoon hinderlijk is, is dit niet noodzakelijk voor een andere. Het doet er daarbij niet altijd toe of dat geluidsniveau onder of boven de in de wet toegestane maximale waarde ligt. Traditioneel wordt geluidshinder ingedeeld volgens de bron die hem veroorzaakt, zoals burenlawaai, verkeer, industrie...

Volgens het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) van de stad Ronse is het verboden om het even welk geluid of rumoer te maken veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak en dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te brengen. Inbreuken hierop kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete of sanctie.

Wat mag niet? Enkele voorbeelden uit het GAS-reglement:

 • Laden en lossen tussen 22 en 6 u.
 • Luidsprekers of versterkers gebruiken op openbaar domein.
 • De geluidsinstallatie van een voertuig zo hard zetten dat het geluid buiten hoorbaar is.
 • Voertuigen en koelinstallaties bij voertuigen laten draaien als het voertuig langdurig stil staat (tenzij noodzakelijk - er moeten voorzorgen genomen worden om geen hinder te veroorzaken).
 • Reclame maken door met een voertuig met luidspreker rond te rijden, tenzij hier toestemming voor is.
 • Vuurwapels afvuren.
 • Vuurwerk afsteken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen laten ontploffen, tenzij hiervoor toestemming is.
 • Vogelschrikkanonnen gebruiken zonder toestemming van de burgemeester en niet volgens de voorwaarden.

Lees hier meer over geluidsnormen.

Geurhinder 

Geurhinder treedt op wanneer je een geur waarneemt die jij onaangenaam en/of schadelijk vindt. Dit is vaak een subjectief gegeven. Er hangt ook veel af van een aantal factoren zoals de aard van de geur, het karakter (onaangenaam tegenover aangenaam), de intensiteit en frequentie van de geur. Bovendien speelt ook de tijd een rol. Na enige tijd kan een gewenningseffect optreden, waardoor men de geur die oorspronkelijk zo hinderlijk was, niet meer opmerkt. Hoewel geurhinder op zich niet rechtstreeks schade berokkent aan de gezondheid, tasten kwalijke geurtjes in de omgeving wel het algemeen welzijn aan.

Er zijn allerlei activiteiten en bedrijvigheden op het grondgebied van Ronse, en soms veroorzaken die geuroverlast: verkeer, grote industrie, spuitcabines, installaties die werken met afval…Als een bedrijf geurhinder veroorzaakt wordt dit bedrijf verwittigd en wordt er aangedrongen om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Als het gaat om een klasse 1 bedrijf wordt de Milieu-Inspectie ingeschakeld.

Ook particulieren kunnen aan de bron liggen van geur- of rookoverlast. Niettegenstaande het verbranden van afval verboden is, wordt er nog regelmatig afval verbrand in open vuren en allesbranders. Buren die afval laten rondslingeren op hun domein, die het huishoudelijk afval niet aanbieden zoals het hoort, kunnen geuroverlast veroorzaken.

Lichthinder 

Lichthinder is de overlast die de mens ondervindt van kunstlicht. Lichthinder kan de vorm hebben van verblinding, kan een algemeen gevoel van onbehagen veroorzaken of is een storende factor tijdens avondactiviteiten of nachtrust. Het menselijk bioritme wordt gestuurd door het natuurlijk onderscheid tussen licht en donker. De mens heeft dan ook de duisternis nodig om zich te kunnen verzekeren van een goede nachtrust. In sterk verlichte gebieden worden slaapproblemen vastgesteld bij de bewoners. Klachten zoals slapeloosheid, angstdromen bij kinderen en depressiviteit kunnen hiervan het gevolg zijn.

Ook dieren en planten worden gehinderd door nachtelijke verlichting. Nachtdieren vinden geen plek meer om te jagen, andere dieren worden dan weer een makkelijke prooi door het overvloedig licht: desoriëntatie, onaangepast gedrag en verstoring van de winterslaap. De groeicyclus van planten kan verstoord worden door overmatig licht. Zo blijven planten in de buurt van straatlantaarns langer groen waardoor de kans op vorstschade toeneemt.

Allerlei mensen en instanties veroorzaken lichthinder en/of lichtvervuiling:

 • Gemeentelijke, provinciale en gewestelijke overheden: openbare verlichting
 • Industrie: verlichting van industrieterreinen, parkeerterreinen
 • Diensten en handel: lichtreclame, verlichte reclamepanelen en uitstalramen
 • Land- en tuinbouw: verlichting van serres
 • Toerisme en recreatie: verlichting van sport- en recreatieterreinen, sky-tracers
 • Bevolking: buitenverlichting van tuinen en opritten

Via enkele eenvoudige tips, die bovendien energiezuinig en budgetvriendelijk zijn, kan jij mee de lichtverontreiniging aanpakken:

 • Bij het verlichten van een gebouw monteer je het verlichtingstoestel best bovenaan. Het licht straalt dan naar beneden en zo voorkom je lichtverstrooiing in de atmosfeer.
 • Besteed voldoende aandacht aan de plaats van het verlichtingstoestel, namelijk zo dicht mogelijk bij het te verlichten gebouw of object.
 • Houd het vermogen van een lamp zo laag mogelijk, zo vermijd je overbelichting.
 • Scherm felle lampen altijd goed af.
 • Vervang klassieke gloeilampen door energiezuinige spaarlampen.
 • Koppel de verlichting aan een bewegingsdetector of tijdsschakelaar, op die manier brandt het licht alleen wanneer het nodig is.
 • Reflectoren zorgen voor gratis licht en schijnen enkel wanneer ze nodig zijn. De plaatsing van reflectoren kan nuttig zijn bijvoorbeeld bij de oprit van een huis.
 • Doof reclame- en etalageverlichting op het moment dat er weinig mensen zich op straat begeven. Je kan gebruik maken van een tijdschakelaar.

Hondenpoep 

Er is maar weinig dat nog meer ergernis opwekt dan hondenpoep op de stoep... Als je met je hond gaat wandelen, moet je een zakje bij hebben om hondenpoep op te ruimen. Als je de hondenpoep niet opruimt, kun je een taks aangerekend krijgen van minstens € 25.

Is er in de buurt veel overlast door hondenpoep? Vraag een sticker tegen hondenpoep aan de gemeenschapswachten of op de milieudienst.

Milieuhinder melden

Helpt praten niet en blijf je last ondervinden van het storende lawaai of die onaangename geur? Maak dan gebruik van de meldingskaart of neem contact op met de politie of de Milieudienst:

 • Politie: 101 (24u/24u) 
 • Dienst omgeving 055 23 27 70 (tijdens kantooruren)

Probeer goed te omschrijven wat het probleem is, en wat de mogelijke bron zou kunnen zijn. We proberen de bron te vinden en het probleem op te lossen om nieuwe klachten in de toekomst uit te sluiten of de hinder te verminderen. 

Meer info?

Gerelateerde items