GAS-reglement

In 2005 verdwenen een hele reeks kleine feiten uit de strafwet. Het ging hierbij ondermeer over grafitti spuiten, wildplakken, wildplassen, boomcars, vechtpartijen zonder gewonden, nachtlawaai, vandalisme, achterlaten van zwerfvuil, afsteken van vuurwerk, niet reinigen van de straat...

In de plaats kwam de wet op de gemeentelijke administrative sancties, kortweg GAS genoemd. Deze wet maakt het mogelijk voor steden en gemeenten om zelf boetes van maximaal € 350 op te leggen voor zaken die overlast veroorzaken of uit de strafwet verdwenen.

Wie kan de overtreding vaststellen?

De politieagenten stellen de overtredingen vast.

Wie kan de overtredingen bestraffen en met welke sancties?

Een speciaal aangewezen en daartoe specifiek opgeleide ambtenaar kan op basis van de gedane vaststellingen een geldboete opleggen in verhouding tot de gepleegde feiten en in verhouding tot de ernst van de gevolgen van de overtreding. De boete bedraagt maximaal € 350. Belangrijk om weten is dat ook minderjarigen (vanaf 16 jaar) een administratieve boete kunnen krijgen. Voor hen is het maximum bedrag vastgelegd op € 175.

In geval van herhaald nachtlawaai, bijvoorbeeld door een café, kan het college van burgemeester en schepenen ook de vergunning intrekken of schorsen. Dergelijke sancties kunnen pas nadat eerst een waarschuwing gegeven werd.

Tegen beide soort sancties is verweer mogelijk. 

Reglement en info 

Hier kan je het volledige GAS-reglement van Ronse nalezen en downloaden.