GAS-reglement

GAS brochure

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Update : december 2021

In 2005 verdwenen een hele reeks kleine feiten uit de strafwet. Het ging hierbij ondermeer over grafitti spuiten, wildplakken, wildplassen, boomcars, vechtpartijen zonder gewonden, nachtlawaai, vandalisme, achterlaten van zwerfvuil, afsteken van vuurwerk, niet reinigen van de straat... In de plaats kwam de wet op de gemeentelijke administrative sancties, kortweg GAS genoemd. Deze wet maakt het mogelijk voor steden en gemeenten om zelf boetes op te leggen voor zaken die overlast veroorzaken of uit de strafwet verdwenen.

Het eerste GAS-reglement van de stad Ronse dateert van 2005. Dat was na een aantal jaren aan een grondige herziening toe. Doorheen de tijd zijn immers nieuwe fenomenen ontstaan die niet konden worden aangepakt via het vorige GAS-reglement. Voorbeelden zijn het werpen van voetzoekers of het gebruik van lachgas en achterlaten van lege hulzen.

In samenwerking met de preventiedienst van de stad Ronse, werd in 2021 het GAS-reglement vernieuwd. Om de leesbaarheid en duidelijkheid te verbeteren, werden bestaande artikels herschreven en thematisch gebundeld.

Daarnaast bleek ook dat de leeftijd van overtreders steeds jonger werd. Om die reden werd de leeftijd verlaagd naar 14 jaar zoals wettelijk mogelijk is. Voor minderjarigen is wel altijd eerst een bemiddelingsprocedure voorzien. Wanneer deze mislukt, kan nadien toch nog een boete worden opgelegd.

Wie kan de overtreding vaststellen?

  • Politieagenten stellen de overtredingen vast.

Wie kan de overtredingen bestraffen en met welke sancties?

Een speciaal aangewezen en daartoe specifiek opgeleide ambtenaar kan op basis van de gedane vaststellingen een geldboete opleggen in verhouding tot de gepleegde feiten en in verhouding tot de ernst van de gevolgen van de overtreding. De boete bedraagt maximaal € 350. Belangrijk om weten is dat ook minderjarigen (vanaf 14 jaar) een administratieve boete kunnen krijgen. Voor hen is het maximum bedrag vastgelegd op € 175.

In geval van herhaald nachtlawaai, bijvoorbeeld door een café, kan het college van burgemeester en schepenen ook de vergunning intrekken of schorsen. Dergelijke sancties kunnen pas nadat eerst een waarschuwing gegeven werd.

  • Tegen beide soort sancties is verweer mogelijk. 

Reglement en info