Mensen met een handicap

Toegankelijkheidsprijs Ronse: 

 • Als sociale stad met aandacht voor minderheden en personen met een handicap heeft de stad Ronse op initiatief van de Stedelijke Adviesraad Voor Andersvaliden de "Toegankelijkheidsprijs Ronse" in het leven geroepen.

Parkeerkaarten voor mensen met een handicap. De parkeerkaart geeft recht op : 

 • Parkeren op plaatsen voorbehouden aan mensen met een handicap.
 • Onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is.
 • Gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS.
 • Gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is (in gemeenten die dit toestaan). Dit wordt op de parkeermeter vermeld.
 • In Ronse is parkeren gratis voor de houders van een parkeerkaart.

De parkeerkaart moet aangevraagd worden. Gelieve het gepaste invaliditeitsattest (indien reeds in je bezit) mee te brengen en uw identiteitskaart alsook een pasfoto.

Meer info : www.handicap.fgov.be

Voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap

Om in aanmerking te komen voor het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de omgeving van de eigen woning moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • de werk- of woonplaats beschikt niet over een garage of privé-parking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt;
 • het is werkelijk moeilijk om ter hoogte van de woning een parkeerplaats te vinden;
 • de aanvrager bezit een voertuig of hij wordt vervoerd door iemand die bij hem inwoont;
 • de persoon met een handicap heeft ernstige moeilijkheden om zich te verplaatsen ten gevolge van ernstige letsels aan de onderste ledematen (vb. gebruik van krukken of rolstoel, enz….) of uit een algemene handicap van ten minste 80% (= 12 punten - waarvan min. 50 % van de onderste ledematen) die de mobiliteit ernstig in het gedrang brengt;
 • document FOD sociale zaken nodig met vermelding van het aantal punten van handicap (indien nog niet in het bezit van dit document, kan u hiervoor terecht bij het Sociaal Huis)
 • het bezit van de speciale parkeerkaart is een noodzakelijke voorwaarde maar in geen enkel opzicht een voldoende element om een parkeerplaats toe te kennen

Voor de aanvraag kan je terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid - Grote Markt 12 - 9600 Ronse

Tel. 055/232 753 – mail: signalisatie@ronse.be

Plus-3-pas: 

 • Wanneer je 55 jaar of ouder bent, heb je recht op een korting wanneer je deelneemt aan een culturele activiteit die via de cel cultuurverspreiding financieel ondersteunt wordt. Het gaat hier om activiteiten die via het reglement Podium worden gesubsidieerd. Om de korting te genieten volstaat het om je identiteitskaart voor te leggen.

Sociaal telefoontarief: 

 • Het aanvraagformulier kan je bekomen bij de sociale dienst of bij dichtstbijzijnde teleboetiek van je operator.
 • Je brengt je meest recente berekeningsnota van de belastingen mee alsook een klevertje van je ziekenfonds.
 • Meer info: www.handicap.fgov.be

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap:

 • Kinderen met een handicap, mentale achterstand, ontwikkelingsstoornissen of langdurig zieken kunnen een aanvraag indienen om het recht op verhoogde kinderbijslag vast te stellen.
 • Meer info: www.handicap.fgov.be"

Vermindering elektriciteit en aardgas: 

 • Welbepaalde inkomsten en vormen van tegemoetkomingen uitbetaald door het Ministerie van Sociale Zaken geven recht op vermindering voor elektriciteit en aardgas. Gelieve een bewijs van alle inkomsten mee te brengen wanneer je het recht op deze vermindering wil laten onderzoeken.
 • Meer info: www.vreg.be

Vermindering huishuur: 

 • Wie een sociale woning bewoont of aanvraagt doet er best aan om zijn attest aan de huisvestingsmaatschappij te overhandigen zodat een eventuele vermindering op de huishuur kan toegestaan worden.
 • Wie iets huurt op de private huurmarkt komt eventueel eveneens in aanmerking op een vermindering.
 • Voor meer gedetailleerde uitleg contact opnemen met de sociale dienst.

Vermindering kabel: 

 • Vanaf 80% invaliditeit kan je vermindering krijgen op je jaarlijkse factuur voor kabeldistributie.
 • Meer info: www.handicap.fgov.be

Vermindering onroerende voorheffing: 

 • Sommige verminderingen worden reeds automatisch toegepast door de belastingdienst zelf. Een vermindering wegens invaliditeit dient nog steeds aangevraagd te worden.
 • Je dient het meest recente aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (grondbelastingen) mee te brengen en het invaliditeitsattest.
 • Meer info: belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing

Vermindering openbaar vervoer: 

 • Gratis openbaar vervoer De Lijn (bus): wie een tegemoetkoming geniet uitbetaald door FOD Sociale Zekerheid of een erkenning heeft van het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap, krijgt een gratis omnipas (vervoersbewijs De Lijn). Meer info hierover vind je op de website van De Lijn.

Vermindering Personenbelastingen: 

 • Wie een invaliditeit heeft van 66% kan op aanvraag een vermindering bekomen van de personenbelasting, eventueel met 3 jaar terugwerkende kracht.
 • Je kan deze vermindering aanvragen door op de aangifte personenbelasting melding te maken van je 66% invaliditeit en het attest afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid, FOD Financiën of van je ziekenfonds bij te voegen.
 • Meer info: FOD Financiën.

Vermindering water: 

 • Welbepaalde inkomsten en vormen van tegemoetkomingen uitbetaald door het Ministerie van Sociale Zaken geven recht op vermindering voor water.
 • Gelieve een bewijs van alle inkomsten mee te brengen wanneer je het recht op deze vermindering wil laten onderzoeken.
 • Voor bewoners van een appartementsblok bestaat er een aparte regeling.
 • Meer info: www.farys.be.

Vrijstelling gordel: 

 • De aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de sociale dienst.
 • Je aanvraag zal doorgestuurd worden naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.
 • Meer info: FOD Mobiliteit

Vrijstelling verkeersbelastingen en verlaagd BTW-tarief:

 • Er dient eerst een aanvraag te gebeuren voor vrijstelling van de verkeersbelasting. Wie een vrijstelling ontvangt kan bij aankoop, onderhoud en herstelling van de wagen genieten van een verlaagd Btw-tarief.
 • Gelieve het inschrijvingsbewijs van de wagen en het invaliditeitsattest mee te brengen.
 • Meer info: verkeersbelastingen

Witte stok en gele stok:

Brailleliga, Engelandstraat 57, 1060 Brussel
Tel. : 02 533 32 11 , Fax: 02 537 64 26 
www.brailleliga.be

Zitdag "tegemoetkoming mensen met een handicap" Ministerie van Sociale Zaken: 

 • De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dienst tegemoetkoming personen met een handicap, houdt op de derde dinsdag van elke maand van 11 uur tot 12 uur in het Sociaal Huis.
 • Belanghebbenden kunnen op dat moment gratis alle nodige informatie bekomen inzake tegemoetkomingen voor mensen met een handicap.
 • Meer info: www.handicap.fgov.be.