Gereglementeerde activiteiten voor uittreksel strafregister

Hieronder vind je een lijst van gereglementeerde activiteiten waarvoor, in uitvoering van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering, een bijzonder uittreksel uit het strafregister (Type 596.1) nodig is.

Activiteit in de sector van: Gereglementeerd door:
Aannemer
(Aanneming van werken)
20 maart 1991 - Wet houdende regeling van erkenning van aannemers van werken
Accijnzen en douanen
(Uitbating van een stokerij, likeurbedrijf...)
10 juni 1947 – Wet betreffende accijnzen en douanen
Bedrijfsrevisoren  22 juli 1953 – Wet houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren

Beheersmaatschappij (Erkenning van ~) 
Van toepassing op de volgende personen: beheerder, directeur, commissaris

22 april 1958 – Koninklijk besluit betreffende de erkenning van en de wijze van controle op vennootschappen voor beheer van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen
Boekhoudkundige en fiscale beroepen  22 april 1999 – Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
Camping (Uitbating van ~)

Voor de Vlaamse Gemeenschap: Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies

Voor de Franse Gemeenschap: Decreet van 4 maart 1991 betreffende de voorwaarden voor het exploiteren van kampeer- & caravanterreinen

Voor de Duitstalige Gemeenschap: Decreet van 9 mei 1994 over het kamperen en de kampeerterreinen

Dranken 
(Slijten van geestrijke dranken/verstrekken van geestrijke dranken)
3 april 1953 – Wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samen geordend op 3 april 1953

28 december 1983 – Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank

GAS-ambtenaren

21 december 2013 - KB tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie
Gemeenschapswachten 15 mei 2007 - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet
Goederenvervoer
Van toepassing op tussenpersonen: vervoerscommissionair, vervoermakelaar, commissionair-expediteur
26 juni 1967 – Wet betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer 
Hoteleigenaars
(Exploitatie van hotel)

Voor de Vlaamse Gemeenschap: Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies

Voor het Waals Gewest: Decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

Voor de Duitstalige Gemeenschap: decreet van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen

Jacht
(Verlof of vergunning)

Besluit van 25 april 2015 van de Vlaamse Regering houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest

Voor het Waals Gewest: Besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende de jachtverloven en -vergunningen

Kredietbemiddelaar/consumentenkrediet
Van toepassing op: beheerder, zaakwaarnemer, directeur of gevolmachtigde
12 juni 1991 - Wet op het consumentenkrediet

Kredietinstellingen
Van toepassing op: zaakvoerder, bestuurder, lid directiecomité, directeur

22 maart 1993 – Wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen

Militairen
(Actief kader)

De FOD Landsverdediging controleert de toelatingsvoorwaarden via een rechtstreekse toegang tot het Centraal Strafregister
(Wijziging KB van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister)

13 november 1991 – Koninklijk besluit tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de morele hoedanigheden van de kandidaten van de krijgsmacht

13 november 1991 – Koninklijk besluit betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader

Natuur
(Boswachter/toezichter natuurreservaat)
12 juli 1973 – Wet op het natuurbehoud 
Onroerend erfgoed (Erkenning van ~)
Van toepassing op: archeoloog, metaaldetectorist, onroerend erfgoedondernemer
Opmerking: voor de categorie ARCHEOLOOG betreft het enkel de natuurlijke personen die de rechtsperoon-archeoloog kunnen vertegenwoordigen
16 mei 2014 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het onroerend erfgoeddecreet
Overheidsopdracht (Kandidaat-aannemer)
Natuurlijke persoon
15 juni 2006 - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Privédetective  19 juli 1991 – Wet tot regeling van het beroep van privédetective 
Reisagentschappen
Van toepassing op: uitbater of werknemer reisagentschap

Niet van toepassing voor het Vlaams Gewest (Decreet houdende wijziging en opheffing van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus)

Voor Waals Gewest: Decreet van 22 april houdende het statuut van de reisagentschappen

Voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen 

Rijscholen (Personeel van ~) 11 mei 2004 - KB betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen
Rivierbevrachting (Aanvraag tot toelating van ~)
Van toepassing op: directie of kader van het technisch personeel

28 november 1963 – Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de instellingen belast met het afgeven van de klasseringbewijzen bedoeld in artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting

Stewards (ENKEL voetbalstewards) 25 mei 1999 - KB tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards
Taxi
• uitbater
• chauffeur

Voor het Vlaamse Gewest: Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Voor het Waalse Gewest: Besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  Besluit van 29 maart 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

Transport over de weg van personen
Van toepassing op ondernemers van ~

10 december 2003 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg 
Transport over de weg van zaken
(Erkenningsvoorwaarden voor ondernemer van ~, firma of natuurlijke persoon)
15 juli 2013 - Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nummer 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nummer 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg
Uitvinding
(Octrooi) 
28 maart 1984 – Wet op de uitvindingoctrooien 
Vastgoedmakelaar  11 februari 2013 - Wet houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Veiligheid
Van toepassing op: bewakingsfirma's, beveiligingsfirma's, interne bewakingsdiensten, private milities, portiers, private veiligheid, stewards (uitgezonderd voetbalstewards).

Vallen NIET onder het toepassingsgebied: [KB 29 juni 2014] politie, gemeenschapswachten, bijzondere veldwachters, voetbalstewards, militairen, beschermingsofficieren (inlichtingen- en veiligheidsdiensten), veiligheidskorps

10 april 1990 - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 
Veldwachter
Van toepassing op bijzondere veldwachter 
8 januari 2006 - KB tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters

Verkiezingen (Kandidaat-gemeenteraadslid)

12 april 1894 – Kieswetboek

4 augustus 1932 - Gemeentekieswet

Verzekeringen
Van toepassing op: bestuurder, directeur, zaakvoerder, lasthebber
9 juli 1975 – Wet betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen
Visvangst (Vergunning voor ~)   11 maart 1993 - Besluit van de Waalse Gewestexecutieve tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
Vogels (Erkenning) 

Voor het Vlaamse Gewest: Besluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Voor het Waalse Gewest: Besluit van 27 november 2003 houdende afwijkingen op de vogelbeschermingsmaatregelen 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Besluit van 25 oktober 1990 betreffende de vogelbescherming

Wapens
Van toepassing op: wapenhandelaar, wapenbezitter; vervoerder, uitbater schietstand, sportschutter

 

8 juni 2006 - Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (ook “Wapenwet” genoemd)

11 mei 2007 - Decreet houdende het statuut van sportschutter