Woonraad

Functie

Het is de bedoeling dat de Woonraad op vraag van het stadsbestuur en/of op eigen initiatief :

  • Advies geeft over alle aangelegenheden van het woonbeleid
  • Overlegt met andere inspraakorganen, maatschappijen, verenigingen en besturen
  • Inspraak van inwoners van Ronse stimuleert en bevordert
  • Activiteiten organiseert

Daarnaast zal de Woonraad eveneens

  • Toezien op het uitvoeren van de adviezen die de woonraad geeft na goedkeuring van het College
  • Overleg plegen met het College en het Vast Bureau van het OCMW
  • De 'voorzitter van de Woonraad' verkiezen (uit de stemgerechtigde leden)
  • Werkgroepen oprichten die belast worden met de uitwerking van adviezen inzake huisvesting
  • Bijkomende vergaderingen van de Woonraad bijeenroepen wanneer hierom gevraagd wordt.

Er wordt geopteerd voor een eerder kleine groep leden binnen de Woonraad opdat deze flexibel zou kunnen inspelen op woonvragen. Iedereen kan zich hierbij kandidaat stellen als lid. De leden worden uit de kandidaten aangeduid door de gemeenteraad. Dit gekozen lid zal stemrecht hebben. Een minimum vertegenwoordiging ligt vast. Er zal minimaal 3 maal per jaar worden samengekomen.

Werking en samenstelling

Omdat de sector huisvesting dermate veel actoren omvat, is het niet werkbaar om ze allemaal rechtstreeks in de Woonraad te laten zetelen. Er is geopteerd te werken met een selectie van mensen uit de ‘klankbordgroep huisvesting’ (verzameling van alle actoren die werkzaam zijn op het vlak van huisvesting).

Binnen de woonraad zetelen 3 werkgroepen :
- werkgroep woonplan
- werkgroep grond- en pandenbeleid
- werkgroep steegjes en industrieel erfgoed

De stedelijke administratie zorgt voor de link tussen woonraad en stadsbestuur/ocmw, en verzorgt ook de administratie van de Woonraad zelf. De huisvestingsambtenaar van de stad kan je bereiken op 055 23 27 73 of via huisvesting@ronse.be.