Vrijwilligers

Vrijwilligers op je activiteit?

Sinds 1 januari 2007 is een nieuwe vrijwilligerswet van kracht (wet van 3 juli 2005). Hierin worden alle belangrijke aspecten van het vrijwilligerswerk geregeld. 

>> Meer info: vrijwilligerswetgeving.

Wie?
Als vereniging werk je vaak met vrijwilligers. Heb je vrijwilligers te kort, ga dan zeker een kijkje nemen op de website van vrijwilligerswerk of vrijwilligersjob.

Mag iedereen vrijwilligerswerk doen?
In principe mag iedereen vanaf vijftien jaar vrijwilligerswerk doen. Om misbruik van de sociale zekerheid te voorkomen, hebben sommige mensen wel een voorafgaande toelating nodig.

• Werklozen: kunnen met behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk doen. Zij moeten dit wel melden aan de RVA.
• Bruggepensioneerden: zij kunnen onder dezelfde voorwaarden vrijwilligerswerk verrichten als werklozen.
• Arbeidsongeschikten of mindervaliden: hebben toestemming nodig van de bevoegde adviserend geneesheer
• Personen met vreemde nationaliteit: momenteel mogen enkel vreemdelingen van binnen de Europese Unie vrijwilligerswerk doen
• Leefloongerechtigden: moeten hun dossierbeheerder op de hoogte brengen

Informatieplicht
Organisaties moeten vrijwilligers correct inlichten over de mogelijke gevolgen van hun vrijwilligerswerk. Je bent dan ook verplicht over volgende elementen te informeren:
• sociale doelstelling en juridisch statuut van de organisatie
• de naam van de verantwoordelijken
• voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen met personeel in dienst of feitelijke verenigingen die afhangen van koepels met rechtpersoonlijkheid of met personeel in dienst: bewijs nodige verzekeringscontracten burgelijke aansprakelijkheid
• vrijwilligers zijn aansprakelijk naar gemeen recht. Dit wil zeggen dat vrijwilligers persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Zij zullen dus een beroep moeten doen op hun persoonlijke verzekeringspolis.
• aanduiding andere risico's die verzekerd zijn
• onkostenvergoeding. Dit kan een forfaitaire kostenvergoeding zijn waarbij je je kosten niet hoeft te bewijzen of een reële kostenvergoeding waarbij enkel de bewezen kosten worden terugbetaald. Meer info vind je op website van vrijwilligerswetgeving.
• discretieplicht van de vrijwilliger. Dit betekent dat je als vrijwilliger discreet moet omgaan met de gevoelige informatie met betrekking tot personen die je in het kader van het vrijwilligerswerk verneemt.


Goed verzekerd?

Verplicht
Rechtspersonen, feitelijke verenigingen met personeelsleden in dienst en feitelijke verenigingen die afhangen van een koepelvereniging met rechtspersoonlijkheid of met personeel in dienst zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligers. Andere feitelijke verenigingen zijn dit dus wettelijk niet verplicht. Toch wordt dit sterk aangeraden omdat vrijwilligers anders persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor zelfs lichte fouten!

Aan te raden
Er wordt sterk aangeraden om een verzekering lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand en een brandverzekering af te sluiten. Er bestaat een formule voor tijdelijke activiteiten die verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering rechtsbijstand en verzekering lichamelijk ongevallen omvat.

Informeer steeds bij de eigenaar van het gebouw welke polis reeds werd afgesloten.

Stad Ronse verzekert haar eigen gebouwen voor volgende zaken:
• brand
• storm, hagel, sneeuw of ijsdruk
• waterschade
• glasschade
• daden van vandalisme of kwaad opzet

Er wordt eveneens een clausule afstand van verhaal afgesloten tussen de stad en de verzekeringsmaatschappij, wat betekent dat de verzekering de persoon of vereniging die onvrijwillige oorzaak is van brand niet zal verhalen. Opzet wordt natuurlijk wel verhaald op de dader.

Materieel dat door de verenigingen zelf mee gebracht wordt om te gebruiken in gebouwen van de Stad Ronse, moeten door de verenigingen zelf verzekerd worden.

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 april 2019

Vanaf 1 april 2019 veranderen de erkenningscriteria, het reglement en de polis van de gratis vrijwilligersverzekering. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel. Organisaties die nog in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 april hun nieuwe erkenningsnummer aanvragen. Ze krijgen na goedkeuring beschikking over 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. Na die periode kunnen ze hun erkenning verlengen.

Organisaties kunnen een nieuwe erkenningsaanvraag doen vanaf 1 april, via www.gratisvrijwilligersverzekering.be . Ze vinden daar alle informatie, kunnen zich registreren en na goedkeuring hun activiteiten beheren op dit platform.

Wat is er verzekerd?

1000 vrijwilligersuren
De organisatie kan per kalenderjaar gratis maximum 1000 vrijwilligersuren verzekeren. Het voordeel van vrijwilligersuren is dat je deze heel efficiënt kan inzetten. Eén vrijwilligersuur staat voor een effectief gevrijwilligd uur door één vrijwilliger. Je moet deze vrijwilligersuren telkens 48 uur voor de activiteit plaatsvindt, aangeven vanaf 1 april via het digitaal loket www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Uren die je niet opgebruikt hebt, kan je niet overdragen naar het volgende kalenderjaar.

Activiteiten
De polis dekt zowat alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Je moet de te verzekeren vrijwilligersuren wel altijd vooraf aangeven bij de verzekeraar. Let op: bepaalde gevaarlijke sporten, zware verbouwingswerken en dergelijke, zijn wel uitgesloten in de polis.

Waarborgen
De verzekering biedt waarborgen – zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten – voor:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten in de Verenigde Staten, Australië en Canada.

Wat als de organisatie niet meer in aanmerking komt?
Vanaf 1 april 2019 komen vzw's met betaald personeel niet meer in aanmerking voor de gratis verzekering. Aangezien de vrijwilligers immuun zijn, heeft de organisatie verzekeringsplicht en moet zij zelf een polis afsluiten.

Meer info: www.vrijwilligersverzekeren.be of via verzekering@vsvw.be

Ondersteuning

De Vlaamse gemeenschap beschikt over een databank Podium van gezelschappen en artiesten die zij ondersteunen. Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad krijgen een financiële bijdrage als zij iemand uit het aanbod boeken. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de uitkoopsom met een maximum van 750 euro. De aanvraag moet 2 maanden voor de activiteit worden ingediend.
Neem dus zeker een kijkje in de selectiebank!

Via de Stichting Lezen kan je een subsidie van 100 euro aanvragen indien je een auteur uitnodigt op een lezing.

Interessante zoekplaatsen

BAM: beeldene, audioviseule mediakunst
Muziekcentrum: muziek
VFL: auteurs

Voor amateurgezelschappen of - artiesten kan je terecht bij
Centrum voor Beeldexpressie
Creatief schrijven
Danspunt
Koor&Stem
Muziekmozaïek
Opendoek
Poppunt
Vlamo

Circusartiesten kan je vinden via Circusvlo.
Theaterbureaus vind je terug in de Gouden Gids onder rubriek 2030.