Vrijwilligers

Vrijwilligers op je activiteit?

Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe vrijwilligerwet (wet van 3 juli 200) van kracht. Hierin worden alle belangrijke aspecten van het vrijwilligerswerk geregeld.

Wie?
Als vereniging werk je vaak met vrijwilligers. Heb je vrijwilligers te kort, ga dan zeker een kijkje nemen op de website van vrijwilligerswerk of vrijwilligersjob.

Mag iedereen vrijwilligerswerk doen?
In principe mag iedereen vanaf vijftien jaar vrijwilligerswerk doen. Om misbruik van de sociale zekerheid te voorkomen, hebben sommige mensen wel een voorafgaande toelating nodig.

• Werklozen: kunnen met behoud van hun uitkering vrijwilligerswerk doen. Zij moeten dit wel melden aan de RVA.
• Bruggepensioneerden: zij kunnen onder dezelfde voorwaarden vrijwilligerswerk verrichten als werklozen.
• Arbeidsongeschikten of mindervaliden: hebben toestemming nodig van de bevoegde adviserend geneesheer
• Personen met vreemde nationaliteit: momenteel mogen enkel vreemdelingen van binnen de Europese Unie vrijwilligerswerk doen
• Leefloongerechtigden: moeten hun dossierbeheerder op de hoogte brengen

Informatieplicht
Organisaties moeten vrijwilligers correct inlichten over de mogelijke gevolgen van hun vrijwilligerswerk. Je bent dan ook verplicht over volgende elementen te informeren:
• sociale doelstelling en juridisch statuut van de organisatie
• de naam van de verantwoordelijken
• voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen met personeel in dienst of feitelijke verenigingen die afhangen van koepels met rechtpersoonlijkheid of met personeel in dienst: bewijs nodige verzekeringscontracten burgelijke aansprakelijkheid
• vrijwilligers zijn aansprakelijk naar gemeen recht. Dit wil zeggen dat vrijwilligers persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Zij zullen dus een beroep moeten doen op hun persoonlijke verzekeringspolis.
• aanduiding andere risico's die verzekerd zijn
• onkostenvergoeding. Dit kan een forfaitaire kostenvergoeding zijn waarbij je je kosten niet hoeft te bewijzen of een reële kostenvergoeding waarbij enkel de bewezen kosten worden terugbetaald. Meer info vind je op website van vrijwilligerswetgeving.
• discretieplicht van de vrijwilliger. Dit betekent dat je als vrijwilliger discreet moet omgaan met de gevoelige informatie met betrekking tot personen die je in het kader van het vrijwilligerswerk verneemt.

Goed verzekerd?

Verplicht
Rechtspersonen, feitelijke verenigingen met personeelsleden in dienst en feitelijke verenigingen die afhangen van een koepelvereniging met rechtspersoonlijkheid of met personeel in dienst zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligers.
Andere feitelijke verenigingen zijn dit dus wettelijk niet verplicht. Toch wordt dit sterk aangeraden omdat vrijwilligers anders persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor zelfs lichte fouten!

Aan te raden
Er wordt sterk aangeraden om een verzekering lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand en een brandverzekering af te sluiten. Er bestaat een formule voor tijdelijke activiteiten die verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering rechtsbijstand en verzekering lichamelijk ongevallen omvat.

Informeer steeds bij de eigenaar van het gebouw welke polis reeds werd afgesloten.

Stad Ronse verzekert haar eigen gebouwen voor volgende zaken:
• brand
• storm, hagel, sneeuw of ijsdruk
• waterschade
• glasschade
• daden van vandalisme of kwaad opzet

Er wordt eveneens een clausule afstand van verhaal afgesloten tussen de stad en de verzekeringsmaatschappij, wat betekent dat de verzekering de persoon of vereniging die onvrijwillige oorzaak is van brand niet zal verhalen. Opzet wordt natuurlijk wel verhaald op de dader.

Materieel dat door de verenigingen zelf mee gebracht wordt om te gebruiken in gebouwen van de Stad Ronse, moeten door de verenigingen zelf verzekerd worden.

Gratis verzekering
Vanaf 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. De verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand voor maximum 100 vrijwilligersdagen. (een prestatie = bv. 1 persoon die 100 dagen presteert; 5 personen die 20 dagen presteren, enz… )

Contactpersoon Anne Wasseuil 055 23 27 16 of via anne.wasseuil@ronse.be

Ondersteuning
De Vlaamse gemeenschap beschikt over een databank Podium van gezelschappen en artiesten die zij ondersteunen. Verenigingen aangesloten bij de cultuurraad krijgen een financiële bijdrage als zij iemand uit het aanbod boeken. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de uitkoopsom met een maximum van 750 euro. De aanvraag moet 2 maanden voor de activiteit worden ingediend.
Neem dus zeker een kijkje in de selectiebank!

Via de Stichting Lezen kan je een subsidie van 100 euro aanvragen indien je een auteur uitnodigt op een lezing.

Interessante zoekplaatsen

BAM: beeldene, audioviseule mediakunst
Muziekcentrum: muziek
VFL: auteurs

Voor amateurgezelschappen of - artiesten kan je terecht bij
Centrum voor Beeldexpressie
Creatief schrijven
Danspunt
Koor&Stem
Muziekmozaïek
Opendoek
Poppunt
Vlamo

Circusartiesten kan je vinden via Circusvlo.
Theaterbureaus vind je terug in de Gouden Gids onder rubriek 2030.