Voorschotten

1. Voorschotten op inkomen

Wanneer een gezin recht heeft op een sociale uitkering (pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering,...), maar al te lang op de uitbetaling moet wachten, kan het gezin in financiële moeilijkheden geraken. Het OCMW kan in die situatie voorschotten toekennen.

2. Huurwaarborg

a) Voorwaarden: de aanvrager woont in Ronse en is in de onmogelijkheid om zijn huurwaarborg zelf te betalen.

b) Bevoegd OCMW

  • Verblijft de aanvrager op het grondgebied Ronse, dan is het OCMW van Ronse bevoegd om eventueel een huurwaarborg toe te kennen zowel voor een woning in de eigen gemeente als voor een woning in een andere gemeente
  • Verblijft de aanvrager nog op het grondgebied van een andere gemeente,maar komt hij een huurwaarborg vragen voor een woning gelegen te Ronse,dan dient de aanvrager zich te wenden tot het OCMW van zijn verblijfplaats (de gemeente van waaruit hij vertrekt).
  • Komt de aanvrager van een andere gemeente, en komt hij een huurwaarborg vragen voor een woning gelegen op het grondgebied Ronse en die hij reeds bewoont, dan is het OCMW van Ronse bevoegd om eventueel een huurwaarborg toe te kennen.

c) Bankwaarborg

De huurwaarborg wordt gevestigd onder de vorm van een bankwaarborg op naam van het OCMW en de verhuurder, met tussenkomst van de bank. Wanneer het volledig bedrag terugbetaald is door de cliënt, wordt de waarborg OCMW-verhuurder geannuleerd en vervangen door een huurwaarborg op naam van huurder-verhuurder (geblokkeerd deposito).

d) Vrijmaken van de waarborg

Enkel bij schade aan de woonst of bij vonnis van de Vrederechter, waarin uitdrukkelijk staat vermeld dat de waarborg mag aangewend worden voor achterstallige huurgelden, kan de eigenaar beroep doen op de waarborg. In alle andere gevallen wordt het gedeelte dat de cliënt aan het OCMW reeds heeft terugbetaald, aan de cliënt teruggestort.

De waarborg loopt ten einde:

  • bij het terugzenden van de originele documenten van de bank aan het OCMW (de eigenaar beschikt over 60 dagen te rekenen vanaf de einddatum vermeld in het huurcontract of vanaf de datum bepaald in de overeenkomst). Wanneer de eigenaar niet meer in het bezit is van deze brief, volstaat een schriftelijke mededeling van de eigenaar dat er een einde gesteld wordt aan de overeenkomst en dat de waarborg mag vrijgegeven worden.
  • bij het volledig terugbetalen van de waarborg door de cliënt
  • op vraag van het OCMW (60 dagen vanaf de oorspronkelijk in het contract voorziene of vroeger overeengekomen datum, indien de eigenaar geen beroep heeft gedaan op de waarborg)