Vergunningen

Stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning

Om een stedenbouwkundige vergunning, verkaveling of attest aan te vragen, moet een dossier samengesteld worden, vergezeld door een in te vullen standaard aanvraagformulier. De dossiersamenstelling is wettelijk geregeld en afhankelijk van wat de werken precies inhouden. Op de respectievelijke aanstiplijsten kan je nagaan welke documenten bij het dossier gevoegd moeten worden. De specifieke aanvraagformulieren kan op deze site downloaden.

Milieuvergunning of omgevingsvergunning

Voor een aantal activiteiten heb je een vergunning nodig. Je wil bijvoorbeeld langs je weide een bomenrij kappen om er nieuwe bomen te planten... Dan heb je waarschijnlijk een natuurvergunning nodig. Of je wil een bedrijf voor metaalbewerking opstarten... dan is de kans groot dat je een milieuvergunning nodig hebt.

Juridische achtergrond

Vlarem 1 - het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, en latere wijzigingen - beschrijft voor welke activiteit een milieuvergunning nodig is, en hoe een milieuvergunning moet aangevraagd worden.
In Vlarem 2 – het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en latere wijzigingen - staat aan welke milieuvoorwaarden moet voldaan worden.

Vlarem 1 en 2 zijn uitvoeringsbesluiten van het milieuvergunningsdecreet (het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning).

Vanaf 23/2/2017 geldt de regelgeving Omgevingsvergunning, naast de Vlarem regelgeving.

Een milieuvergunning of omgevingsvergunning nodig?

Hier vind je de nodige formulieren. (doorklikken naar de bijlagen van het Omgevingsvergunningsbesluit)

Procedures

Van een melding klasse 3 wordt akte genomen door de vergunning verlenende overheid. In principe mag je de dag na de melding starten; je moet niet wachten op de akte. Voor een milieuvergunning of omgevingsvergunning ligt het anders: je moet wachten op de vergunning.

Hoe en bij wie een vergunningsaanvraag indienen? Raadpleeg dit schema.

Kosten

De dossiertaks van de stad Ronse werd opgeheven bij gemeenteraadsbeslissing van 17/10/2016.

Natuurvergunning

Juridische achtergrond

Het natuurdecreet (het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, en latere wijzigingen) en het vegetatiebesluit (het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het natuurdecreet van 21 oktober 1997, en latere wijzigingen) zijn de basis voor het systeem van natuurvergunningen.

www.natuurenbos.be/wetgeving  

Voor welke ingrepen is een natuurvergunning nodig?

Dat is niet altijd eenvoudig te bepalen. Soms heb je een natuurvergunning nodig, maar het kan ook dat er stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunningnodig is; dan moet je geen natuurvergunning aanvragen op voorwaarde dat er een advies is van het Agentschap Natuur & Bos. De natuurvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Procedures en formulieren

Procedure natuurvergunning   

- onderzoek ontvankelijkheid en volledigheid (binnen 14 dagen)
- openbaar onderzoek met aanplakking (10 dagen) - enkel voor wijziging waterhuishouding
- uitspraak binnen 3 maanden na datum verzenden bericht ontvankelijkheid (geen uitspraak = natuurvergunning geweigerd)
- beoordelingscriteria:

  1. bestaande toestand van de natuur ongeacht de bestemming van het gebied
  2. huidige toestand van de vegetaties of de KLE
  3. maatregelen tot herstel en ontwikkeling van habitats en ecosystemen
  4. abiotische elementen
  5. motivatie ! 

- beslissing wordt bekendgemaakt (30 dagen)

Aanvraagformulier natuurvergunning

Kapmachtiging bosdecreet

Juridische achtergrond: het bosdecreet van 13 juni 1990 en latere wijzigingen. Een kapmachtiging voor bos wordt verleend door het Agentschap Natuur en Bos.

Meer info: www.natuurenbos.be/wetgeving