Stemmen per volmacht

Wie en hoe kan je stemmen per volmacht?

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt die een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.
 • Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij of zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).
 • Het is mogelijk om een volmacht te geven aan om het even welke kiezer. Een kiezer kan echter slechts één volmacht uitoefenen.

Redenen

De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen:

 1. Een kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. 
  • Een arts vermeldt op het attest dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
 2. Een kiezer die om beroepsredenen in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven of op de dag van de stemming in het land is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. 
  • De werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer hij deze onmogelijk ook voor de leden van het gezin
 3. Een kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden 
  • De burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige
 4. Een kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
  • De directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
 5. Een kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
  • De organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
 6. Een student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden
  • De directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
 7. Een kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.
  • de burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Formulieren

Opgelet !

>> De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd.
>> Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend.

Afhankelijk van de reden moet de desbetreffende instantie de volmacht zelf wettigen, bijgevoegde attesten aan volmacht worden niet meer aanvaard. Voor studenten is het dus de onderwijsinstelling die het formulier moet tekenen. Voor volmachten omwille van een zelfstandige activiteit of verblijf in het buitenland moet je ALTIJD bij de dienst bevolking langskomen aangezien het stadsbestuur het volmachtformulier moet tekenen!

Meer info

>> https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht 

Filmpje