Sportraad

De Stedelijke Adviesraad voor Sport, kortweg de Sportraad genoemd, is het officiële adviesorgaan van de stad Ronse wat sportaangelegenheden betreft. Alle erkende sportverenigingen van de stad Ronse worden uitgenodigd om zich bij de Sportraad aan te sluiten.

Het doel van de Sportraad  

Algemeen doel

De Sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen bij alle inwoners van de stad.

Concrete doelstellingen

De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende :

  • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving. 
  • het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de stad.
  • het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en kaderopleiding.
  • het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.
  • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande stedelijke adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
  • de Sportraad staat los van elke politieke, ideologische, filosofische of godsdienstige binding.

Naar boven

Samenstelling Raad van Bestuur

Voorzitter: Decuyper Dirk
Ondervoorzitter: Haegeman Jean-Pierre
Leden: Trauwaert Jean-Yves, De Paepe Christophe, Laemont Dieter, Vercruysse Eddy, D'Hondt Gunter, Decuyper Patrick, Haers Kristof
                       
Waarnemers:
Vandenhoucke Joris - Schepen van sport - 055 23 27 05
Vandemeulebroeke Mieke - sportfunctionaris - 055 23 28 90
Laurier Veerle - 2de sportfunctionaris - 055 23 28 91
Adams Beverly – administratie sportdienst – 055 23 28 90

Naar boven

Je kan de Sportraad steeds contacteren of bereiken via de sportdienst:

Stedelijke Adviesraad voor Sport Ronse
p.a. Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

Verslagen Raad van Beheer