Rampenfonds

Als je een slachtoffer bent van een natuurramp, kan je een aanvraag om financiële tussenkomst indienen vanaf de dag dat in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent en dat de zone omschrijft waar ze is gebeurd. Kijk voor meer info, formulieren en nieuws op rampen.be.

Wat is een natuurramp?

Natuurrampen worden veroorzaakt door specifieke natuurverschijnselen en kunnen enorme schade veroorzaken. Enkele voorbeelden van natuurrampen zijn stormen, overstromingen, aardbevingen... In bepaalde gevallen wordt een natuurramp als agrarische ramp of landbouwramp bestempeld. Het gaat dan om een ramp die de vernietiging van land- of tuinbouwgronden, teelten of oogsten heeft veroorzaakt.

Hoe wordt een natuurramp erkend?

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, zal het stadsbestuur Ronse zo veel mogelijk gegevens verzamelen met betrekking tot de eventuele opgelopen schade in de stad Ronse (vb. interventieverslagen van brandweer of politie, een schatting van het aantal gezinsdossiers van geteisterden, een schatting van het bedrag van de schade aan private goederen). Vervolgens worden de gegevens betreffende de schatting van het aantal gezinsdossiers van geteisterden en de schatting van het bedrag van de schade aan private goederen door het stadsbestuur overgemaakt aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen. De ministerraad beslist uiteindelijk over de erkenning. Er wordt rekening gehouden met zowel de wetenschappelijke factoren als met de financiële impact van de ramp. Pas na de verschijning van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Een aanvraag indienen bij een algemene natuurramp.

Wie?
Het Vlaams Rampenfonds blijft slechts in uitzonderlijke gevallen tussenkomen bij de erkenning van een algemene ramp. Sinds 1 maart 2007 is immers in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico's) de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen; dit omvat overstromingen, aardbevingen, overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen. Als je getroffen bent door een van deze natuurrampen, moet je dus zo snel mogelijk contact opnemen met je verzekeraar om de schaderegeling op gang te brengen. Dankzij die verzekering hebben de meeste slachtoffers van een natuurramp de zekerheid dat ze snel en volledig zullen worden vergoed.

Andere natuurfenomenen, die niet in de verzekeringspolis opgenomen zijn, worden wel verder door het Rampenfonds behandeld. Dit zijn hagel, atmosferische neerslag, tornado's en stormen, blikseminslagen en andere risico's die niet werden opgesomd. Bij stormschade kan de geteisterde nog steeds een aanvraag tot financiële tegemoetkoming indienen bij het Rampenfonds, ook al is stormschade verplicht opgenomen in de brandverzekering. Indien hiervoor een tussenkomst is door het Rampenfonds, wordt drie vierden van het uitbetaalde bedrag door de verzekering in mindering gebracht.

In principe moet de persoon die eigenaar was van de goederen (of zijn advocaat), op de dag dat ze door de ramp werden beschadigd, de aanvraag indienen.

Tip: Neem foto's van de beschadigde plaatsen: ze kunnen van pas komen in uw dossier.

Waar?
Je aanvraag moet worden gestuurd naar de Gouverneur van de provincie waar de schade werd geleden. Indien je schade hebt geleden aan goederen in verschillende provincies, moet je al je schade aangeven bij één Gouverneur.

Wanneer?
Je aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het Koninklijk Besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent.

Tip: Bij betwisting of een dossier al dan niet tijdig werd ingediend, dient de poststempel van de aanvraag als bewijs. Een aangetekend schrijven is handig.

Hoe?
Je aanvraag moet altijd in 2 exemplaren worden opgestuurd naar de provinciegouverneur, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Rampenschade, Kalandeberg 1, 9000 Gent. Tel.: 09 267 88 10 - Fax: 09 267 82 87

Je aanvraag mag uitsluitend worden gedaan met de officiële formulieren. Van zodra een schadefeit als officiële ramp is erkend, kan je deze formulieren terugvinden op de website van het Vlaams Rampenfonds. Heb je hulp nodig bij het invullen ervan, dan kan je hiervoor terecht op de klachtendienst van de stad Ronse.

Verloop van de vergoedingsprocedure?

De gouverneur van de provincie zal je dossier onderzoeken en een expert ter plaatse sturen voor de raming van de schade. Het verslag van die officiële vaststelling wordt je met de post opgestuurd; waarop je je al dan niet akkoord gaan met de vastgestelde schade bevestigt. De gemotiveerde beslissing van de gouverneur over je aanvraag, wordt naar jezelf en de Minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Beide partijen kunnen hiertegen beroep instellen of vragen om de beslissing te herzien. Zodra je dossier definitief in orde is, zal de Nationale Kas voor Rampenschade uw herstelvergoeding uitbetalen.

Hoe wordt een landbouwramp erkend?

Als er een gebeurtenis is die aanzienlijke schade aan teelten heeft aangericht, zal de provinciegouverneur het stadsbestuur Ronse er aan herinneren dat er verschillende stappen nodig zijn om die gebeurtenis als landbouwramp te laten erkennen.

Elke gemeente heeft een 'Gemeentelijke Commissie tot vaststelling van schade aan teelten'. De burgemeester roept deze commissie bijeen wanneer:

  • er uitzonderlijke weersomstandigheden schade hebben aangericht aan de land- of tuinbouwteelten, die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers of tuinders in de stad aanzienlijke mate kan verminderen.
  • er een schriftelijke vraag is van de betrokken landbouwers en tuinders.
  • uit overleg tussen de burgemeester, FOD Financiën en de bevoegde gewestingenieur blijkt dat het om uitzonderlijke schade gaat, die een optreden van de Commissie noodzakelijk maakt.

Deze Commissie stelt de schade aan de teelten vast op basis van de betrokken gebeurtenis. Van elke vaststelling wordt een proces-verbaal opgesteld waarin alle relevante informatie wordt genoteerd. De schade moet tweemaal worden vastgesteld namelijk op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt én bij het oogsten (behalve bij volledige vernieling van de oogst en als dit bij de eerste vaststelling als dusdanig werd aangeduid). Dit proces-verbaal kan ook aanleiding geven tot aftrek van bijzondere opbrenstverliezen of tot een vermindering van de onroerende voorheffing.

De provinciegouverneur zal alle proces-verbalen tot vaststelling van schade verzamelen en de dossiers verzenden aan de federale minister belast met landbouw. De FOD Economie gaat na of er werd voldaan aan de voorwaarden voor erkenning - dit op basis van de gegevens van het KMI en de processen-verbaal tot vaststelling van schade - en brengt de Minister belast met landbouw hiervan op de hoogte. Na advies van de Inspectie van Financiën, goedkeuring door de Minister van Begroting en overleg met de gewesten, goedkeuring door de Ministerraad en de Europese Commissie, ondertekent de Koning het Koninklijk Besluit van erkenning, waarin het geografisch gebied van de ramp wordt afgebakend en waarin bepalingen voor schadevergoeding kunnen worden voorzien. Pas na de verschijning van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Een aanvraag indienen bij een landbouwramp.

Wie?
Enkel wie schade aan de volgende private goederen heeft, kan in aanmerking worden genomen voor een financiële tegemoetkoming:

  • de gronden met landbouw- of tuinbouwbestemming
  • de teelten
  • de oogsten

Elke betrokken landbouwer of tuinder kan zijn dossier samenstellen, met de nodige bewijsstukken. Betrokkene zelf of zijn advocaat kan dan het dossier ondertekenen.

Indien een bepaalde gebeurtenis wordt erkend als algemene ramp, wordt de schade aangericht aan voorgenoemde goederen vergoed in het kader van deze algemene ramp en valt zij onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Waar?
Je aanvraag moet worden gestuurd naar de Gouverneur van de provincie waar de schade werd geleden.

Wanneer?
Je aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand, die volgt op de maand waarin het Koninklijk Besluit is verschenen dat de ramp officieel erkent. De aanvragen moeten worden ingediend per aangetekend schrijven.

Hoe?
Je aanvraag moet altijd in 2 exemplaren worden opgestuurd naar de provinciegouverneur, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Rampenschade, Kalandeberg 1, 9000 Gent. Tel.: 09 267 88 10 - Fax: 09 267 82 87

Je aanvraag mag uitsluitend worden gedaan met de officiële formulieren. Van zodra een schadefeit als officiële ramp is erkend, kan je deze formulieren terugvinden op de website van het Vlaams Rampenfonds. Heb je hulp nodig bij het invullen ervan, dan kan je hiervoor terecht op de klachtendienst van de stad Ronse.

Verloop van de vergoedingsprocedure?

De gouverneur van de provincie zal je dossier onderzoeken en een expert ter plaatse sturen voor de schade. De gemotiveerde beslissing van de gouverneur over je aanvraag, wordt naar jezelf en de FOD Economie gestuurd. Je kan tegen deze beslissing beroep instellen bij het Hof van Beroep. Zodra je dossier definitief in orde is en gecontroleerd is door de FOD Economie, zal de Nationale Kas voor Rampenschade de schadevergoeding uitbetalen.