Onderwijsraad

Stedelijke adviesraad voor onderwijs

Algemeen doel

De stedelijke adviesraad voor onderwijs, kortweg de onderwijsraad genoemd, adviseert het lokaal beleid rond alle mogelijke domeinen op het vlak van flankerend onderwijsbeleid met als doel kwalitatief en stimulerend onderwijs voor elk kind in de stad Ronse.

Concrete doelstellingen

De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende :

 • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, voor alle aangelegenheden die de onderwijsraad belangrijk acht in het kader van het flankerend onderwijsbeleid . 
 • een overlegplatform te bieden voor de onderwijs- en welzijnsinstellingen van Ronse
 • het tot stand brengen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en andere partners uit het veld
 • het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van flankerend onderwijsbeleid.
 • het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie in het kader van flankerend onderwijsbeleid
 • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande stedelijke adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie.
 • de onderwijsraad staat los van elke politieke, ideologische, filosofische of godsdienstige binding.

Samenstelling

De onderwijsraad is als volgt samengesteld:

 • Alle onderwijsinstellingen op het grondgebied van de stad Ronse
 • CLB’s
 • Relevante ambtenaren van de stad (preventiedienst, politie, …)
 • LOP
 • Jeugdopbouwwerk (Lejo vzw)
 • Onderwijsopbouwwerk (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen)
 • Agentschap integratie en inburgering
 • Experten
 • Een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur

Voorzitter : Marjan Loman - 0477 96 90 99 -  marjan.loman@ronse.be 

Secretaris:  Kristien Van Schuylenbergh - kristien.vanschuylenbergh@ronse.be

Bevoegde schepen : Brigitte Vanhoutte -  055 23 27 02 - brigitte.vanhoutte@ronse.be

Werkgroepen

De onderwijsraad kan werkgroepen oprichten om de werking verder te verdiepen.

Werkingebied

Stad Ronse