Stad Ronse ziet komst 250 asielzoekers niet zitten

stadhuis

Onze stad kan dit niet aan!

Het lokaal bestuur heeft deze voormiddag vernomen dat Fedasil het voormalig zorghotel Prinsenhof in de Kruisstraat in gebruik zal nemen voor de opvang van 250 asielzoekers. Als stadsbestuur zijn we verontwaardigd dat we hierbij voor voldongen feiten worden gesteld. Van overleg of inspraak is immers geen sprake. We hebben alle begrip voor de situatie en de noden van de huidige asielcrisis, maar deze oplossing overstijgt de draagkracht van de stad Ronse.

Als oude industriestad in volle reconversie, behoort zowel het gemiddeld inkomen als de onderwijskansen tot de laagste van Oost-Vlaanderen. Onze arbeidsmarkt is ook opvallend krapper met relatief gezien minder jobs per 100 inwoners en een hogere werkloosheid. Ronse is tevens een zeer diverse stad, wat we ook vandaag als een grote rijkdom beschouwen. Maar in deze context harmonieus samenleven vergt ontegensprekelijk extra inspanningen.

Als lokaal bestuur pleiten we ervoor dat bij de keuze van nieuwe opvangplaatsen niet enkel rekening gehouden wordt met regionale spreiding, maar vooral met sociaaleconomische draagkracht. In haar regeerakkoord onderschrijft de federale regering meermaals het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. In dat licht lijkt het ons zeer tegenstrijdig om nieuwe opvanginitiatieven te huisvesten in een stad die reeds enorme inspanningen moet leveren om het welzijn van haar kwetsbare bevolking te garanderen. Het water staat de stedelijke diensten nu al aan de lippen door de voorbije crisissen én de middelen zijn beperkt. In het bijzonder voor de dienst Burgerzaken, het Sociaal Huis en de politiediensten is dit niet haalbaar.

We vragen dan ook met aandrang dat de federale regering rekening houdt met de hierboven aangehaalde factoren en streeft naar een evenwichtige spreiding. Enkel op die manier kunnen we maximaal werk maken van onze kerntaak: het verzekeren van een kwaliteitsvol en kansrijk leven voor onze inwoners. Het bestuur zal alle mogelijke rechtsmiddelen aanwenden om zich te verweren tegen de éénzijdige beslissing van Fedasil van de federale overheid. We vragen ten stelligste dat deze beslissing opnieuw in overweging genomen wordt, in overleg met de stad Ronse en de betrokken diensten.

College van Burgemeester en Schepenen