Naamsverandering

Familienaam wijzigen

In bepaalde gevallen kan de familienaam van een persoon worden gewijzigd:

Wijziging van de naam door wilsuiting van de ouders

De ouders kunnen samen, of een van hen indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand (van de woonplaats, de geboorteplaats of plaats van erkenning) opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen. Voorwaarde: de verklaring moet gebeuren binnen het jaar na de dag van kennisname van de vaststelling van de afstamming en vóór de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind.

Naamsverandering bij Koninklijk Besluit

In bepaalde omstandigheden mag je overeenkomstig de wet van 15 mei 1987 een naamsverandering aanvragen. De koning staat de naamsverandering toe als hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en geen verwarring schept noch schade berokkent aan de verzoeker of aan derden. Voor meer informatie kan je terecht bij FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, 02 542 67 03.

Voornaam wijzigen

De voornaam wordt door beide ouders gekozen. In bepaalde gevallen kan een voornaamswijziging worden aangevraagd. De keuze van de voornaam behoort toe aan beide ouders. In geval van betwisting tussen beide ouders kunnen zij zich tot de jeugdrechtbank wenden bij toepassing van art. 373 B.W. 

Voornaamsverandering bij Ministerieel Besluit.

In bepaalde omstandigheden mag je overeenkomstig de wet van 15 mei 1987 een voornaamsverandering aanvragen. Voor meer informatie kan je terecht bij FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, 02 542 66 75.