Missie & Visie Sociaal Huis

Missie

Een effectief Lokaal Sociaal Beleid vereist samenwerking tussen de lokale besturen onderling en de verschillende actoren. Zonder samenwerking kan men geen afstemming realiseren op beleids-, voorzieningen-, en cliënt-burgerniveau.

Hiertoe realiseerde het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) een Sociaal Huis. Dit wordt de plek waar burgers terecht kunnen met vragen rond de sociale dienstverlening in onze gemeente, buurt of wijk.

Het Sociaal Huis werkt aan de maximale toegankelijkheid van de dienstverlening en dit voor alle inwoners van de stad Ronse. Een extra inspanning wordt geleverd voor de welzijnsbevordering van personen en gezinnen die de aansluiting met de rest van de samenleving hebben verloren of dreigen deze te verliezen.

Dienstverlening wordt in het opzet van het Sociaal Huis Ronse ruim geïnterpreteerd. De begeleiding naar werk (werkwinkel), de inburgering van nieuwkomers, het wegwijs maken in het taalaanbod,... wordt meegenomen in het Sociaal Huis.

Het Sociaal Huis Ronse heeft minimaal een dubbele functie:

 • De loketfunctie: één loket dat minimaal op een geïntegreerde wijze toegang tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur verschaft. Eén operationeel aanspreekpunt.
 • De doorverwijsfunctie: een informatieknooppunt waar de burger terecht kan met al zijn vragen rond welzijn en waar gericht wordt doorverwezen. Hiervoor zal het lokaal bestuur een ruime samenwerking tot stand brengen met de lokale actoren.

Visie

Hoe kan het Sociaal Huis Ronse zijn missie verwezenlijken. Het Sociaal Huis Ronse neemt een coördinerende rol op in verband met het lokaal sociaal beleid (welzijnsbeleid). Dit veronderstelt: 

 • Een nauwe samenwerking tussen stad en OCMW. Een gemeenschappelijke opzet van onthaal en éénloketfunctie. Duidelijke werkafspraken met de sociale dienstverlening georganiseerd door de beide besturen en ondergebracht in het Sociaal Huis Ronse. Een sturende cel om een gemeenschappelijke dienstverlening uit te bouwen, werkafspraken op te volgen en te rapporteren naar de respectievelijke besturen.
 • Een samenwerking met de lokale actoren in het welzijnsveld. Uitbouw van een welzijnsnetwerk voor een gerichte doorverwijzing. Ruimte voor lokale actoren in het Sociaal Huis Ronse (zitdagen, permanenties, ....).
 • Plaats in het Sociaal Huis Ronse voor organisaties en hun werking die in een ruimere context mee het lokaal sociaal beleid realiseren.

Het onthaal en éénloket als kern van het Sociaal Huis Ronse

Met een klantgerichte benadering:

 • Neutraliteit. Het Sociaal Huis Ronse staat open voor alle burgers ongeacht hun filosofische en ideologische overtuiging, cultuur, nationaliteit, etnische herkomst, taal, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid.
 • Een effectieve dienstverlening op maat van de cliënt. Mensen met welzijnsvragen worden op een doeltreffende wijze geholpen. Ofwel onmiddellijk verder geholpen ofwel doorverwezen naar de juiste collega, dienst of instelling.
 • Emancipatorisch werken. De zelfredzaamheid van de cliënt staat centraal. De cliënt wordt zo veel als mogelijk aangesproken om zelf stappen te zetten en zijn eigen lot in handen te nemen.
 • Een toegankelijke dienstverlening.
  • Het Sociaal Huis Ronse heeft zo weinig mogelijk drempels. Het sociaal huis heeft een positief imago en geen psychologische drempels voor de burger. Een fris en nieuw gezicht voor het gebouw ‘Hospice Canfijn’.
  • Het sociaal huis heeft ruime openingstijden. De cliënten kunnen er terecht op een open spreekuur of na afspraak. Indien nodig kan een huisbezoek geregeld worden.
  • De cliënten worden professioneel onthaald.
  • Er is aandacht voor fysieke toegankelijkheid.
 • Een communicatieve werking. Het Sociaal Huis Ronse informeert actief de bevolking. Dit via :
  • de bestaande kanalen (website, Inzicht, brochure,... )
  • door doelgroep gerichte informatie (voorstelling werking in wijkcentra, diensten,... )
  • door diensten te faciliteren vb. informatiesessies in het Sociaal Huis Ronse.
 •  Een gemeenschappelijk georganiseerde werking
  • Het onthaal en het éénloket (nuldelijn) worden gemeenschappelijk georganiseerd door de stad en het OCMW. De dienstverlening eigen aan de stad of het OCMW blijven als dusdanig aangeboden.
 •  Plaats van het éénloketsysteem in het Sociaal Huis Ronse
  • Het Sociaal Huis Ronse in zijn toekomstige maximale formule biedt huisvesting aan een aantal diensten en organisaties (publiek/privaat) die een dienstverlening aanbieden aan alle inwoners van de stad. Wij denken hierbij aan het OCMW, de stad Ronse, de werkwinkel (VDAB), inburgering Oost-Vlaanderen, Huis van het Nederlands,.... Andere diensten/organisaties krijgen de mogelijkheid om een zitdag te houden in het Sociaal Huis Ronse.
  • Het éénloketsysteem situeert zich in de eerste plaats binnen de samenwerking tussen het OCMW en de stad Ronse op het vlak van sociale dienstverlening. Het is de toegangspoort voor de burger naar de publieke en private sociale dienstverlening. Hiertoe moeten ook nog verdere afspraken gemaakt worden met de andere lokale actoren.