Milieuraad

Taken van de Milieuraad

1) De Milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. In een afsprakennota tussen de Milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de Milieuraad vraagt.

2) De Milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling Milieuraad  

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 is een nieuw stadsbestuur geïnstalleerd  en worden ook alle adviesraden opnieuw samengesteld. Voor de milieuraad wordt dit proces afgerond voor eind april 2019.

Er zijn nog een 2-tal vrije plaatsen voor geïnteresseerde inwoners (d.w.z. voor inwoners die niet komen namens een vereniging).

 

Voorzitter:  (nog te verkiezen)
Secretaris: (nog te verkiezen) waarnemend secretaris Van Lierde Anja - 055 23 27 75 - milieu@ronse.be
Bevoegde schepen: Jan Foulon - 055 23 27 011 - jan.foulon@ronse.be

Stemgerechtigde leden : (samenstelling nog niet afgerond)

(PV = plaatsvervanger)

 

Niet stemgerechtigde leden :