Heffingen

Gemeentelijk belastingsreglement op verwaarlozing

De gemeenteraad van Ronse heeft in zitting van 20 december 2010 de hernieuwing en aanpassing van dit belastingsreglement goedgekeurd. Het betreft hier een belasting op onbewoonbaar verklaarde woningen en woningen, gebouwen, gedeelten van gebouwen, gevels en terreinen in een bouwvallige, onafgewerkte en/of vervallen toestand.

De heffing heeft tot hoofdzakelijk doel eigenaars ertoe aan te zetten hun verwaarloosde eigendommen nieuw leven in te blazen, wat moet leiden tot een voortdurende verbetering van het straatbeeld van onze stad. Deze belasting komt bovenop de heffingen in het kader van de inventaris van leegstaande en/of verkrotte woningen en/of gebouwen van de Vlaamse Overheid.

Leegstaande panden (behalve bedrijfsgebouwen), die geen tekenen van verwaarlozing vertonen, worden dus vooralsnog niet belast door de stad maar wel door de Vlaamse Overheid, inventarisbeheerder van de leegstand van Ronse. Met deze heffing wil de overheid de leef- en woonomgeving verbeteren en het tekort op de woningmarkt tegengaan. 

Gewestelijke heffing

Ook het Vlaamse Gewest kent een heffing op verwaarlozing en leegstand. Lees hier meer over deze heffing op de verwaarloosde, leegstaande, ongeschikt en onbewoonbare panden, gebouwen en woningen.