Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

In het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) werden A-, B- en C-gebieden afgebakend op basis van het bodemgebruik, de aanwezigheid en verspreiding van (semi)natuurlijke elementen in het landschap, waarbij de historische waarde van die elementen ingecalculeerd werd, en de wettelijke en planologische mogelijkheden van het gebied. Daarbij werd gezocht naar vrij grootschalige eenheden.

  • A-gebieden: op gebied van natuur beschouwd als de meest waardevolle. Boscomplexen van Heynsdaele, de Hotond en het Muziekbos.
  • B-gebieden bieden heel wat kansen voor natuur, maar ook bewoning en landbouw krijgen er een plaats. Bijvoorbeeld het gebied tussen het Hulstken - Hemelberg - Dammekensstraat, met daarin het Bois Joly. Of de gebieden die palen aan het Muziekbos en de gronden tussen het Wandelpad en de zuidelijke grens van Ronse.
  • C-gebieden: de natuur als belangrijke nevenfunctie naast landbouwactiviteiten. Bijvoorbeeld de gronden tussen de Karnemelkbeekstraat en Heynsdaelebos, tussen Heynsdaelebos en het Hotondbos, de Barremeers...

Je kan deze gebieden bekijken op de GNOP-kaart

Op basis van het gedane studiewerk werd in deel 4 “Doelstellingen” van het GNOP beschreven wat er in de opgesomde gebieden kan gebeuren om de natuur te behouden en te bevorderen. Bij dit alles werd uitgegaan van de stelling dat om de natuur alle kansen te geven er vrij grote eenheden natuur moeten zijn.

Meer over natuurbeleid:  www.natuurenbos.be