Fietsbeleid

fietssnelwegenkaart

Fietssnelwegen

De provincie Oost-Vlaanderen wil op haar grondgebied in overleg met de overheden van naburige regio’s een sluitend netwerk van hoogwaardige fietsverbindingen realiseren. Deze verbindingen verlopen zo vlak mogelijk met zo weinig mogelijk conflictpunten. Vaak worden ze daarom aangelegd op oude spoorwegbeddingen of langsheen bestaande spoorwegbeddingen. De fietssnelwegen zijn een deel van het fietsbeleid en vormen de hoofdroutes van het netwerk voor functionele verbindingen tussen belangrijke steden, gemeenten en andere functionele attractiepolen. Het volledige voorziene netwerk van fietssnelwegen kan je raadplegen op www.fietssnelwegen.be.

Fietssnelweg F421 in Ronse

De oude spoorlijn OL 87 is de drager van de fietssnelweg F421 die Ronse doorkruist van oost naar west. In oostelijke richting zal hij verderlopen door de gemeentes Ellezelles, Flobecq en Lessines richting Geraardsbergen. Daarbij wordt een fietstunnel voorzien onder de brug van Rue Beaufaux in Ellezelles. De afwerking van de tunnel onder Beaufaux is voorzien tegen mei 2024. In westelijke richting zal de fietssnelweg doorlopen over het grondgebied Mont-de-L’Enclus naar Avelgem over de nieuwe fietsersbrug over de Schelde. De fietssnelweg zal aansluiting geven met heel wat attractiepolen in Ronse, ondermeer de industriezones Klein Frankrijk, Pont Oost en Pont West, de Stadstuin, de verschillende diensten op de zorgsite Delghust en TIO3 en de stadskern.

Gefaseerde aanleg

Voor de aanleg van bepaalde delen van de fietssnelweg F421 werd een Europees subsidiedossier ingediend dat werd goedgekeurd en ondertussen volledig is uitgevoerd. Via dit Europees subsidieproject werd het deel fietssnelweg aangelegd van de Barreelstraat tot Viermaartlaan en vanaf de Engelsenlaan tot aan de grens met Russeignies (over oude spoorwegbedding).

De uitvoering  verloopt gefaseerd. Bij de uitvoering van de perronwerken door INFRABEL in 2017 werd reeds een aftakking van de toekomstige fietssnelweg naar de Molendam aangelegd. Samen met de aanleg van de nieuwe stationsparking in 2019 werd ook het deel fietssnelweg tussen het station en de parking aangelegd. 
De planning voor de verdere aanleg is terug te vinden op de onderstaande figuur. De opmaak van de verschillende deelplannen gebeurt steeds in overleg met de betrokken instanties. 
Zo verloopt de uitwerking van het deel fietssnelweg op het bestaand stedelijk wandelpad in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, INBO en Natuurpunt teneinde de effecten op natuur te beperken en waar nodig milderende maatregelen te voorzien. De Provincie heeft voorzien om na de zomer 2024 te starten met de aanleg van dit deel fietssnelweg (omvorming bestaand wandelpad tot fietssnelweg).
In een latere fase zal samen met de heraanleg van de Geraardsbergenstraat, onder de treinsporen thv de Barreelstraat een fietstunnel voorzien worden.

Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Fietssnelweg Ronse-Oudenaarde

In het kader van het coronacrisis-relanceplan wordt ingezet op een nieuwe fietssnelweg tussen Ronse en Oudenaarde, over Maarkedal. De Werkvennootschap, die met het project ‘Rond Ronse’ zoekt naar een overkoepelende oplossing voor de leefbaarheids- en mobiliteitsproblematiek in de regio rond Ronse, staat in voor de studie en opvolging van de werken voor deze nieuwe fietssnelweg.

De nieuwe fietssnelweg verbindt Ronse en Oudenaarde en loopt door Maarkedal. Het tracé zal daarbij zoveel mogelijk de spoorlijn volgen. Daardoor blijft de maximale hellingsgraad van de fietssnelweg binnen de perken, wat in de Vlaamse Ardennen niet eenvoudig is. 

De fietssnelweg zal in twee fasen gerealiseerd worden:

  • Fase 1 verbindt fietssnelweg F45 in Leupegem, via de Oudenaardeweg (N457) met de Weitstraat in Maarkedal: de werken zijn gestart op 4 september 2023 en duren volgens de huidige planning tot de zomer van 2024.
  • Fase 2 verbindt de Weitstraat met de Drieborrebeekstraat in Ronse: de studie wordt opgestart na verder groen licht in 2024.

Meer info: https://www.rondronse.be/fietssnelweg

Verlichting

Aangezien fietssnelwegen hoogwaardige fietsverbindingen zijn, wordt er in principe ook verlichting voorzien langsheen de fietssnelwegen. In natuurgebieden is dit echter niet aangewezen omwille van de verstoring van de fauna en flora. Dit is in Ronse het geval voor het deel fietssnelweg op het bestaand wandelpad waar geen verlichting zal voorzien worden. 

Medegebruik

Fietssnelwegen worden in de eerste plaats aangelegd voor fietsers maar een medegebruik door wandelaars en joggers is mogelijk. Waar er voldoende ruimte is, wordt de fietssnelweg dan ook aangelegd met een breedte van 4m. Op andere plaatsen waar minder ruimte is of de impact van extra grondinname te groot, wordt overgegaan naar een minimale breedte van 3m (bv. deel fietssnelweg op bestaand wandelpad).

Meer info: www.fietssnelwegen.be

Subsidie aanleg en onderhoud

De aanleg van de fietssnelweg wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Voor het onderhoud van de fietssnelwegen wordt door de Provincie Oost-Vlaanderen aan de stad Ronse een subsidie van 800 euro per km toegekend. Momenteel geldt deze subsidie reeds voor het gedeelte van de fietssnelweg achter de stationsparking, de fietssnelweg vanaf de Engelsenlaan tot de grens met Russeignies en het gedeelte tussen de Mgr. Beylstraat en Beaufaux.