Fietsbeleid

fietssnelwegenkaart

Fietssnelwegen

De provincie Oost-Vlaanderen wil op haar grondgebied in overleg met de overheden van naburige regio’s een sluitend netwerk van hoogwaardige fietsverbindingen realiseren. Deze verbindingen verlopen zo vlak mogelijk met zo weinig mogelijk conflictpunten. Vaak worden ze daarom aangelegd op oude spoorwegbeddingen of langsheen bestaande spoorwegbeddingen. De fietssnelwegen zijn een deel van het fietsbeleid en vormen de hoofdroutes van het netwerk voor functionele verbindingen tussen belangrijke steden, gemeenten en andere functionele attractiepolen. Het volledige voorziene netwerk van fietssnelwegen kan je raadplegen op www.fietssnelwegen.be.

Fietssnelweg F421 in Ronse

In Ronse zijn de spoorlijnen L86 en de oude spoorlijn OL 87 de drager van een geplande fietssnelweg. Deze fietssnelweg (F421) zal Ronse doorkruisen van oost naar west. In oostelijke richting zal hij verderlopen door de gemeentes Ellezelles, Flobecq en Lessines richting Geraardsbergen. Daarbij wordt een fietstunnel voorzien onder de brug van Rue Beaufaux in Ellezelles. In westelijke richting zal de fietssnelweg doorlopen over het grondgebied Mont-de-L’Enclus naar Avelgem over de nieuwe fietsersbrug over de Schelde. De fietssnelweg zal aansluiting geven met heel wat attractiepolen in Ronse, ondermeer de industriezones Klein Frankrijk, Pont Oost en Pont West, de Stadstuin, de verschillende diensten op de zorgsite Delghust en TIO3 en de stadskern.

Gefaseerde aanleg

Voor de aanleg van deze fietssnelweg werd een Europees subsidiedossier ingediend dat ondertussen werd goedgekeurd. De uitvoeringstermijn bedraagt 5 jaar en loopt tot oktober 2022. Dit Europees subsidieproject omvat het grootste deel van de fietssnelweg: deel van Ellezelles tot aan Mgr. Beylstraat (over bestaand tracé van stedelijk wandelpad – inclusief ondertunneling van brug Beaufaux), deel van Barreelstraat tot aan de Viermaartlaan langsheen de bestaande spoorweglijn, via de stationsomgeving onder de Pessemiersbrug tot aan het bestaand nieuw fietspad langsheen de Viermaartlaan en deel tussen Engelsenlaan en grens Russeignies (over oude spoorwegbedding).

De uitvoering zal gefaseerd verlopen. Bij de uitvoering van de perronwerken door INFRABEL in 2017 werd reeds een aftakking van de toekomstige fietssnelweg naar de Molendam aangelegd. Samen met de aanleg van de nieuwe stationsparking in 2019 werd ook het deel fietssnelweg tussen het station en de parking aangelegd. De planning voor de verdere aanleg is terug te vinden op de onderstaande figuur. De opmaak van de verschillende deelplannen gebeurt steeds in overleg met de betrokken instanties. Zo verloopt de uitwerking van het deel fietssnelweg op het bestaand stedelijk wandelpad in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, INBO en Natuurpunt teneinde de effecten op natuur te beperken en waar nodig milderende maatregelen te voorzien.

Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Verlichting

Aangezien fietssnelwegen hoogwaardige fietsverbindingen zijn, wordt er in principe ook verlichting voorzien langsheen de fietssnelwegen. In natuurgebieden is dit echter niet aangewezen omwille van de verstoring van de fauna en flora. Dit is in Ronse het geval voor het deel fietssnelweg op het bestaand wandelpad. De Provincie heeft daar recent nu een proefproject opgezet om na te gaan welke types lijnen en lichtjes het best werken om fietsers ’s nachts de weg te wijzen. Op basis van de evaluatie van dit proefproject zal beslist worden wat zal uitgevoerd worden bij definitieve aanleg.

Medegebruik

Fietssnelwegen worden in de eerste plaats aangelegd voor fietsers maar een medegebruik door wandelaars en joggers is mogelijk. Waar er voldoende ruimte is, wordt de fietssnelweg dan ook aangelegd met een breedte van 4m. Op andere plaatsen waar minder ruimte is of de impact van extra grondinname te groot, wordt overgegaan naar een minimale breedte van 3m (bv. deel fietssnelweg op bestaand wandelpad).

Meer info: www.fietssnelwegen.be

Subsidie aanleg en onderhoud

De aanleg van de fietssnelweg wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Voor het onderhoud van de fietssnelwegen wordt door de Provincie Oost-Vlaanderen aan de stad Ronse een subsidie van 800 euro per km toegekend. Momenteel geldt deze subsidie reeds voor het gedeelte van de fietssnelweg achter de stationsparking, de fietssnelweg vanaf de Engelsenlaan tot de grens met Russeignies en het gedeelte tussen de Mgr. Beylstraat en Beaufaux.