Echtscheiding

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht ten overstaan van derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of het arrest in de registers van de Burgerlijke Stand van de huwelijksplaats. Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken en dit binnen de maand nadat het in kracht van gewijsde is gegaan.

De overschrijving gebeurt binnen de maand na ontvangst ervan door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de huwelijksplaats.