Bermbeheer

bermbeheer

Bermbeheersplan

In 2005 werd door het stadsbestuur van Ronse opdracht gegeven een bermbeheersplan op te stellen in het kader van de uitwerking van het GNOP/Milieubeleidsplan. Dit beheersplan omvat alle bermen van de gemeente buiten de bebouwde kom. Het bermbeheersplan Ronse werd opgemaakt door Econnection en werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 oktober 2006. In de periode september-oktober 2005 en mei 2006 werd een detailinventarisatie van alle bermen uitgevoerd. Het betrof 111 km berm, gespreid over 113 wegen. Daarnaast werden ook de nog bestaande voetwegen geïnventariseerd. Er werd gezocht naar een compromis tussen de verschillende aspecten: verkeersveiligheid, inpassing in het landschap, ecologische waarde, technische uitvoerbaarheid en financiële weerslag.

Meer over het bermbeheersplan? Klik hier.

Het maaien van bermen

Het grootste deel van de bermen wordt 2 maal per jaar gemaaid met maai-opzuigcombinatie vanaf half mei en eind september. De bermen die niet bereikbaar zijn met maai-opzuigcombinatie worden gemaaid met klepelmaaier. Een klein deel van de bermen wordt 1 maal per jaar gemaaid met maai-opzuigcombinatie vanaf eind september.

Het bermbeheersplan Ronse is goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos op 20 februari 2007. Samen met de goedkeuring verleende het Agentschap ook een afwijking op de maaidata voorzien in het Bermbesluit (eerste maaibeurt vanaf 15 juni). Dit houdt in dat sommige bermen in Ronse mogen gemaaid worden vanaf half mei.