Sequence (variant), 2015-2020

Jonas Vansteenkiste & Veerle Michiels - Sequence

Jonas Vansteenkiste & Veerle Michiels

Sinds 2010 werken Veerle Michiels  en Jonas Vansteenkiste  samen aan een reeks projecten (Front, Fragile Memory, Façadisme, Leitmotiv, Sequens, Bang Bang) die het artistieke verlangen van de herinnering in beeld brengen. De spanning tussen het zichtbare en het onzichtbare vormt een constante in hun werk. Vaak vormt het (idee) monument het uitgangspunt dat ze omvormen tot een nieuw kunstwerk. Door het te gebruiken als basis of als uitgangspunt van een kunstwerk, wordt het niet alleen gereactiveerd, maar ook opgenomen in een ruimer kader dat de grenzen van ruimte en tijd ver overstijgt. In het werk van Veerle Michiels en Jonas Vansteenkiste wordt het monument een metafoor voor de kunst en het dilemma van de kunstenaar die uit zijn persoonlijke reserves aan herinneringen, emoties en verlangens moet putten, om zijn relatie tot de werkelijkheid, de mens, de wereld en zijn geschiedenis, op een publieke manier vorm te geven. Door het aftasten van de limieten tussen het publieke en het private, het gemeenschappelijke en het individuele, onderzoeken Veerle Michiels en Jonas Vansteenkiste ook de grenzen van de kunst.

"Sequence" onthult de vergeten historische, sociale en culturele context  van ‘het huis’ uit de periode van de industriële revolutie. Verschillende objecten en architectonische elementen, artefacten, die oorspronkelijk een onderdeel van ‘het huis’ vormden, worden in een nieuwe volgorde in drie rekken van blauw metaal geplaatst. De titel Sequence verwijst naar de beeldsequentie die in dit archief of stockagerek is geplaatst. Door de archivering worden de artefacten van hun anekdotiek ontdaan en ontstaat er een nieuw dialoog tussen de objecten onderling en hun omgeving. Op die manier wordt er ruimte gecreëerd om nieuwe betekenissen te genereren en wordt onze verbeeldingskracht geactiveerd om ‘het huis’ opnieuw te construeren.

Jonas Vansteenkiste in samenwerking met Veerle Michiels, 2015 – variant op Sequence, 2020.

"Sequence" onthult de vergeten historische, sociale en culturele context van ‘het huis’ uit de periode van de industriële revolutie. “Sequence” verwijst naar de beeldsequentie die in dit archief of stockagerek is geplaatst (-).

********************

Depuis 2010, Veerle Michiels et Jonas Vansteenkiste travaillent ensemble sur une série de projets (Front, Fragile Memory, Façadisme, Leitmotiv, Sequens, Bang Bang) qui dépeignent le désir artistique de la mémoire. La tension entre le visible et l'invisible est une constante dans leur travail. Le monument (d'idée) est souvent le point de départ qu'ils transforment en une nouvelle œuvre d'art. En l'utilisant comme base ou comme point de départ pour une œuvre d'art, elle est non seulement réactivée, mais également intégrée dans un cadre plus large qui va bien au-delà des frontières de l'espace et du temps.

"Sequence" révèle le contexte historique, social et culturel oublié de "la maison" de la période de la révolution industrielle. Différents objets et éléments architecturaux, artefacts, qui faisaient à l'origine partie de "la maison", sont disposés dans trois nouveaux racks de métal bleu dans un nouvel ordre. Le titre Sequence fait référence à la séquence d'images placée dans ce rack d'archivage ou de stockage. L'archivage supprime leurs artefacts anecdotiques et crée un nouveau dialogue entre les objets eux-mêmes et leur environnement. De cette façon, l'espace est créé pour générer de nouvelles significations et notre imagination est activée pour reconstruire "la maison".

********************

Since 2010, Veerle Michiels and Jonas Vansteenkiste have been working together on a series of projects (Front, Fragile Memory, Façadisme, Leitmotiv, Sequens, Bang Bang) that portray the artistic desire of memory. The tension between the visible and the invisible is a constant in their work. The (idea) monument is often the starting point that they transform into a new work of art. By using it as the basis or as the starting point of a work of art, it is not only reactivated, but also incorporated into a broader framework that transcends the boundaries of space and time.

"Sequence" reveals the forgotten historical, social and cultural context of "the house" from the period of the industrial revolution. Different objects and architectural elements, artifacts, which originally formed part of "the house", are arranged in three new racks of blue metal in a new order. The title Sequence refers to the image sequence that is placed in this archive or storage rack. Archiving removes their anecdotal artifacts and creates a new dialogue between the objects themselves and their surroundings. In this way, space is created to generate new meanings and our imagination is activated to reconstruct "the house".

********************

jonasvansteenkiste.wixsite.com/portfolio

Foto: Axel Himburg