Vogelgriep: ophokplicht opgeheven

ophokplicht pluimvee

Opheffen van de ophokverplichting voor pluimee en vogels van particuliere houders

Update : 6 april 2021

Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen. Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt.
  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

Meer info: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Particulieren moeten pluimvee ophokken

Update : 15 november 2020

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels, gelden er vanaf 15 november 2020 aanvullende voorzorgsmaatregelen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen.

Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden dieren hebben, en duivenmelkers.

Welke maatregelen?

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om jouw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten jouw kippenren of vogelhok te houden.

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren* ophokken of afschermen (met behulp van netten).
    Ook gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren moeten hun kippen ophokken. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

(*) De ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen vind je op http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Meldingen

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer je een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, moet je onmiddellijk je dierenarts contacteren.

Merk je in de natuur een dode wilde (water)vogel op, dan word je verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Geen risico voor de consument

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Meer info

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/