Ronse zoekt uitbater cafetaria sporthal 't Rosco

cafetaria sporthal

Voor een termijn van 6 jaar, verlengbaar

De stad Ronse is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van het zwembad en sporthal 't Rosco. Het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning Ronse (AGB SCO Ronse) stelt de cafetaria van sporthal 't Rosco, gelegen Leuzesesteenweg 241, open voor uitbating onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van zes jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

 • Het bestek bepaalt de voorwaarden van deze concessieovereenkomst.
 • Dit bestek kan je hier raadplegen.

Verplicht plaatsbezoek

Een plaatsbezoek aan de cafetaria is verplicht. Dit kan enkel op afspraak. Hiervoor moet minstens drie werkdagen voor datum een afspraak gemaakt worden per e-mail via filip.neuville@ronse.be. Het “attest van plaatsbezoek” dient ondertekend te worden bijgevoegd bij de inschrijving. 

Wat houdt deze functie precies in?

Het betreft de publieke uitbating van de cafetaria met bijhorende levering van dranken, versnaperingen, snacks en eventueel kleine maaltijden.

Er wordt belang gehecht aan volgende zaken

>> Gezonde kaart

Meer en meer mensen sporten en bewegen. Ze kiezen voor een gezonde levensstijl en daar hoort gezond eten en drinken bij.  Aan jou om een gezonde kaart op te stellen, met lokale, duurzame en ecologische producten. 

>> Gezellige belevingsruimte

Je organiseert zelf evenementen/activiteiten en speelt daarbij in op trends. Zo bereik je een groter publiek en wordt de wisselwerking verstevigd tussen sportaccommodatie en cafetaria. Het is de bedoeling dat iedereen zich welkom voelt en dat er voor elkeen iets te beleven valt: kleuters, tieners, volwassenen, senioren, gezinnen, mensen met een beperking, allochtonen, scholen, toeristen, clubs...

Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van:

 • activiteiten rond bepaald thema's
 • sportwedstrijden uitzenden
 • aangepaste muziek
 • betrokkenheid bij het lokale sportgebeuren
 • filmpjes of foto's tonen van belangrijke Ronsese sportevenementen

Je voorziet steeds voldoende en vakbekwaam personeel voor een vlotte bediening. Om de ruimten in goede staat te houden sta je ook in voor het onderhoud ervan. Je voorziet ook hiervoor het nodige personeel en (poets)materiaal. 

>> Maximale openingstijden

Deze uitbating wordt toegestaan voor een periode van 6 jaar, met mogelijkheid tot verlenging na positieve evaluatie. In samenspraak met de sportdienst wordt de uitbating afgestemd op de openingstijden van de sporthal en het zwembad. Er wordt gestreefd naar maximale openingstijden. Als kandidaat geef je op welke jouw openingsuren zullen zijn (per dag).

>> Goede samenwerking/communicatie met sportdienst en sportclubs

Je staat in voor een goede communicatie en een goede samenwerking met de sportdienst en sportclubs. Dit is van groot belang voor een goed werkende cafetaria voor de sporthal. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de sportdienst omtrent de reguliere bezetting, evenementen (sportkampen, sportdagen...) en verjaardagsfeestjes. En je zorgt ook voor een transparante en uniforme communicatie naar sportclubs toe. 

Indienen kandidaturen

Het inschrijvingsformulier moet, voorzien van alle gevraagde documenten, in een dubbele omslag en met het opschrift ‘Inschrijving concessie uitbating cafetaria-activiteiten ‘t Rosco’, afgegeven worden tegen ontvangstbewijs of rechtstreeks per aangetekende post ingezonden worden ter attentie van:

AGB Sport, Cultuur en Ontspanning Ronse 
t.a.v. Filip Neuville  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  

De kandidaturen dienen uiterlijk op vrijdag 13 mei om 12 u. in het bezit te zijn van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning Ronse (AGB SCO Ronse). Inschrijvingen per e-mail worden niet aanvaard.

Kandidaatstelling

Volgende documenten moeten bij de inschrijving gevoegd worden:

Voor alle inschrijvers:

 • het inschrijvingsformulier, met concreet concessievoorstel (zie bijlage), ingevuld en ondertekend.
 • een Curriculum Vitae met overzicht van de beroepservaring en controleerbare referenties, zijnde contactpersoon en telefoonnummer/e-mailadres.
 • een ondertekend attest van plaatsbezoek aan de locatie.

Specifiek voor natuurlijke personen:

 • een eensluidend verklaard uittreksel uit het bevolkingsregister.
 • een recent uittreksel uit het strafregister, met vermelding van de nationaliteit (max. 3 maanden oud op datum van indiening).
 • eventueel een kopie van het huwelijkscontract.
 • eventueel een eensluidend verklaard uittreksel uit het handelsregister.

Specifiek voor rechtspersonen:

 • een kopie van de stichtingsakte en van de eventuele wijzigingen (of van de bewijsstukken dat de vennootschap in oprichting is).
 • documenten waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de inschrijving over de nodige volmachten beschikken.
 • een uittreksel uit het strafregister van de gerant en/of van het personeel dat wordt tewerkgesteld.

(!) Indien deze documenten ontbreken bij de inschrijving houdt het AGB SCO Ronse zich het recht voor om de kandidaat te weren uit de procedure.