Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Milieueffectenrapport

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. De nota kan je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. Je kunt de nota ook inkijken op stadhuis - dienst Omgeving en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.

Terinzagelegging

De periode van terinzagelegging zal lopen van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019.

Indiening opmerkingen

Tot en met 18 juni 2019 kan je opmerkingen indienen:

  • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
  • via de stad - dienst Omgeving.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar de website www.mervlaanderen.be of belt u naar het gratis nummer 1700.