Lid worden van Lokaal Overleg Kinderopvang?

kinderopvang

Stel nu je kandidatuur... 

Zie je het zitten om samen met enkele andere ouders je schouders te zetten onder het sociaal beleid van Ronse door lid te worden van het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)? Het LOK adviseert het lokaal bestuur (stad en OCMW) bij beslissingen over kinderopvang en dat in de ruime zin van het woord (voor kinderen tot 12 jaar).

Het lokaal bestuur stelt jaarlijks haar lokaal sociaal beleid voor en vraagt hierover advies, ook aan het LOK. Het LOK kan op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief ook zelf voorstellen formuleren, activiteiten organiseren of lokale en regionale samenwerking opzetten of ondersteunen.

Het LOK komt minstens tweemaal per jaar samen.

Alle geëngageerde ouders kunnen zich kandidaat stellen als lid van het LOK. Zie je het zitten om eventueel ook een functie als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester op te nemen, dan kan je dit steeds laten weten. Gelieve je kandidatuur te bezorgen via 055 23 28 39 of huisvanhetkind@ronse.be.

Je kandidaat stellen kan via dit formulier.

Taken voorzitter, secretaris, penningmeester

  • De voorzitter en de secretaris maken de agenda op.
  • De secretaris maakt een verslag op van de werkgroep. Dit wordt goedgekeurd op de volgende vergadering.De werking is een punt op de agenda van de algemene vergadering.
  • De voorzitter en de penningmeester zijn bevoegd voor de financiële verrichtingen van de adviesraad. De penningmeester stelt jaarlijks een financieel verslag op voor de algemene vergadering. Hij brengt telkens verslag uit op de stuurgroep. De kredieten nodig voor de werking van de adviesraad worden jaarlijks voorzien op de begroting van de stad. De stuurgroep beslist over de inzet van deze middelen. De werkgroepen kunnen hiertoe voorstellen indienen. Jaarlijks wordt door de penningmeester een financieel verslag opgemaakt, dat ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen wordt overgemaakt. Dit verslag omvat tevens een begroting voor het komende werkjaar.