Droogte 2020 erkend als ramp

Ook Ronse opgenomen in gebied

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 verschenen waarbij de ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp wordt beschouwd. Hierbij werd ook de geografische uitgestrektheid van die ramp afgebakend. Ronse is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp. Dit betekent dat voor schade, die werd geleden op het grondgebied van Ronse naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via onze website. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be